Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4778/2021 , 1416/1984 , 3584/2007

Αν οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 υπερισχύουν των διατάξεων του άρθρου 64 του ν. 1416/1984 και εκείνων του άρθρου 163 παρ. 5 του ν. 3584/2007 και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του e-ΕΦΚΑ για την απόσπαση της Μ.Τ., μόνιμης υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, σε θέση Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Γλυφάδας, λόγω απαγόρευσης της απόσπασης.(...)Οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021, οι οποίες, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, απαγορεύουν για μία διετία από την έναρξη ισχύος του, στις 19.02.2021, κάθε μορφής μετακινήσεις, ανεξαρτήτως διαδικασίας και φορέα υποδοχής, υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ και προβλέπουν τη μη ολοκλήρωση των εκκρεμών, κατά τον προαναφερθέντα χρόνο, διαδικασιών τέτοιων μετακινήσεων, κατισχύουν ως νεώτερες και ειδικότερες, ακόμη και των ειδικών, για την απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα σε φορείς ΟΤΑ, διατάξεων του άρθρου 64 του ν. 1416/1984 και των ειδικών, για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Συμβούλων, καθώς και Ειδικών και Επιστημονικών Συνεργατών ΟΤΑ και με απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 5 του ν. 3584/2007. Κατά συνέπεια, η διαδικασία απόσπασης υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, σε θέση Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Γλυφάδας, η οποία ήταν εκκρεμής στις 19.02.2021, δεν θα ολοκληρωθεί, και, ως εκ τούτου, παρέλκει η έκδοση γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ και γνώμης του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του e-ΕΦΚΑ για την απόσπαση της υπαλλήλου αυτής.

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/123/2021

Εάν α) οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021, που απαγορεύουν τη μετάταξη, απόσπαση ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετακίνηση υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ κατισχύουν των διατάξεων των άρθρων 21 του ν. 2946/2001 και 48 του ν. 4440/2016 που επιτρέπουν την κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, συνυπηρέτηση υπαλλήλων στην αλλοδαπή και β) αν οι ανωτέρω απαγορευτικές διατάξεις καταλαμβάνουν την περίπτωση απόσπασης της υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ Α.Θ., η οποία ήταν ήδη, κατά τη θέση σε ισχύ των ανωτέρω διατάξεων, αποσπασμένη στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, λόγω συνυπηρέτησης με τον ένστολο σύζυγό της.(...)α) Οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 που απαγορεύουν τη μετάταξη, απόσπαση ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετακίνηση υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ και τη μη ολοκλήρωση των εκκρεμών σχετικών διαδικασιών, κατισχύουν, ως ειδικότερες, των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 και του άρθρου 48 του ν. 4440/2016 περί συνυπηρέτησης και β) οι ανωτέρω απαγορευτικές διατάξεις δεν καταλαμβάνουν την περίπτωση της Α.Θ., μονίμου υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, η οποία, κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ των διατάξεων αυτών (19-02-2021), υπηρετούσε ήδη με απόσπαση, στη Μ.Ε.Α. στις Βρυξέλλες, λόγω συνυπηρέτησης με τον ένστολο σύζυγό της και ο χρόνος διάρκειας της απόσπασής της ταυτίζεται με τη διάρκεια θητείας του συζύγου της.


ΝΣΚ/127/2021

Αν οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 α) δεν καταλαμβάνουν την περίπτωση ανανέωσης απόσπασης του Π.Κ., υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος ήταν ήδη αποσπασμένος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων αυτών, β) κατισχύουν των διατάξεων των άρθρων 96 και 118 του ν. 4622/2019 περί ανανέωσης απόσπασης του προσωπικού που αποσπάστηκε αυτοδίκαια από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.(...)Η, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, απαγόρευση απόσπασης, μετάταξης ή οποιασδήποτε άλλης μετακίνησης, ανεξαρτήτως διαδικασίας και φορέα υποδοχής, υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ, που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021, καταλαμβάνει και την ανανέωση απόσπασης του υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ Π.Κ., ο οποίος ήταν ήδη αποσπασμένος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Οι ως άνω διατάξεις κατισχύουν ως νεότερες και ειδικότερες των διατάξεων των άρθρων 96 και 118 του ν. 4622/2019 περί ανανέωσης απόσπασης του προσωπικού που αποσπάστηκε αυτοδίκαια από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/7/2013

Kαταβολή μισθοδοσίας σε υπάλληλο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, η απόσπαση της φερόμενης ως δικαιούχου στο δημοτικό νομικό πρόσωπο «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου ... ...» είναι μη νόμιμη, διότι, υπό την ισχύ του νέου Υ.Κ. (9.2.2007), στο υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής του οποίου υπάγεται ως εκ της ιδιότητάς ως υπαλλήλου του Δημοσίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 1 του ν.1416/1984, κατ’ επίκληση των οποίων διενεργήθηκε η επίμαχη απόσπαση, έχουν ήδη καταργηθεί, οι δε νυν εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 68 του ως ... Κώδικα δεν προβλέπουν τη δυνατότητα απόσπασης των υπαλλήλων του Δημοσίου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου σε φορείς οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως βάσιμα προβάλλει η Επίτροπος με τον πρώτο λόγο διαφωνίας. Ωστόσο, η εν λόγω υπάλληλος δικαιούται μεν των αποδοχών της, αφού για την παράνομη απόσπασή της δεν έχει η ίδια υπαιτιότητα (βλ. άρθρο 17 παρ.1 του π.δ. 410/1998), πλην όμως υπόχρεος για την καταβολή αυτών είναι η υπηρεσία της κύριας (οργανικής) θέσης της, ήτοι το Υπουργείο Πολιτισμού, και όχι το ως ... δημοτικό νομικό πρόσωπο, στο οποίο αυτή παρανόμως, κατά τα ανωτέρω, αποσπάστηκε. Και τούτο, διότι η διοικητική πράξη απόσπασής της, η οποία αποτελεί τη δημιουργική της δαπάνης πράξη και την αιτία γένεσης σχετικής αξίωσής της έναντι του δημοτικού νομικού προσώπου, καθώς με αυτήν ορίστηκε ότι το τελευταίο θα βαρύνεται με την καταβολή των αποδοχών της, δεν είναι νόμιμη και δεν δύναται να παράγει ευθέως έννομες συνέπειες (βλ. Ι Τμ. Ελ.Συν. 123, 119, 24/2012, 203/2010). Εντούτοις, το Κλιμάκιο λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόσπαση εγκρίθηκε με την 33998/7.9.2012 ΚΥΑ, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι οι κάθε είδους αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές της υπαλλήλου θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ν.π.δ.δ. στο οποίο αποσπάστηκε, κρίνει ότι η πραγματοποίηση αυτής δεν έγινε με σκοπό την καταστρατήγηση των κειμένων διατάξεων, αλλά επειδή τα αρμόδια όργανα του ως ... νομικού προσώπου πίστεψαν πεπλανημένα, πλην συγγνωστά, ότι οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν.1416/1984 παραμένουν ισχυρές. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το επίμαχο χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2012, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οποίου εκδόθηκε.


ΝΣΚ/19/2021

Α) Εάν απαιτείται η παροχή σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4569/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4635/2019 για τη μετάταξη της υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, Λ.A. στην ΑΑΔΕ. Β) Εάν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, απαιτείται η παροχή σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση απόφασης παράτασης απόσπασης του υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, Κ.Σ. στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.(...)Α) Η παροχή σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν απαιτείτο μεν για τη μετάταξη της υπαλλήλου Λ.A. του e-ΕΦΚΑ στην ΑΑΔΕ, υπό το προϊσχύσαν άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 4652/2020, πλην όμως για την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας υπό το ισχύον καθεστώς του άρθρου 71 του ν. 4635/2019, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 του ν. 4756/2020, η σύμφωνη αυτή γνώμη απαιτείται (κατά πλειοψηφία). Β) Σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4635/2019, όπως ίσχυε προ της αντικατάστασής του με το άρθρο 52 του ν. 4756/2020, για την έκδοση της κοινής Υπουργικής απόφασης παράτασης απόσπασης του υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, Κ.Σ. στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου της 18.8.2020, απαιτείτο η παροχή σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατά πλειοψηφία).


ΕΣ/Τ1/89/2006

Απόσπαση υπαλλήλου Υπουργείου με Α΄βαθμό σε κενή θέση Ειδικού Συνεργάτη Δήμου. Η ανωτέρω απόσπαση δεν λήγει με την πάροδο δύο ετών από την τοποθέτησή του, εφόσον στην περίπτωσή του εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 67 του ν. 1416/84 και όχι εκείνες του άρθρου 64 του ίδιου νόμου. Επομένως, νόμιμη η καταβολή αποδοχών για το πέραν της διετίας χρονικό διάστημα.

ΕΣ/Τ1/146/2007

Για την πρόσληψη ειδικών συμβούλων  και ειδικών συνεργατών από τους Δημάρχους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όσο και η διαδικασία πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού καθεστώτος αυτών, διέπονται αποκλειστικά από το θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου  67 του ν. 1416/1984, οι δε αποδοχές τους καθορίζονται αποκλειστικά με την 99751/8911/26-11-1984 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών σε συνδυασμό με την 2/70481/0022/15-12-2004 κοινή απόφαση των ως άνω δύο Υπουργών, δηλαδή σε ποσοστιαία συνάρτηση με τις αποδοχές των υπαλλήλων της κατηγορίας ειδικών θέσεων α΄ βαθμού 

Φ11321/9122/338/2021

Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης ποσού προκαταβολής έναντι της σύνταξης του άρθρου 34 του ν. 4778/2021 (Α’ 26).


ΝΣΚ/260/2016

Αποσπάσεις δημοτικών υπαλλήλων – Σύμφωνη γνώμη Δημάρχου.(..) Είναι αναγκαία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, η χορήγηση σύμφωνης γνώμης του αρμοδίου Δημάρχου, για την απόσπαση δημοτικού υπαλλήλου σε γραφείο βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ομοφ.). Δεν απαιτείται η ως άνω σύμφωνη γνώμη για την απόσπαση δημοτικού υπαλλήλου στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (πλειοψ


90618/Σ29039/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 4778/2021 σχετικά με τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών-Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 ΑΔΑ:ΨΔ5446ΜΑΠΣ-ΣΑΙ


97002/2021

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας εξέτασης αιτημάτων ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4778/2021, των όρων της παραχώρησης, καθώς και των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής αυτής.