Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 23508/1959
ΦΕΚ: 540/Β/04.05.1986

Τροποποίηση , του άρθρου 3 της 23508/21.5.1959 (ΦΕΚ 252 έτους 1959 τείχος Β) αποφάσεως της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κανονίζεται ο τύπος των ενιαυσίων λογαριασμών των Τελωνειακών υπολόγων και των επισυναπτέων σε αυτούς δικαιολογητικών.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/24497/2007

Συμπλήρωση του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 23508/24.3.1959 (ΦΕΚ 252/Β΄/1959) απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κανονίζεται ο τύπος των ενιαυσίων λογαριασμών των τελωνειακών υπολόγων και των επισυναπτέων σε αυτούς δικαιολογητικών, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με την υπ’ αριθμ. 16857/4.6.1986 (ΦΕΚ 540/Β΄/1986) απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

ΕΣ/35627/2008

Συμπλήρωση του άρθρου 3 περ. γ και του Κεφαλαίου II περ. β της 23508/24.3.1959 (ΦΕΚ 252/1959 τ.Β΄) απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κανονίζεται ο τύπος των ενιαυσίων λογαριασμών των τελωνειακών υπολόγων και των επισυναπτέων σε αυτούς δικαιολογητικών, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις ΕΣ/16857/4.6.1986 (ΦΕΚ 540/1986 τ.Β΄) και ΕΣ/24497/7.6.2007(ΦΕΚ 903/2007, τ.Β΄) αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

ΕΣ 7991/1973

Περί του τύπου των ετησίων λογαριασμών των ταμιακών και στρατιωτικών υπολόγων και των επισυναπτέων δικαιολογητικών.

ΔΤΔ Α 5008262 ΕΞ 2015/2015

Σύνταξη και υποβολή Ειδικών Ενιαυσίων Λογαριασμών τελωνειακών παραστατικών παρελθόντων ετών έως και το 2013. (ΑΔΑ:6ΩΘΨΗ-ΙΚΚ)


7990/1973

Περί του τύπου των μηνιαίων λογαριασμών των ταμιακών υπολόγων ως και των εις τούτους επισυναπτέων δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων.

ΕΣ 5607/1980

Περί τροποποιήσεως της ύπ' άριθμ. 7990 ,του 1972 άποφάσεως της Ολομελείας του 'Ελεγκτικού Συνεδρίου «περί του τύπου των μηνιαίων λογαριασμών των ταμειακών υπολόγων και των είς τούτους έπισυναπτέων δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων» ( Φ.Ε.Κ. 420/1973 τ. Β'). 

ΦΓ8/62205/2012

Τροποποίηση της 7990/1973 (ΦΕΚ 420/1973, τ.Β') Κανονιστικής απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί του τύπου των μηνιαίων λογαριασμών των ταμιακών υπολόγων, ως και των εις τούτους επισυναπτέων δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 5607/1980 (ΦΕΚ 379/1980, τ.Β') όμοια και ισχύει.

ΕΣ/9836/1992

Τύπος των ετησίων λογαριασμών (απολογισμών) των Σχολικών Επιτροπών που λογοδοτούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτονται σ' αυτούς


ΕλΣυν/ΠΡΑΚΤ/ΟΛΟΜΕΛ/12η/2012

Τα εκδιδόμενα από τις Υ.Δ.Ε. χρηματικά εντάλματα, τα οποία εξοφλούνται από τις Δ.Ο.Υ. αποτελούν στοιχεία των μηνιαίων λογαριασμών των υπολόγων της συγκεκριμένης Δ.Ο.Υ. Επομένως, τα χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται από τις Υ.Δ.Ε. και δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τα επισυναπτέα σε αυτά δικαιολογητικά, την πληρότητα και νομιμότητα των οποίων έχει ελέγξει ο οικείος Ελεγκτής Εσόδων της Δ.Ο.Υ. αποτελούν στοιχεία των αντίστοιχων μηνιαίων λογαριασμών της Δ.Ο.Υ. και υποβάλλονται με αυτούς στο Ελεγκτικό Συνέδριο.


8507/1976

Περί του τύπου των ειδικών λογαριασμών και των επισυναπτέων σε αυτούς δικαιολογητικών

Αριθμ. Φ.Γ8/28530/2015 (ΦΕΚ 1508 Β/17-07-2015)απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: 1. . . . . . .2.  Από 1.1.2016 καταργούνται οι υπ’ αριθμ. 8506/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687) και 8507/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687, διόρθωση σφαλ­μάτων ΦΕΚ Β΄ 1037), 28057/1982 (ΦΕΚ Β΄ 12), 28662/1983 (ΦΕΚ Β΄ 602) και 21500/2004 (ΦΕΚ Β΄ 1862) αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.