Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4778/2021 , 4440/2016 , 2946/2001

Εάν α) οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021, που απαγορεύουν τη μετάταξη, απόσπαση ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετακίνηση υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ κατισχύουν των διατάξεων των άρθρων 21 του ν. 2946/2001 και 48 του ν. 4440/2016 που επιτρέπουν την κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, συνυπηρέτηση υπαλλήλων στην αλλοδαπή και β) αν οι ανωτέρω απαγορευτικές διατάξεις καταλαμβάνουν την περίπτωση απόσπασης της υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ Α.Θ., η οποία ήταν ήδη, κατά τη θέση σε ισχύ των ανωτέρω διατάξεων, αποσπασμένη στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, λόγω συνυπηρέτησης με τον ένστολο σύζυγό της.(...)α) Οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 που απαγορεύουν τη μετάταξη, απόσπαση ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετακίνηση υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ και τη μη ολοκλήρωση των εκκρεμών σχετικών διαδικασιών, κατισχύουν, ως ειδικότερες, των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 και του άρθρου 48 του ν. 4440/2016 περί συνυπηρέτησης και β) οι ανωτέρω απαγορευτικές διατάξεις δεν καταλαμβάνουν την περίπτωση της Α.Θ., μονίμου υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, η οποία, κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ των διατάξεων αυτών (19-02-2021), υπηρετούσε ήδη με απόσπαση, στη Μ.Ε.Α. στις Βρυξέλλες, λόγω συνυπηρέτησης με τον ένστολο σύζυγό της και ο χρόνος διάρκειας της απόσπασής της ταυτίζεται με τη διάρκεια θητείας του συζύγου της.

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/122/2021

Αν οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 υπερισχύουν των διατάξεων του άρθρου 64 του ν. 1416/1984 και εκείνων του άρθρου 163 παρ. 5 του ν. 3584/2007 και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του e-ΕΦΚΑ για την απόσπαση της Μ.Τ., μόνιμης υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, σε θέση Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Γλυφάδας, λόγω απαγόρευσης της απόσπασης.(...)Οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021, οι οποίες, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, απαγορεύουν για μία διετία από την έναρξη ισχύος του, στις 19.02.2021, κάθε μορφής μετακινήσεις, ανεξαρτήτως διαδικασίας και φορέα υποδοχής, υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ και προβλέπουν τη μη ολοκλήρωση των εκκρεμών, κατά τον προαναφερθέντα χρόνο, διαδικασιών τέτοιων μετακινήσεων, κατισχύουν ως νεώτερες και ειδικότερες, ακόμη και των ειδικών, για την απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα σε φορείς ΟΤΑ, διατάξεων του άρθρου 64 του ν. 1416/1984 και των ειδικών, για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Συμβούλων, καθώς και Ειδικών και Επιστημονικών Συνεργατών ΟΤΑ και με απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 5 του ν. 3584/2007. Κατά συνέπεια, η διαδικασία απόσπασης υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, σε θέση Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Γλυφάδας, η οποία ήταν εκκρεμής στις 19.02.2021, δεν θα ολοκληρωθεί, και, ως εκ τούτου, παρέλκει η έκδοση γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ και γνώμης του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του e-ΕΦΚΑ για την απόσπαση της υπαλλήλου αυτής.


ΝΣΚ/127/2021

Αν οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 α) δεν καταλαμβάνουν την περίπτωση ανανέωσης απόσπασης του Π.Κ., υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος ήταν ήδη αποσπασμένος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων αυτών, β) κατισχύουν των διατάξεων των άρθρων 96 και 118 του ν. 4622/2019 περί ανανέωσης απόσπασης του προσωπικού που αποσπάστηκε αυτοδίκαια από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.(...)Η, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, απαγόρευση απόσπασης, μετάταξης ή οποιασδήποτε άλλης μετακίνησης, ανεξαρτήτως διαδικασίας και φορέα υποδοχής, υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ, που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021, καταλαμβάνει και την ανανέωση απόσπασης του υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ Π.Κ., ο οποίος ήταν ήδη αποσπασμένος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Οι ως άνω διατάξεις κατισχύουν ως νεότερες και ειδικότερες των διατάξεων των άρθρων 96 και 118 του ν. 4622/2019 περί ανανέωσης απόσπασης του προσωπικού που αποσπάστηκε αυτοδίκαια από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.


ΔΙΔΑΔ/27965/2007

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2946/2001 στο ένστολο προσωπικό της αγροφυλακής.

ΝΣΚ/309/2016

Δυνατότητα απόσπασης εργαζομένου του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., χωρίς οργανική θέση, για συνυπηρέτηση με τον σύζυγό της, κατ' εφαρμογή του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 2946/2001.(...)Δεν επιτρέπεται η απόσπαση της Ε.Α. από το Υποκατάστημα Καλαμαριάς του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. στο Υποκατάστημα Αγίας Παρασκευής του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. λόγω συνυπηρέτησης με τον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας σύζυγό της, διότι δεν κατέχει οργανική θέση (ομοφ.).


ΝΣΚ/19/2021

Α) Εάν απαιτείται η παροχή σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4569/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4635/2019 για τη μετάταξη της υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, Λ.A. στην ΑΑΔΕ. Β) Εάν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, απαιτείται η παροχή σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση απόφασης παράτασης απόσπασης του υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, Κ.Σ. στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.(...)Α) Η παροχή σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν απαιτείτο μεν για τη μετάταξη της υπαλλήλου Λ.A. του e-ΕΦΚΑ στην ΑΑΔΕ, υπό το προϊσχύσαν άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 4652/2020, πλην όμως για την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας υπό το ισχύον καθεστώς του άρθρου 71 του ν. 4635/2019, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 του ν. 4756/2020, η σύμφωνη αυτή γνώμη απαιτείται (κατά πλειοψηφία). Β) Σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4635/2019, όπως ίσχυε προ της αντικατάστασής του με το άρθρο 52 του ν. 4756/2020, για την έκδοση της κοινής Υπουργικής απόφασης παράτασης απόσπασης του υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, Κ.Σ. στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου της 18.8.2020, απαιτείτο η παροχή σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατά πλειοψηφία).


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/78/2019

Καταβολή τακτικής μισθοδοσίας σε υπάλληλο Δήμου:..Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει όσων έγιναν δεκτά στην προηγηθείσα νομική σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι νομίμως εχώρησε η κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 4531/2018 μετάταξη της ως άνω υπαλλήλου στον Δήμο ... – .... Ειδικότερα, η εν λόγω υπάλληλος είχε αποσπαστεί, κατόπιν προηγούμενης αίτησής της, από τον Δήμο ... στον Δήμο ... – ... από 7.2.2018, για λόγους συνυπηρέτησης με τον στρατιωτικό σύζυγό της, συνεπώς υπαγόταν στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4440/2016, από το οποίο δεν αποκλείονται, κατά τα προεκτεθέντα, οι αποσπασθέντες για λόγους συνυπηρέτησης υπάλληλοι, εφόσον, όπως εν προκειμένω, συντρέχουν και οι λοιποί όροι του πραγματικού της διάταξης. Υπό την ιδιότητά της αυτή υπέβαλε ακολούθως αίτηση για τη μετάταξη στον Δήμο όπου υπηρετούσε, εντός της θεσπιζόμενης από το άρθρο 35 παρ. 2 του ν. 4531/2018 δίμηνης προθεσμίας, η οποία (αίτηση) έγινε δεκτή με απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και των συναρμοδίων Δημάρχων, δημοσιεύθηκε δε προσηκόντως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ως εκ τούτου, η επίμαχη μετάταξη διενεργήθηκε νομίμως, παρά τον αντίθετο λόγο διαφωνίας της Επιτρόπου. Επισημαίνεται, τέλος, στην έκθεση διαφωνίας ότι δεν προσκομίστηκε επικαιροποιημένη βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας ότι ο σύζυγος της δικαιούχου του ελεγχόμενου εντάλματος εξακολουθεί να υπηρετεί στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Ο λόγος όμως αυτός απαραδέκτως προβάλλεται το πρώτον με την έκθεση διαφωνίας και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να εξετασθεί στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας (πρβλ. Ε.Σ. Κλιμ.Προλ.Ελ.Δαπ. στο I Τμ. 182/2017, 19/2016, 247, 197/2015). Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το υπό έλεγχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη παρίσταται νόμιμη, τούτο όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.


ΝΣΚ/37/2021

Εάν οι αξιώσεις του Δήμου Πειραιά κατά του e-ΕΦΚΑ, καθολικού διαδόχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες προέρχονται από τέλη καθαριότητας και δημοτικό φόρο, και περιλαμβάνονται στoν από 07-09-2020 Πίνακα χρεών του Δήμου Πειραιά, έχουν υποπέσει σε παραγραφή.(...)Προκειμένου περί απαιτήσεων του Δήμου Πειραιά κατά του e-ΕΦΚΑ ως καθολικού διαδόχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν εφαρμογή οι ειδικές περί παραγραφής διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 6 του α.ν. 1846/1951, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν. 825/1978, οι οποίες ως ειδικές κατισχύουν οιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και σύμφωνα με τις οποίες, οι εν γένει χρηματικές απαιτήσεις κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή και επομένως οι αξιώσεις του Δήμου Πειραιά που αναφέρονται στο ερώτημα, έχουν υποκύψει στην ως άνω πενταετή παραγραφή. Ο e-ΕΦΚΑ, ως καθολικός διάδοχος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αδυνατεί να παραιτηθεί από την συμπληρωθείσα υπέρ αυτού παραγραφή ή να αναγνωρίσει την παραγεγραμμένη απαίτηση, διότι τέτοια παραίτηση ή αναγνώριση είναι άκυρη, ο δε Δήμος έχει απολέσει το δικαίωμά του να αντιτάξει σε συμψηφισμό την, κατά τα ανωτέρω, παραγραφείσα απαίτησή του, δεδομένου ότι έχει παρέλθει τριετία από τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής (ομόφωνα). Το ερώτημα παραπέμπεται στην Ολομέλεια του ΝΣΚ.


ΝΣΚ/179/2020

Προϋποθέσεις ανάκλησης πράξεων κύριας και επικουρικής συνταξιοδότησης της συζύγου ασφαλισμένου του e ΕΦΚΑ, ως οιονεί χήρας, λόγω οριστικής απόλυσης από την υπηρεσία του ασφαλισμένου, εξαιτίας της διάπραξης βαρύτατων πειθαρχικών παραπτωμάτων, μετά από αμετάκλητη αθώωση του ασφαλισμένου από ποινικό Δικαστήριο για ποινική κατηγορία απολύτως συναφή με την πειθαρχική ποινή που του έχει επιβληθεί. Ημερομηνία έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων της συνταξιοδότησης ασφαλισμένου του e ΕΦΚΑ(...)Η Διοίκηση του e ΕΦΚΑ δεν έχει τη δυνατότητα ανάκλησης των πράξεων κύριας και επικουρικής συνταξιοδότησης της συζύγου ασφαλισμένου του οργανισμού, ως οιονεί χήρας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 περ. ε΄ του καταστατικού του τ. Ταμείου Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ), εξαιτίας της επιβληθείσας, σε αυτόν, πειθαρχικής ποινής της οριστικής απόλυσης από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, στην οποία αυτός εργαζόταν ως υπάλληλος, παρ’ ότι στη συνέχεια ο ασφαλισμένος αυτός αθωώθηκε, αμετάκλητα, της συναφούς, με την προαναφερόμενη πειθαρχική ποινή, ποινικής κατηγορίας και, συνεπώς, δεν δύναται να προβεί και στην επανεξέταση της συνταξιοδοτικής υπόθεσης αυτού του ασφαλισμένου του, επί τη βάσει των διατάξεων του άρθρου 15 περ. δ΄ του καταστατικού του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ, που προβλέπουν τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένου, κατόπιν απόλυσης λόγω κατάργησης θέσης ή άλλων λόγων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του. Ο ασφαλισμένος του e ΕΦΚΑ, που είχε απολυθεί οριστικά από την υπηρεσία σε Γεωργική Συνεταιριστική Οργάνωση, εξαιτίας της διάπραξης βαρύτατου πειθαρχικού παραπτώματος, δικαιούται κύριας και επικουρικής σύνταξης γήρατος από τον e ΕΦΚΑ, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 περ. α΄ και ε΄ του καταστατικού του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ, με ταυτόχρονη διακοπή (δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 περ. ε΄ του καταστατικού του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ) της παροχής κύριας και επικουρικής σύνταξης, ως οιονεί χήρας, στην σύζυγό του, αμέσως μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου, από το νόμο, ορίου ηλικίας, ήτοι του 65ου έτους αυτού, χωρίς να προαπαιτείται η ανάκληση των ανωτέρω αναφερόμενων συνταξιοδοτικών πράξεων και η επανεξέταση της συνταξιοδοτικής υπόθεσης του ασφαλισμένου αυτού, ενώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2α του ν. 4454/2018, όταν δεν έχουν συμπληρωθεί, κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης για συνταξιοδότηση, οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις, ημεροχρονολογία έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων της συνταξιοδότησης τυγχάνει η πρώτη του επόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο θα συντρέξουν, σωρευτικά, όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.