Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 496/1974

Τύπος των ετησίων λογαριασμών (απολογισμών) των Σχολικών Επιτροπών που λογοδοτούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτονται σ' αυτούς

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/74403/0094/2011

Θέμα: Εγκρίσεις Προϋπολογισμών-Απολογισμών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ειδικών λογαριασμών.

ΦΓ8/28530/2015

Οικονομικές καταστάσεις και επισυναπτέα δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται στο Ελεγκτικό
Συνέδριο για τον κατασταλτικό έλεγχο των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών.


ΕλΣυν/ΠΡΑΚΤ/ΟΛΟΜΕΛ/12η/2012

Τα εκδιδόμενα από τις Υ.Δ.Ε. χρηματικά εντάλματα, τα οποία εξοφλούνται από τις Δ.Ο.Υ. αποτελούν στοιχεία των μηνιαίων λογαριασμών των υπολόγων της συγκεκριμένης Δ.Ο.Υ. Επομένως, τα χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται από τις Υ.Δ.Ε. και δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τα επισυναπτέα σε αυτά δικαιολογητικά, την πληρότητα και νομιμότητα των οποίων έχει ελέγξει ο οικείος Ελεγκτής Εσόδων της Δ.Ο.Υ. αποτελούν στοιχεία των αντίστοιχων μηνιαίων λογαριασμών της Δ.Ο.Υ. και υποβάλλονται με αυτούς στο Ελεγκτικό Συνέδριο.


Απόφαση Φ.Γ8/21500/2004

Καθορισμός ελεγκτέων στοιχείων που συνοδεύουν τα αντίγραφα των απολογισμών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως πρώτου και δεύτερου βαθμού που υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αριθμ. Φ.Γ8/28530/2015 (ΦΕΚ 1508 Β/17-07-2015)απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: 1. . . . . . .2.  Από 1.1.2016 καταργούνται οι υπ’ αριθμ. 8506/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687) και 8507/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687, διόρθωση σφαλ­μάτων ΦΕΚ Β΄ 1037), 28057/1982 (ΦΕΚ Β΄ 12), 28662/1983 (ΦΕΚ Β΄ 602) και 21500/2004 (ΦΕΚ Β΄ 1862) αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


Ν.Δ.496/1974

Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ


ΕΣ/16857/1986

Τροποποίηση , του άρθρου 3 της 23508/21.5.1959 (ΦΕΚ 252 έτους 1959 τείχος Β) αποφάσεως της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κανονίζεται ο τύπος των ενιαυσίων λογαριασμών των Τελωνειακών υπολόγων και των επισυναπτέων σε αυτούς δικαιολογητικών.


8507/1976

Περί του τύπου των ειδικών λογαριασμών και των επισυναπτέων σε αυτούς δικαιολογητικών

Αριθμ. Φ.Γ8/28530/2015 (ΦΕΚ 1508 Β/17-07-2015)απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: 1. . . . . . .2.  Από 1.1.2016 καταργούνται οι υπ’ αριθμ. 8506/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687) και 8507/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687, διόρθωση σφαλ­μάτων ΦΕΚ Β΄ 1037), 28057/1982 (ΦΕΚ Β΄ 12), 28662/1983 (ΦΕΚ Β΄ 602) και 21500/2004 (ΦΕΚ Β΄ 1862) αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/24497/2007

Συμπλήρωση του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 23508/24.3.1959 (ΦΕΚ 252/Β΄/1959) απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κανονίζεται ο τύπος των ενιαυσίων λογαριασμών των τελωνειακών υπολόγων και των επισυναπτέων σε αυτούς δικαιολογητικών, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με την υπ’ αριθμ. 16857/4.6.1986 (ΦΕΚ 540/Β΄/1986) απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

8506/1976

Περί του τύπου των λογαριασμών των ΝΠΔΔ και των επισυναπτέων σε αυτούς δικαιολογητικών

Αριθμ. Φ.Γ8/28530/2015 (ΦΕΚ 1508 Β/17-07-2015)απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: 1. . . . . . .2.  Από 1.1.2016 καταργούνται οι υπ’ αριθμ. 8506/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687) και 8507/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687, διόρθωση σφαλ­μάτων ΦΕΚ Β΄ 1037), 28057/1982 (ΦΕΚ Β΄ 12), 28662/1983 (ΦΕΚ Β΄ 602) και 21500/2004 (ΦΕΚ Β΄ 1862) αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/Τ4/28/2007

-Απαραίτητα δικαιολογητικά εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών που αφορούν σε προμήθειες αγαθών για λογαριασμό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου , αποτελούν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 παρ .1 του π . δ . 186/1992 ( Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων , ΦΕΚ 84 Α ') πρωτότυπα δελτία αποστολής των προμηθευόμενων αγαθών , σε καμία δε περίπτωση τα , επικυρωμένα έστω , φωτοαντίγραφα των στελεχών των δελτίων αυτών . -Από τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ .1, 9 του ν . δ .496/1974 ( ΦΕΚ 204 Α ) και 5 παρ .1 του π . δ . 584/1975 ( ΦΕΚ 188 Α'), συνάγεται ότι οι δαπάνες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εκκαθαρίζονται και πληρώνονται πάντοτε επί τη βάση σχετικών πρωτότυπων δικαιολογητικών και όχι επί τη - βάση αντιγράφων τους , έστω και επικυρωμένων , προς αποφυγή πληρωμής εξοφλημένου ήδη χρέους , ( βλ . Πρακτικά Ολ . Ε . Σ . 24ης Συν ./27.6.1979, 27ης Συν ./27.7.1978, Πράξεις IV Τμ . Ε . Σ . 63, 20/1999, 98, 48/1997, 129/1995, Πρακτικά IV Τμ . Ε . Σ . 23 ης Συν ./1994, θέμα Β ', και 13ης Συν./1994, Θέμα Β '). -Σε περίπτωση που τα πρωτότυπα δικαιολογητικά προμήθειας έχουν απωλεσθεί πριν την ενταλματοποίηση της δαπάνης με υπαιτιότητα του φερόμενου ως δικαιούχου πιστωτή , προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή πρέπει τα απωλεσθέντα πρωτότυπα να αντικατασταθούν με άλλα πρωτότυπα από τον ίδιο το δικαιούχο , ο οποίος φέρει κα την ευθύνη για την τακτοποίηση της σχετικής φορολογικής ανωμαλίας ( βλ . Πράξεις IV Τμ . Ε . Σ . 20/1999, 98/1997 αλλά και ΓΛΚ/38792/382/1987 Εγκύκλιο Υπ . Οικονομικών ).