Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4714/2020 , 4548/2018

Οδηγίες για την ονομαστικοποίηση των μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών ΑΔΑ: 9Ω9Ω46ΜΤΛΡ-ΘΚ2

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/495/2006

Ζητήματα που τίθενται από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την ονομαστικοποίηση των μετοχών των εταιρειών που συμμετέχουν σε ανοικτούς διαγωνισμούς προμήθειας αγαθών άνω του 1.000.000 ευρώ.

Ν.4548/2018

Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.


44559/2019

«Εμπορική δημοσιότητα των πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν.4548/2018. Νέοι κανόνες περί ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, τις Δ/νσεις Αναπτύξεως των Περιφερειακών Ενοτήτων & τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ».(ΑΔΑ:63Ξ7465ΧΙ8-45Η)


ΠΔ 82/1996

Ονομαστικοποίηση μετοχών Α.Ε που μετέχουν σε διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των ΝΠ του ευρύτερου Δημ.Τομέα


ΠΟΛ 1076/2008

Οι ανώνυμες εταιρείες που ασχολούνται κυρίως με την εκμίσθωση και εν γένει την εκμετάλλευση αστικών ακινήτων και τα κεφάλαιά τους είναι επενδεδυμένα σε αστικά ακίνητα σε ποσοστό 60% και άνω, δεν είναι υπόχρεες σε ονομαστικοποίηση του συνόλου των μετοχών τους.

ΝΣΚ/341/2016

Εάν είναι νομικά αναγκαία η ανάκληση της διαγραφής ανωνύμου εταιρείας από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, για την ταμειακή βεβαίωση, σε βάρος της, οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες ανάγονται σε χρόνο κατά τον οποίο η εταιρεία υφίστατο νομίμως, αλλά διαπιστώθηκαν μετά τη λύση, εκκαθάριση και διαγραφή της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.(...)Ενδείκνυται κατ’ αρχήν να επιδιώξει το Δημόσιο την ανάκληση της διαγραφής ανωνύμου εταιρείας, η οποία έχει λυθεί και εκκαθαρισθεί, από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, προκειμένου να προβεί στην εις βάρος της ταμειακή βεβαίωση οφειλών αυτής προς το Δημόσιο, οι οποίες ανάγονται σε χρόνο κατά τον οποίο η εταιρεία υφίστατο νομίμως, αλλά διαπιστώθηκαν μετά τη λύση, εκκαθάριση και διαγραφή της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ανεξαρτήτως πάντως αν ανακληθεί ή όχι η πράξη της διαγραφής, λαμβάνει χώρα αυτοδικαίως αναβίωση του σταδίου της εκκαθάρισης και του νομικού προσώπου της εταιρείας για τις ανάγκες της εκκαθάρισης (ομόφ.)


ΝΣΚ/125/2020

Ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 179 του ν. 4261/2014 : α) ως προς το καθεστώς διανομής της περιουσίας των πρώην θυγατρικών εταιρειών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, που έχουν λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση, β) ως προς το φορέα που θα αναλάβει την πραγματοποίηση και διαχείριση της διανομής της περιουσίας αυτής, και γ) βάσει ποίων διατάξεων μπορεί να εκκινήσει η διαδικασία διανομής ή η εκκαθαριστική διαδικασία για την εταιρεία ΕΛΚΕΔΕ ΑΕ, δεδομένου ότι τα κινητά περιουσιακά της στοιχεία, τα βιβλία και στοιχεία αυτής και το εν γένει αρχειακό της υλικό έχει καταστραφεί.(...)α) Στην περίπτωση των θυγατρικών εταιρειών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ η διανομή της εταιρικής τους περιουσίας θα πρέπει να γίνει κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 179 του ν. 4261/2014, (και συμπληρωματικά σύμφωνα με τα καταστατικά τους και τις διατάξεις του ν. 4548/2018), ανεξάρτητα από την πρόοδο και την περάτωση της εκκαθάρισης των εταιρειών αυτών, β) δεν υφίσταται αρμοδιότητα δημόσιας υπηρεσίας για τη διενέργεια της διανομής της εταιρικής περιουσίας των υπό εκκαθάριση εταιρειών, και γ) η διαδικασία διανομής της περιουσίας της εταιρείας ΕΛΚΕΔΕ ΑΕ θα λάβει επίσης χώρα, σύμφωνα με όσα εκτίθενται για όλες τις θυγατρικές της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, εφόσον βεβαίως προκύψει εταιρική περιουσία (ομόφωνα).


Δ12A 1058454/2014

Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν μέλη Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών


17839/2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ & ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΔΑ:6Ψ6Γ46ΜΤΛΡ-ΟΩ6


33123/Β.887/1989

Καθορισμός συνδρομών και δικαιωμάτων εγγραφής προς το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, των Ανωνύμων Εταιρειών των οποίων οι τίτλοι έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση