Απόφαση Φ.Γ8/21500/2004

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 496/1974
ΦΕΚ: 1862/Β/15.12.2004

Καθορισμός ελεγκτέων στοιχείων που συνοδεύουν τα αντίγραφα των απολογισμών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως πρώτου και δεύτερου βαθμού που υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αριθμ. Φ.Γ8/28530/2015 (ΦΕΚ 1508 Β/17-07-2015)απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: 1. . . . . . .2.  Από 1.1.2016 καταργούνται οι υπ’ αριθμ. 8506/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687) και 8507/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687, διόρθωση σφαλ­μάτων ΦΕΚ Β΄ 1037), 28057/1982 (ΦΕΚ Β΄ 12), 28662/1983 (ΦΕΚ Β΄ 602) και 21500/2004 (ΦΕΚ Β΄ 1862) αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

28662/1983

Συμπλήρωση της αριθμ.8506/1976 απόφ.της Ολομ.Ελ.Συνεδρίου ,όπως τροποποιήθηκε με την 28057/1982 όμοια

Αριθμ. Φ.Γ8/28530/2015 (ΦΕΚ 1508 Β/17-07-2015)απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: 1. . . . . . .2.  Από 1.1.2016 καταργούνται οι υπ’ αριθμ. 8506/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687) και 8507/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687, διόρθωση σφαλ­μάτων ΦΕΚ Β΄ 1037), 28057/1982 (ΦΕΚ Β΄ 12), 28662/1983 (ΦΕΚ Β΄ 602) και 21500/2004 (ΦΕΚ Β΄ 1862) αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


28057/1982

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριρμ.8506/1976 απόφασης της Ολομ.του Ελ.Συνεδρίου

Αριθμ. Φ.Γ8/28530/2015 (ΦΕΚ 1508 Β/17-07-2015) απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: 1. . . . . . .2.  Από 1.1.2016 καταργούνται οι υπ’ αριθμ. 8506/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687) και 8507/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687, διόρθωση σφαλ­μάτων ΦΕΚ Β΄ 1037), 28057/1982 (ΦΕΚ Β΄ 12), 28662/1983 (ΦΕΚ Β΄ 602) και 21500/2004 (ΦΕΚ Β΄ 1862) αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


8507/1976

Περί του τύπου των ειδικών λογαριασμών και των επισυναπτέων σε αυτούς δικαιολογητικών

Αριθμ. Φ.Γ8/28530/2015 (ΦΕΚ 1508 Β/17-07-2015)απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: 1. . . . . . .2.  Από 1.1.2016 καταργούνται οι υπ’ αριθμ. 8506/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687) και 8507/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687, διόρθωση σφαλ­μάτων ΦΕΚ Β΄ 1037), 28057/1982 (ΦΕΚ Β΄ 12), 28662/1983 (ΦΕΚ Β΄ 602) και 21500/2004 (ΦΕΚ Β΄ 1862) αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


8506/1976

Περί του τύπου των λογαριασμών των ΝΠΔΔ και των επισυναπτέων σε αυτούς δικαιολογητικών

Αριθμ. Φ.Γ8/28530/2015 (ΦΕΚ 1508 Β/17-07-2015)απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: 1. . . . . . .2.  Από 1.1.2016 καταργούνται οι υπ’ αριθμ. 8506/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687) και 8507/1976 (ΦΕΚ Β΄ 687, διόρθωση σφαλ­μάτων ΦΕΚ Β΄ 1037), 28057/1982 (ΦΕΚ Β΄ 12), 28662/1983 (ΦΕΚ Β΄ 602) και 21500/2004 (ΦΕΚ Β΄ 1862) αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


Γ1/443/1973

Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών. (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β' 230/1973).

Τροποποιήθηκε ΥΑ ΔΥΓ2/80825/05/2006(ΦΕΚ Β' 120/2006 και ΥΑ Γ4/1150/1976 (ΦΕΚ Β' 937/1976).


764/2001

 Συνεργασία ΕΦΕΤ με τους φορείς που διενεργούν ελέγχους στον τομέα των τροφίμων.(Καταργήθηκε με την υπ’αριθμ. 052/2004, ΦΕΚ 687 Β’/11-5-2004)


Αριθ. ΔΥΓ2/80825/05/2006

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87 Β) Υγ. Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Γ4 1150/1976 (ΦΕΚ 937 Β) όμοια περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών. (Υγειονομική Διάταξη)

Αριθμ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131/2009

Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Υπουργικής απόφα­σης Δ6/Φ1/ΟΙΚ. 8295 /19-4-1995 (ΦΕΚ 385 Β΄/1995).

Καταργήθηκε με την 89003-443-2018,ΦΕΚ- 5674/Β/14.12.2018 και την ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/44608/534/2020, ΦΕΚ: 1976/Β/22.05.2020


Φ.514.1/2013

Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

Τα άρθρα 1 έως και 16 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 (Β' 1151/13-5-2013) όπως ισχύει, τροποποιούνται και προστίθεται νέο άρθρο 17. Για την τροποποίηση και την προσθήκη  βλέπε την 2133.1/28057/2019- ΦΕΚ: 1628/Β/13.5.2019


Φ.092.1/ΑΣ1203/2007

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ.093/3/ΑΣ 1856/30.04.1998 υπουργικής απόφασης.

(Τροποποιήθηκε με την αριθμ.093.7/ΑΣ5950/2015,ΦΕΚ-1976/B/2015 και με την υπ'αριθμ.093.7/ΑΣ 8640/2015, ΦΕΚ 2921/Β/31.12.2015)