Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: εσ/24497/2007
ΦΕΚ: 903/Β/07.06.2007
Συμπλήρωση του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 23508/24.3.1959 (ΦΕΚ 252/Β΄/1959) απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κανονίζεται ο τύπος των ενιαυσίων λογαριασμών των τελωνειακών υπολόγων και των επισυναπτέων σε αυτούς δικαιολογητικών, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με την υπ’ αριθμ. 16857/4.6.1986 (ΦΕΚ 540/Β΄/1986) απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/35627/2008

Συμπλήρωση του άρθρου 3 περ. γ και του Κεφαλαίου II περ. β της 23508/24.3.1959 (ΦΕΚ 252/1959 τ.Β΄) απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κανονίζεται ο τύπος των ενιαυσίων λογαριασμών των τελωνειακών υπολόγων και των επισυναπτέων σε αυτούς δικαιολογητικών, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις ΕΣ/16857/4.6.1986 (ΦΕΚ 540/1986 τ.Β΄) και ΕΣ/24497/7.6.2007(ΦΕΚ 903/2007, τ.Β΄) αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

ΕΣ/16857/1986

Τροποποίηση , του άρθρου 3 της 23508/21.5.1959 (ΦΕΚ 252 έτους 1959 τείχος Β) αποφάσεως της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κανονίζεται ο τύπος των ενιαυσίων λογαριασμών των Τελωνειακών υπολόγων και των επισυναπτέων σε αυτούς δικαιολογητικών.


ΦΓ8/62205/2012

Τροποποίηση της 7990/1973 (ΦΕΚ 420/1973, τ.Β') Κανονιστικής απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί του τύπου των μηνιαίων λογαριασμών των ταμιακών υπολόγων, ως και των εις τούτους επισυναπτέων δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 5607/1980 (ΦΕΚ 379/1980, τ.Β') όμοια και ισχύει.

8507/1976

Περί του τύπου των ειδικών λογαριασμών και των επισυναπτέων σε αυτούς δικαιολογητικών

Αριθμ. Φ.Γ8/28530/2015 (ΦΕΚ 1508 Β/17-07-2015)απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: 1. . . . . . .2.  Από 1.1.2016 καταργούνται οι υπ’ αριθμ. 8506/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687) και 8507/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687, διόρθωση σφαλ­μάτων ΦΕΚ Β΄ 1037), 28057/1982 (ΦΕΚ Β΄ 12), 28662/1983 (ΦΕΚ Β΄ 602) και 21500/2004 (ΦΕΚ Β΄ 1862) αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


8506/1976

Περί του τύπου των λογαριασμών των ΝΠΔΔ και των επισυναπτέων σε αυτούς δικαιολογητικών

Αριθμ. Φ.Γ8/28530/2015 (ΦΕΚ 1508 Β/17-07-2015)απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: 1. . . . . . .2.  Από 1.1.2016 καταργούνται οι υπ’ αριθμ. 8506/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687) και 8507/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687, διόρθωση σφαλ­μάτων ΦΕΚ Β΄ 1037), 28057/1982 (ΦΕΚ Β΄ 12), 28662/1983 (ΦΕΚ Β΄ 602) και 21500/2004 (ΦΕΚ Β΄ 1862) αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΦΓ10/13490/2021

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 2/24.6.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σε Συμβούλιο) «Συγκρότηση του Τμήματος Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Β΄ 3004), της υπ’ αρ. 44406/15.7.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Συγκρότηση των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021» (Β΄ 4001), όπως ισχύει, και της υπό στοιχεία ΦΓ10/40895/5.8.2020 απόφασης του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Συγκρότηση των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021» (Β΄ 3374), όπως ισχύει.


ΦΓ8/12650/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 44406/2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου "Περί συγκροτήσεως των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021" (Β’ 4001).


ΦΓ10/48299/2020

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 44406/15.7.2020 (Β΄ 4001) απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021», όπως ισχύει


ΦΓ10/8862/2021

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 44406/15.7.2020 (Β΄ 4001) απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021», όπως ισχύει, και της υπό στοιχεία ΦΓ10/40895/5.8.2020 (Β΄ 3374) απόφασης του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021», όπως ισχύει.


Αριθμ. Φ.Γ8/12284/2007

Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. ΦΓ8/1890/31.1.2001 (ΦΕΚ 893/ Β΄) και ΦΓ8/13847/25.4.2005 (ΦΕΚ 656/Β΄/17.5.2005) απο­φάσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.