Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4485/2017 , 4009/2011 , 3528/2007

Αν για τη νόμιμη σύνθεση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), θα πρέπει να αντικατασταθεί το μέλος που απουσιάζει σε επιστημονική άδεια μεγαλύτερη των τριών μηνών και το μέλος που υπέβαλε παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης και σε θετική περίπτωση με ποια διαδικασία θα γίνει ο ορισμός των νέων μελών, ποια θα είναι η διάρκεια της θητείας του νέου μέλους που θα οριστεί στη θέση αυτού που απουσιάζει με επιστημονική άδεια και πως θα υπολογιστεί η απαρτία κατά το χρόνο που η Συνέλευση συνεδριάζει με μειωμένη σύνθεση.(...)Απαιτείται η αντικατάσταση τόσο του μέλους που αποχώρησε λόγω επιστημονικής άδειας μεγαλύτερης των τριών μηνών, όσο και του μέλους που παραιτήθηκε, προκειμένου η Συνέλευση του Τμήματος να συνεδριάζει νόμιμα μετά την πάροδο τριμήνου αφής έλαβαν χώρα οι ως άνω υπηρεσιακές μεταβολές. Η αντικατάσταση του μέλους που απουσιάζει με επιστημονική άδεια θα γίνει για το υπόλοιπο της θητείας του, που συμπίπτει με την έναρξη και λήξη του ακαδημαϊκού έτους. Τα νέα μέλη και στις δύο ως άνω περιπτώσεις θα προέλθουν από εκλογικές διαδικασίες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ.1 περ. α΄ υποπερ. ββ΄ του ν.4485/2017, των Τομέων που εκπροσωπούσαν τα ελλείποντα μέλη. Καθό χρόνο η Συνέλευση συνεδριάζει με μειωμένη σύνθεση η απαρτία θα πρέπει να υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού των μελών, τα οποία προκύπτουν από τον νόμο και έχουν οριστεί με την πράξη συγκρότησης (ομόφωνα).

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/35/2021

Ζητήματα σχετικά με την επανάληψη της συγκρότησης από τη Συνέλευση του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) του Εκλεκτορικού Σώματος, προς επανάληψη της διαδικασίας εκλογής μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, σε συμμόρφωση με απόφαση Διοικητικού Εφετείου.(...)α) Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, απαρτιζόμενη από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (πρώην Ειδικής Σύνθεσης), με τη σημερινή της σύνθεση, θα ανασυγκροτήσει το Εκλεκτορικό Σώμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 και της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017, β) το Εκλεκτορικό Σώμα θα αποτελείται από νέα μέλη, που θα προέρχονται από τα επικαιροποιημένα, κατά το χρόνο της συγκρότησης του, μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες σήμερα διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4009/2011 και στην υπουργική απόφαση με αριθ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017, γ) στο Εκλεκτορικό Σώμα μπορούν να συμμετάσχουν και τα παραλειπόμενα κατά την αρχική εκλογή μέλη εφόσον εξακολουθούν να είναι εν δυνάμει εκλέκτορες, δ) υφίσταται υποχρέωση των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου να συμμορφωθούν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στα διατασσόμενα με την ακυρωτική απόφαση (ομόφωνα). Η επαναληπτική εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα χωρίς τη συμμετοχή της αρχικώς διορισθείσας, η οποία δεν έχει κανένα ενδιαφέρον ή έννομο συμφέρον για τη διεκδίκηση της θέσης αυτής, διότι σε χρόνο προγενέστερο της ακυρωτικής απόφασης παραιτήθηκε από τη θέση της, αποδεχόμενη τον αναδρομικό από 30.8.2010 διορισμό της σε άλλη θέση της ίδιας βαθμίδας (κατά πλειοψηφία).


ΕΣ/Τ6/260/2007

«Το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων μελών (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση, διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που παριστούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των διορισμένων τακτικών μελών του και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερα των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών. Στα τριμελή συλλογικά όργανα, για την ύπαρξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών». (Αρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45)).Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι για τη νόμιμη σύνθεση και λειτουργία του συλλογικού οργάνου απαιτείται αυτό να έχει απαρτία, η οποία ελλείπει όταν στη σύνθεσή του μετέχουν λιγότερα των τριών τακτικών ή αναπληρωματικών μελών. Απαρτία δε πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης (ΣτΕ 3838/2000, 1403/2002).


ΝΣΚ/86/2021

Καταβολή μισθού σε μέλος ΔΕΠ, που μεταβαίνει σε διεθνή οργανισμό για παροχή υπηρεσιών ως εθνικός εμπειρογνώμονας.(...)H μετάβαση μέλους ΔΕΠ για παροχή υπηρεσιών σε διεθνή οργανισμό δε συνιστά απόσπαση, αλλά γίνεται κατόπιν αδείας απουσίας του, όπως προβλέπεται από τις ειδικότερες για τα μέλη ΔΕΠ διατάξεις. Επειδή όμως για την υπηρεσία του στον ανωτέρω Διεθνή Οργανισμό δεν θα του καταβάλλονται τακτικές αποδοχές, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 του ν. 1104/1980, περί καταβολής των τακτικών αποδοχών της οργανικής του θέσης (ομόφωνα).


ΝΣΚ/97/2020

Συμμετοχή μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) σε συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα με δύο ιδιότητες - απαρτία - ψήφος.(...)Μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) που συμμετέχει σε συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα (Σύγκλητος ΑΕΙ, Κοσμητεία Σχολής ΑΕΙ) με δύο ιδιότητες, κατά τον υπολογισμό της απαιτούμενης, κατά περίπτωση, απαρτίας υπολογίζεται ως ένα μέλος και έχει μία ψήφο.


ΝΣΚ/131/2020

Ακολουθητέα πορεία και νόμιμες ενέργειες από πλευράς του Πανεπιστημίου Πειραιώς α) προς διερεύνηση τυχόν ευθυνών μέλους ΔΕΠ, για προσφορά σεμιναρίων έναντι διδάκτρων, εκτός του Πανεπιστημίου και β) προς προστασία της φήμης του Πανεπιστημίου.(...)Τα αρμόδια προς πειθαρχική δίωξη όργανα οφείλουν να προβούν άμεσα σε διερεύνηση πιθανών πειθαρχικών παραπτωμάτων. Προς τούτο, εφόσον η πρυτανική αρχή έχει σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, πρέπει να διαταχθεί η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Αναλόγως δε του πορίσματος και της βαρύτητας του πειθαρχικού παραπτώματος που τυχόν διαπιστωθεί, είναι δυνατή, είτε η επιβολή πειθαρχικής ποινής από τον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο, είτε η παραπομπή του πειθαρχικά ελεγχόμενου στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο. Ειδικότερα στην περίπτωση που, από τα στοιχεία προκύπτει παραβίαση του ασυμβιβάστου, η παραπομπή είναι υποχρεωτική κατ’ άρθρο 24 παρ.3 του ν. 4009/2011. Τέλος, αναλόγως των στοιχείων και ευρημάτων θα πρέπει να εκτιμηθεί, αν θα ασκηθούν εκ μέρους του Πανεπιστημίου τα, εκ των άρθρων 57 και 59 Α.Κ., δικαιώματα για άρση της προσβολής της φήμης του και για αποζημίωση.


ΝΣΚ/57/2018

Συμπληρωματική προς την υπ’ αριθ. 7/2017 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., για τον τρόπο υλοποίησης της αναστολής των καθηκόντων του δημοτικού συμβούλου που είναι ταυτόχρονα και μέλος του Α.Σ.Ε.Π.Κατά τη διάρκεια της θητείας μέλους του Α.Σ.Ε.Π. και αναστολής άσκησης των καθηκόντων του ως δημοτικού συμβούλου, η θέση αυτή δεν μένει κενή και δεν συντρέχει λόγος αναπλήρωσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 38 και 55 του ν. 3852/2010 (Α' 87), οπότε το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα, χωρίς την παρουσία του δημοτικού συμβούλου, εφόσον υπάρχει απαρτία, μέχρι τη λήξη της θητείας του ως μέλους του Α.Σ.Ε.Π., χωρίς να τίθεται θέμα αδικαιολόγητης απουσίας από τα καθήκοντά του, κατά την έννοια του άρθρου 68 του ίδιου νόμου, που θα μπορούσε να επιφέρει τις προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό δυσμενείς συνέπειες σε βάρος του. Για την διαπίστωση της αναστολής των καθηκόντων του δημοτικού συμβούλου πρέπει να εκδοθεί σχετική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως ασκούντος τον έλεγχο νομιμότητας και την εν γένει κρατική εποπτεία στους ΟΤΑ, με την οποία θα διαπιστώνεται η υπαγωγή του στο καθεστώς της αναστολής και θα προσδιορίζονται η έναρξη και η λήξη της (πλειοψ.) (Βλ. υπ’ αριθ. ΝΣΚ/7/2017)


ΝΣΚ/171/2019

Παράταση της προθεσμίας για την ανάληψη καθηκόντων μεταταχθείσας μονίμου εκπαιδευτικού Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέση μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ – Αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 17 παρ.2 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.). (...) Επειδή στις διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι., δεν ορίζεται προθεσμία για την ανάληψη καθηκόντων των μεταταχθέντων ούτε παράταση αυτής, στην εν λόγω περίπτωση τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής, η διάταξη του άρθρου 17 παρ.2 του ν.3528/2007 (Υ.Κ.).


ΝΣΚ/180/2020

α) Με βάση ποιο νομικό πλαίσιο και ποια διαδικασία θα επαναληφθεί η εκλογή μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) στη βαθμίδα του Καθηγητή, σε συμμόρφωση προς ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και β) εάν η επανάληψη της διαδικασίας θα αφορά και τους τρεις αρχικούς υποψηφίους ή μόνον τους δύο εξ αυτών, μετά την αποχώρηση μίας υποψηφίου από την υπηρεσία κατόπιν παραιτήσεώς της από τη θέση μέλους ΔΕΠ, και την παραίτηση από την υποψηφιότητά της.(....)α) Κατά την επαναληπτική διαδικασία εκλογής μέλους ΔΕΠ, σε συμμόρφωση προς ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα εφαρμοσθεί το προϊσχύον του ν. 4009/2011 νομικό πλαίσιο, κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 77 παρ. 2 αυτού, δηλαδή το εκλεκτορικό σώμα θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 3549/2007, όπως ισχύει, του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 της Υ.Α. 38913/Β1/2007 και του άρθρου 6 κεφ. Δ΄ παρ. 2 και 4 του ν. 2083/1992, όπως ισχύουν. Το εκλεκτορικό σώμα πρέπει να ορίσει νέα εισηγητική επιτροπή, προκειμένου να συντάξει νόμιμη εισηγητική έκθεση, κατά την έννοια του άρθρου 6 κεφ. Γ΄ παρ. 2 του ν. 2083/1992. β) Κατά την επανάληψη της διαδικασίας εκλογής δεν θα κριθεί για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης, η υποψήφια, που παραιτήθηκε της υποψηφιότητάς της (ομόφωνα).


ΝΣΚ/93/2021

Παροχή άδειας απουσίας για παράλληλη απασχόληση μέλους ΔΕΠ Ελληνικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 4009/2011.(...)Μέλος ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών έχει τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματός του στη λήψη άδειας παράλληλης απασχόλησής του σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής με την υποβολή τεκμηριωμένης αίτησης απουσίας του, που μπορεί, όμως, για λόγους παρεμπόδισης της ομαλής λειτουργίας του Τμήματος και της Σχολής, να αρνηθεί με σχετική απόφασή της η Κοσμητεία. Για τη λήψη της σχετικής άδειας ισχύει το χρονικό όριο χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών, όπου ο συνολικός τους χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Η Συνέλευση του Τμήματος δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα στη λήψη της ως άνω άδειας, αλλά μόνο εισηγητική προς την Κοσμητεία, η οποία αποφασίζει για το σχετικό αίτημα. Η σχετική πράξη χορήγησης αδείας εκδίδεται από τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη κατόπιν ελέγχου νομιμότητας και σκοπιμότητας.


ΝΣΚ/92/2015

Α.Ε.Ι. – Γ.Π.Α. – Ορισμός Διευθυντή Εργαστηρίου Τομέα – Διαδικασία.
Η Γενική Συνέλευση της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει η κλινική ή το εργαστήριο, αποφαίνεται και επί του ζητήματος της αντιστοιχίας του γνωστικού αντικειμένου των υποψηφίων αναπληρωτών καθηγητών προς το σκοπό και το έργο της κλινικής ή του εργαστηρίου, εφόσον τούτο αμφισβητείται, ακολούθως προβαίνει στη συνέχιση της διαδικασίας εκλογής μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις εκλογής. Εφόσον ανακύπτει ζήτημα αμφισβήτησης του γνωστικού αντικειμένου υποψηφίου για τη θέση Διευθυντή Εργαστηρίου Τομέα, οφείλει η Γ.Σ. του Τομέα να αποφανθεί επί του ζητήματος της αντιστοιχίας του γνωστικού αντικειμένου των υποψηφίων αναπληρωτών καθηγητών προς το αντικείμενο του Εργαστηρίου. Δεν ορίζεται η διαδικασία ανάθεσης/εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Αντίθετα, εφαρμογή έχουν οι διαδικαστικές διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 46/1989 (προκήρυξη θέσης, ορισμός επιτροπής, εκλογή).