ΕλΣυν/ΠΡΑΚΤ/ΟΛΟΜΕΛ/12η/2012

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 136/2011 , 16/1989

Τα εκδιδόμενα από τις Υ.Δ.Ε. χρηματικά εντάλματα, τα οποία εξοφλούνται από τις Δ.Ο.Υ. αποτελούν στοιχεία των μηνιαίων λογαριασμών των υπολόγων της συγκεκριμένης Δ.Ο.Υ. Επομένως, τα χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται από τις Υ.Δ.Ε. και δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τα επισυναπτέα σε αυτά δικαιολογητικά, την πληρότητα και νομιμότητα των οποίων έχει ελέγξει ο οικείος Ελεγκτής Εσόδων της Δ.Ο.Υ. αποτελούν στοιχεία των αντίστοιχων μηνιαίων λογαριασμών της Δ.Ο.Υ. και υποβάλλονται με αυτούς στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΗΛΕΔ Β 0003264 ΕΞ 2014

ΘΕΜΑ: « Οδηγίες για τους συμψηφισμούς απαιτήσεων δικαιούχων από χρηματικά εντάλματα που εξοφλούνται από τις Υ.Δ.Ε. με βεβαιωμένες στις Δ.Ο..Υ. οφειλές»

ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/185/2017

Προμήθεια ιατρικού αναλώσιμου υλικού.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙ της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα του Γενικού Νοσοκομείου ... - Νοσοκομειακής Μονάδας ... δεν υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τούτο, διότι αυτά αφορούν σε επόμενο - του πρώτου – λογαριασμό για την εξόφληση της δαπάνης που απορρέει από την προμήθεια από τη Νοσοκομειακή Μονάδα ... των προμνημονευθέντων δύο (2) ειδών ιατρικών αναλώσιμων υλικών, ο πρώτος λογαριασμός για την καταβολή του τιμήματος των οποίων έχει, ήδη, ελεγχθεί προληπτικώς από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ... με τα 27 και 29, οικονομικού έτους 2016 χρηματικά εντάλματα, που είχε υποβάλει πρώτη η Νοσοκομειακή Μονάδα .... Καθεμία δε από τις ως άνω υπ΄αριθμ. 54 και 66/2015 συμβάσεις προμήθειας ιατρικών αναλώσιμων υλικών του Γενικού Νοσοκομείου ..., στο πλαίσιο των οποίων εκδόθηκαν όλα τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα, αποτελεί σύμβαση ενιαία και αφορώσα και στις δύο Νοσοκομειακές Μονάδες του Γενικού Νοσοκομείου ... (... και ...), οι οποίες συνιστούν, κατά τα εκτεθέντα στην σκέψη ΙΙΙ της παρούσας, το ενιαίο και αυτοτελές ν.π.δ.δ. «Γενικό Νοσοκομείο ...». Τέλος, η ως άνω κρίση περί του ότι δεν συντρέχει περίπτωση «πρώτου λογαριασμού» για την προμήθεια των ειδών, που πληρώνονται με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα, δεν αναιρείται εκ του ότι αυτή (η προμήθεια) έλαβε χώρα κατά το χρόνο της παράτασης των αρχικών συμβάσεων, ώστε να ετίθετο ζήτημα ελέγχου επί του «πρώτου λογαριασμού» της παράτασης -εάν το οικονομικό αντικείμενο αυτής υπερέβαινε αυτοτελώς το χρηματικό όριο των 5.000 ευρώ-, δοθέντος ότι η παράταση αυτή είναι, όπως προεκτέθηκε, μόνο χρονική και δεν επιφέρει επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων... Κατ΄ακολουθίαν τούτων, τα 33 και 34, οικονομικού έτους 2017, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Γενικού Νοσοκομείου ... - Νοσοκομειακής Μονάδας ..., απαραδέκτως υποβάλλονται για άσκηση προληπτικού ελέγχου νομιμότητας και συνεπώς, ο λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου, που συνιστά κατ΄ορθή εκτίμηση αυτού, λόγο αποχής από τον προληπτικό έλεγο των οικείων χρηματικών ενταλμάτων είναι, αν και με διαφορετική αιτιολογία, βάσιμος.


ΕΣ/Τμ.1/19/2014

Με τις υπό ανάκληση πράξεις, έγινε δεκτό ότι το άρθρο 4 του π.δ/τος 151/1998, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ερμηνευόμενο ενόψει αφενός του επιδιωκόμενου σκοπού της διενέργειας ελέγχου της νομιμότητας και κανονικότητας των εντελλόμενων δαπανών σε περισσότερα στάδια και από διαφορετικά διοικητικά όργανα, αφετέρου της γενικής αρχής του διοικητικού δικαίου που επιβάλλει και στον Προϊστάμενο της Υ.Δ.Ε., ως διοικητικό όργανο, να παρέχει εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης, υπό την έννοια ότι, κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεν πρέπει να έχει ήδη σχηματισμένη και, συνεπώς, προειλημμένη γνώμη για τη νομιμότητα ή μη της εντελλόμενης δαπάνης, δεν επιτρέπει, κατά τη διαδικασία έκδοσης του τακτικού χρηματικού εντάλματος, την παράλληλη εμπλοκή προσώπου με τη διττή ιδιότητα του Προϊσταμένου Τμήματος και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Υ.Δ.Ε., αφού ο τελευταίος ελέγχει κατ’ ουσία την πράξη του προηγούμενου.  Για το λόγο αυτόν έκρινε μη θεωρητέα τα ανωτέρω και αναφερόμενα στις προσβαλλόμενες πράξεις χρηματικά εντάλματα πληρωμής που εκδόθηκαν από την Υ.Δ.Ε. στο Νομό Θεσσαλονίκης, καθόσον υπογράφονταν από την υπάλληλο της Υ.Δ.Ε….., υπό την διττή ιδιότητα της Προϊσταμένης του Τμήματος που συνέπραξε στον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης, και της αναπληρώτριας Προϊσταμένης. Όμως, ύστερα από τη νέα νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται, η υπογραφή  χρηματικού εντάλματος από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Υ.Δ.Ε., όταν αυτός ταυτίζεται με τον συνυπογράφοντα το ένταλμα Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος, οι δαπάνες που εντέλλονται με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα νομίμως υπογράφονται από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της ΥΔΕ. και, ως εκ τούτου,  θα μπορούσαν τα εντάλματα αυτά να θεωρηθούν αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνουν. 

ΕλΣυν/ΠΡΑΚΤΙΚΑ/5η/2012

Ο ασκούμενος υπό του Συνεδρίου έλεγχος επί των συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Π.Δ.Ε. για την εμφάνιση των διενεργηθεισών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία είναι από τη φύση του κατασταλτικός, παρά το γεγονός ότι για τη συμψηφιστική εξόφληση των εν λόγω ΧΕ ( τακτικών ή προπληρωμής ) απαιτείται η προηγούμενη θεώρηση τους από το αρμόδιο όργανο του Ε.Σ. και ως εκ τούτου θα μπορούσε να υποστηριχθεί η άποψη ότι η σχετική διαδικασία ελέγχου της οικείας δαπάνης προσιδιάζει και εντάσσεται στο στάδιο του προληπτικού ελέγχου .Συνεπώς , εν προκειμένω, δε μπορεί να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του π δ 136/2011. Τα συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από τις ΥΔΕ για τις πληρωμές του Π.Δ.Ε., οικονομικού έτους 2011 και εξής, θα πρέπει να αποστέλλονται για θεώρηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ε.Σ ., ανεξαρτήτως ποσού . Αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου προς την οποία θα πρέπει να αποστέλλονται τα αντίγραφα των Χ.Ε . μετά των συνημμένων σ ' αυτά δικαιολογητικών , τα οποία ( Χ Ε) εξοφλούνται χωρίς να υπαχθούν στον προληπτικό έλεγχο του Ε.Σ., με βάση τις διατάξεις του π.δ.136/2011, είναι η αρμόδια για την άσκηση κατασταλτικού ελέγχου επί της αντίστοιχης δαπάνης , έστω και αν αυτή είναι διαφορετική από την αντίστοιχη αρμόδια Υπηρεσία για την άσκηση του προληπτικού ελέγχου


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/23/2018

Καταβολή μισθοδοσίας-Προληπτικός έλεγχος ΕΣ.(..) Ως αιτιολογία της άρνησής της, η αναπληρώτρια Επίτροπος προέβαλε ότι, εφόσον δεν πρόκειται για τα πρώτα χρηματικά εντάλματα μισθοδοσίας των ανωτέρω φερόμενων ως δικαιούχων, δεν υπάγονται, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2β του π.δ/τος 136/2011 «Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α΄ 267), στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.(..) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη (1) της παρούσας, η αμφισβήτηση ως προς την άσκηση ή μη του προληπτικού ελέγχου δεν αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας, κατά την έννοια του άρθρου 32 παρ. 1 του ως άνω Κώδικα (βλ. ν. 4129/2013), για την άρση της οποίας και μόνον έχει αρμοδιότητα το Κλιμάκιο, καθόσον δεν πλήττει ευθέως τη νομιμότητα ή την κανονικότητα της εντελλόμενης με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δαπάνης και, ως εκ τούτου, η κρινόμενη έκθεση διαφωνίας είναι απαράδεκτη.


ΕΣ/ΤΜ.1/278/2010

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ:Εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, τα ανωτέρω φωτοαντίγραφα αποδείξεων παροχής υπηρεσιών δεν αποτελούν νόμιμα δικαιολογητικά εκκαθάρισης και πληρωμής των εντελλόμενων με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών, όπως βάσιμα προβάλλεται από τη διαφωνούσα Επίτροπο. Κατόπιν αυτών και ανεξαρτήτως από το ύψος της εντελλόμενης με το 51, οικονομικού έτους 2010, χρηματικό ένταλμα,  δαπάνης, τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δεν πρέπει να θεωρηθούν.


ΕλΣυνΚλ.Τμ.4/112/2018

Προμήθεια διαλυμάτων παρεντερικής διατροφής:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙ της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι δαπάνες που εντέλλονται με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, δεν υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς αφορούν στην πληρωμή του πρώτου λογαριασμού των 11818/29.6.2017 και 11817/29.6.2017 συμβάσεων, η αξία καθεμίας από τις οποίες υπολείπεται του τεθέντος για την υπαγωγή στον έλεγχο αυτό ορίου των 5.000 ευρώ (βλ. Ελ.Συν. Κ.Π.Ε.Δ. στο IV Tμ. 79, 69, 44, 33/2018, 156/2017). Κατόπιν τούτων, το Κλιμάκιο απέχει της εκφοράς κρίσεως επί των λόγων διαφωνίας που διαλαμβάνονται στην απευθυνόμενη σε αυτό, από 16.3.2018, έκθεση διαφωνίας της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. ..Αποφαίνεται ότι τα 31 και 32, οικονομικού έτους 2018, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Γενικού Νοσοκομείου .., ποσών 492,06 ευρώ και 766,70 ευρώ, αντιστοίχως, δεν υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και απέχει της εκφοράς κρίσεως επί των λόγων διαφωνίας που διαλαμβάνονται στην από 16.3.2018, έκθεση διαφωνίας της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. ..


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/272/2019

Καταβολή αποζημίωσης τακτικών εφημεριών...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι ο έλεγχος νομιμότητας της δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω εφημεριών δεν μπορεί, με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, να οδηγήσει σε παρεμπίπτοντα έλεγχο προηγούμενων υπηρεσιακών μεταβολών (παράταση της διάρκειας της σύμβασης εργασίας), δημιουργικών άλλων δαπανών, οι οποίες ήδη εξοφλήθηκαν χωρίς να διέλθουν του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διότι τούτο, μετά την εκταμίευση, θα μετέτρεπε τον προληπτικό έλεγχο σε κατασταλτικό. Ενόψει των ανωτέρω, η κύρια έννομη σχέση παράτασης εργασίας ορισμένου χρόνου των επικουρικών ιατρών δεν υπόκειται σε προληπτικό αλλά μόνον σε κατασταλτικό έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου και θα εκτιμηθεί τόσο η κατ΄αρχήν παρατυπία της μη υποβολής του πρώτου χρηματικού εντάλματος μετά την παράταση των σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου όσο και η εν γένει νομιμότητα της δαπάνης της παράτασης αυτής, λαμβανομένων υπόψη από τα αρμόδια όργανα του κατασταλτικού ελέγχου των διατάξεων του π.δ. 164/2004 περί αυτοδίκαιης ακυρότητας των συμβάσεων που υπερβαίνουν σε διάρκεια τους εικοσιτέσσερις μήνες σε συνδυασμό με τα ειδικότερα κριθέντα ως προς τον πρώτο δικαιούχο με την 33/2018 πράξη του Ι Τμήματος σχετικά με το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα μη νόμιμης παράτασης (πρβλ. Ολομ. 4682/2013, βλ. ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 281/2015). Υπό το πρίσμα αυτό, δεν είναι εξεταστέος στο πλαίσιο της παρούσας διαφωνίας ο προβαλλόμενος με το έγγραφο επανυποβολής ισχυρισμός του Νοσοκομείου ότι η επίμαχη δαπάνη είναι νόμιμη κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 176 του ν. 4600/2019, σύμφωνα με την οποία θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που καταβλήθηκαν έως τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου για πραγματική απασχόληση των πάσης φύσεως εργαζομένων των δημόσιων νοσοκομείων, των οποίων οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου παρατάθηκαν καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου χρονικού ορίου του π.δ/τος 164/2004, ενώ τα σχετικά χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται και δεν καταλογίζονται σε βάρος των Διοικητών ή Υποδιοικητών ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Δ.Υ.ΠΕ., των δημοσίων νοσοκομείων και των υπαλλήλων των Οικονομικών Υπηρεσιών τους, στους οποίους και δεν επιβάλλονται οποιοσδήποτε φύσης πειθαρχικές, ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις που σχετίζονται με την καταβολή των ως άνω δαπανών. Και τούτο διότι η διάταξη αυτή, ανεξαρτήτως της συνταγματικότητάς της, δεν σχετίζεται με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα τακτικών εφημεριών, που αφορούν δαπάνες που δεν έχουν εισέτι εκκαθαρισθεί, αλλά με τις δαπάνες που καταβλήθηκαν έως 19.3.2019, αφορά δε τις συνέπειες του διενεργούμενου από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατασταλτικού ελέγχου των δαπανών. Με βάση αυτά και εφόσον δεν προβάλλεται άλλος λόγος διαφωνίας, με τον οποίο να αμφισβητείται ευθέως η νομιμότητα της εντελλόμενης με τα υποβληθέντα προς έλεγχο χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνη, αυτά πρέπει να θεωρηθούν, καθόσον αποτελούν τίτλο πληρωμής νόμιμης δαπάνης. Κατά τη γνώμη, όμως, της Παρέδρου Ελβίρας Βλαντού, επιβάλλεται να προβεί το Κλιμάκιο σε προληπτικό έλεγχο των επίμαχων εφημεριών, κατά τον οποίο θα ελεγχθεί παρεμπιπτόντως η κύρια σχέση εργασίας τους, η οποία διέφυγε του προληπτικού ελέγχου, καθώς στην προκείμενη περίπτωση η μισθοδοσία των ως άνω επικουρικών ιατρών, στο πλαίσιο της καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου χρονικού ορίου του π.δ/τος 164/2004 παράτασης των συμβάσεων εργασίας τους με το Νοσοκομείο, δεν έγινε, όπως έπρεπε, με χρηματικά εντάλματα, αλλά με μισθοδοτικές καταστάσεις. Η γνώμη αυτή όμως δεν εκράτησε. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνη είναι νόμιμη και, συνεπώς, αυτά πρέπει να θεωρηθούν.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/53/2019

Καταβολή αποδοχών:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε και λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) το ..., οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής που αφορούσε στην πρώτη μισθοδοσία των φερόμενων ως δικαιούχων ελέγχθηκε από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, αφού κρίθηκε ότι η σχετική δαπάνη ήταν νόμιμη, αυτό θεωρήθηκε και εξοφλήθηκε, β) η πράξη αυτή θεώρησης δεν έχει ανακληθεί, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, γ) δεν μεσολάβησε κάποια απόφαση αρμοδίου οργάνου, που να ανακαλεί ή ακυρώνει την πρόσληψη των φερόμενων στα ελεγχόμενα χρηματικά ένταλμα ως δικαιούχων, το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι υπό κρίση δαπάνες δεν δύνανται πλέον να υπαχθούν στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δοθέντος ότι κατά τον έλεγχο του ..., οικονομικού έτους 2017, χρηματικού εντάλματος πληρωμής που αφορούσε στην πρώτη μισθοδοσία των εργαζομένων κρίθηκε ήδη η νομιμότητα της γενεσιουργού των δαπανών πράξης, η οποία εν προκειμένω είναι η πρόσληψή τους στο Δήμο. Συνεπώς, τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται εκ της αυτής αιτίας και αφορούν στις επόμενες της πρώτης μισθοδοσίες των εν λόγω εργαζομένων υπάγονται πλέον αποκλειστικά και μόνο στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο του οποίου και μόνο θα κριθεί η βασιμότητα των προβαλλόμενων στο 18/4.12.2017 Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων ισχυρισμών. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες απαραδέκτως υποβάλλονται ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου για την άσκηση προληπτικού ελέγχου νομιμότητας.


ΕΣ/ΚΛ.ΤΜ.1/78/2017

Καταβολή ποσών , ως αμοιβές σε αντίστοιχους καλλιτέχνες για την εκ μέρους τους παροχή διδακτικού ή εκπαιδευτικού έργου.(...) Στο προσωπικό δε αυτό έχει ήδη καταβληθεί με αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα η πρώτη δόση της αντίστοιχης συνολικής συμβατικής του αμοιβής (βλ. το από 30.7.2016 έγγραφο του Προϊσταμένου του Τμήματος εξόδων του Δήμου, σύμφωνα με το οποίο οι αντίστοιχες συμβατικές αμοιβές έχουν πληρωθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 20.11.2015 έως 31.5.2016, σε συνδυασμό με το από 12.2.2016 φύλλο ελέγχου των 136 έως 148/2016 χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής προηγούμενων όμοιων με τις επίμαχες αμοιβών του Δήμου προς το ίδιο ως άνω προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης των ίδιων αντίστοιχων συμβάσεων μίσθωσης έργου, το οποίο εκδόθηκε από την ίδια ως άνω Επίτροπο).Επομένως τα χρηματικά αυτά εντάλματα δεν υπάγονται, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τον οποίο και πρέπει αυτό να απέχει. Οι τυχόν, όμως, καταβληθησόμενες, διά της εξόφλησής τους, δαπάνες υπάγονται στον κατασταλτικό του έλεγχο (άρθρα 38 και 39 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013, Α΄ 52).