Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4624/2019 , 4449/2017

Εάν η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ) λαμβάνοντας υπόψη το νομικό πλαίσιο που διέπει τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΓΚΠΔ, GDPR) δύναται να χορηγήσει στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και Λογιστών (ΣΟΕΛ), στοιχεία από πειθαρχικές κυρώσεις τις οποίες έχει επιβάλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ σε ορκωτούς ελεγκτές και λογιστές ή/και σε ελεγκτικές εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4449/2017.(...)Η χορήγηση στοιχείων πειθαρχικών φακέλων, κρίνεται κατ’ αρχήν αναγκαία και πρόσφορη, για τη χορήγηση βεβαιώσεων περί μη πειθαρχικής καταδίκης στους ορκωτούς ελεγκτές. Βέβαια -κατά την άποψή μου- πρέπει να χορηγηθούν, όχι γενικώς για όλους τους ελεγκτές, αλλά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης περί μη πειθαρχικής καταδίκης, ώστε να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας για την αιτούμενη διαβίβαση. Εξάλλου εφόσον κριθεί ότι, για την έκδοση των βεβαιώσεων περί μη πειθαρχικής καταδίκης, αρκεί απόσπασμα της πειθαρχικής αποφάσεως, είναι προφανές ότι δεν χρειάζεται να δοθεί ολόκληρος ο πειθαρχικός φάκελος, γιατί κάτι τέτοιο υπερακοντίζει τον σκοπό της επεξεργασίας και κατά συνέπεια παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Τέλος, η ΕΛΤΕ οφείλει, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων για τη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων στο ΣΟΕΛ, καθόσον παγίως γίνεται δεκτό ότι: ΣτΕ 1847/2017 «….η γνωστοποίηση προς τρίτα πρόσωπα στοιχείων πειθαρχικών διώξεων……, τα οποία δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις απαριθμούμενες στην περίπτωση β΄ του άρθρου 2 του ν. 2472/1997 κατηγορίες (αφορά σε θρησκευτικές ή φυλετικές πεποιθήσεις, πολιτικά φρονήματα κ.λ.π.), συνιστά επεξεργασία απλών και όχι ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την οποία υφίσταται πάντως σε κάθε περίπτωση υποχρέωση προηγούμενης ενημερώσεως του υποκειμένου των δεδομένων ακόμη και όταν, κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται για την ανακοίνωση των συγκεκριμένων δεδομένων η συγκατάθεση αυτού.

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/25/2018

Ατομική άσκηση υποχρεωτικών ελέγχων από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Είναι νόμιμη κατά την υφιστάμενη νομοθεσία, η άσκηση ατομικώς υποχρεωτικών ελέγχων από τους ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. (ομοφ).


ΝΣΚ/24/2019

Εάν μπορεί να χορηγηθεί επαγγελματική άδεια σε ασκούμενους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατ’ ανάλογη ερμηνεία και εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 52 παρ. 4 του ν. 4449/2017.(...)Μπορεί να χορηγηθεί επαγγελματική άδεια σε ασκούμενους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3693/2008, και εφόσον η έναρξη της πρακτικής τους άσκησης έλαβε χώρα πριν από την 12η Ιουλίου 2013. (πλειοψ.)


ΝΣΚ/46/2019

Εάν υπό το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς επιτρέπεται η δημοσίευση Δημόσιας Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Τ.Ε., η οποία θα αναφέρει επιβληθείσες πειθαρχικές κυρώσεις, καθώς και τα ονόματα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τους οποίους αφορούν οι κυρώσεις.(...)Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) δύναται να δημοσιοποιήσει πειθαρχικές κυρώσεις και ονόματα πειθαρχικώς τιμωρηθέντων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ο.Ε.Λ.), μόνον εφόσον κριθεί από τους αποκλειστικώς αρμόδιους προς τούτο, ότι συντρέχουν λόγοι υπέρτερου εννόμου συμφέροντος για τη δημοσίευση αυτή σε σχέση με το δικαίωμα καθενός εκ των ανωτέρω Ο.Ε.Λ., ως υποκειμένου προστασίας των προσωπικών του δεδομένων (ομόφ.).


ΝΣΚ/273/2015

Δυνατότητα ή μη συνεργασίας της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων.Επί του α’ ερωτήματος ότι δεν νοείται, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, συνεργασία της Ε.Λ.Τ.Ε. με το Σ.Ο.Ε.Λ. για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε ελεγκτικά γραφεία και νόμιμους ελεγκτές που ελέγχουν οντότητες μη δημοσίου ενδιαφέροντος, με συνέπεια να παρέλκει η απάντηση στα δύο επόμενα (β’ και γ’) ερωτήματα. Τέλος, σε ό,τι αφορά το δ’ ερώτημα είναι σαφές ότι, βάσει της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, έχουν σιωπηρώς καταργηθεί οι διατάξεις της περ.ε’ της παρ.2 του άρθρου 9 του π.δ. 226/1992, κατά το σκέλος που μ’ αυτές προβλεπόταν η άσκηση από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ ταυτόσημων αρμοδιοτήτων μ’ αυτές που ήδη ασκούνται από το ΣΠΕ της ΕΛΤΕ, κατ’ άρθρο 27 του ν. 3693/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ν. 3148/2003, όπως ισχύει, ή τους εντεταλμένους αυτής (ΕΛΤΕ) ελεγκτές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ.1 της υπ’ αρ. 7950/159/22-2-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. (πλειοψ.) - ΑΠΟΔΕΚΤΗ


ΝΣΚ 273/2015

Δυνατότητα ή μη συνεργασίας της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων.Ερωτάται, ενόψει του διδόμενου ιστορικού, εαν:α) Δύναται η Ε.Λ.Τ.Ε να συνεργαστεί με το Σ.Ο.Ε.Λ,για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε ελεγκτικά γραφεία και νόμιμους ελεγκτές που ελέγχουν οντότητες μη δημοσίου ενδιαφέροντος,σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο, β) σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο ανωτέρω ερώτημα,ποιά δύναται να είναι η ακριβής μορφή μιας τέτοιας συνεργασίας και από ποιό πλαίσιο θα διέπεται. γ)στις περιπτώσεις που το Σ.Ο.Ε.Λ διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους στις ελεγκτικές εταιρείες που ελέγχουν οντότητες μη δημοσίου ενδιαφέροντος, νομιμοποιείται η Ε.Λ.Τ.Ε με τα ευρήματα των ελέγχων αυτών να επιβάλλει κυρώσεις και ποινές σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία. δ) με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο έχει επέλθει πλήρης κατάργηση του συνόλου των διατάξεων του π.δ 226/1992.(...) Δυνατότητα ή μη συνεργασίας της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων. Επί του α’ ερωτήματος ότι δεν νοείται, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, συνεργασία της Ε.Λ.Τ.Ε. με το Σ.Ο.Ε.Λ. για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε ελεγκτικά γραφεία και νόμιμους ελεγκτές που ελέγχουν οντότητες μη δημοσίου ενδιαφέροντος, με συνέπεια να παρέλκει η απάντηση στα δύο επόμενα (β’ και γ’) ερωτήματα. Τέλος, σε ό,τι αφορά το δ’ ερώτημα είναι σαφές ότι, βάσει της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, έχουν σιωπηρώς καταργηθεί οι διατάξεις της περ.ε’ της παρ.2 του άρθρου 9 του π.δ. 226/1992, κατά το σκέλος που μ’ αυτές προβλεπόταν η άσκηση από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ ταυτόσημων αρμοδιοτήτων μ’ αυτές που ήδη ασκούνται από το ΣΠΕ της ΕΛΤΕ, κατ’ άρθρο 27 του ν. 3693/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ν. 3148/2003, όπως ισχύει, ή τους εντεταλμένους αυτής (ΕΛΤΕ) ελεγκτές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ.1 της υπ’ αρ. 7950/159/22-2-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. (πλειοψ.) - ΑΠΟΔΕΚΤΗ


ΝΣΚ/310/2016

Χορήγηση εγγράφων σε ενδιαφερόμενο.(...) α) Η Διοίκηση οφείλει να ενημερώσει τον αιτούντα, έχοντα δικαίωμα προς τούτο, ως εκ της ιδιότητας του μετόχου και υποψηφίου Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας, ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου Υπουργού περί χορηγήσεως στην υπάλληλο Δ.Ο.Υ. άδειας συμμετοχής στο Δ.Σ. της εταιρείας, με την ιδιότητα της προέδρου αυτού. β) Δεν μπορεί να ικανοποιηθεί αίτημα περί λήψεως αντιγράφου της πειθαρχικής απόφασης εις βάρος της υπαλλήλου, διότι υπόκειται στους περιορισμούς του ν. 2472/1997 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και περαιτέρω δεν κρίνεται αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προς το συμφέρον του, ούτε πιστοποιεί δική του προσωπική έννομη σχέση (ομόφ.)