Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014
Κοινοποίηση διατάξεων.(Δημοσίευση νόμου 4270/2014 ΄΄Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις΄
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Δ17α/241/1/Φ 2.2.1/2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 25-9-2014 Δημοσίευση ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  

Ν 4270/2014

Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.


ΝΣΚ/62/2021

Ύπαρξη ή μη τεχνητής κατάτμησης δια της ανάθεσης τριών μελετών για την άρση ετοιμορροπίας τριών διαφορετικών μνημείων με συνοπτικό διαγωνισμό. Δυνατότητα ανάκλησης άρνησης εκτέλεσης δαπάνης πληρωμής των μελετών από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία.(...)Εσφαλμένα θεώρησε η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ότι οι συμβάσεις είναι ομοειδείς και προϊόν κατάτμησης μιας ενιαίας σύμβασης εν όψει του αυτοτελούς χαρακτήρα καθενός από τα επίμαχα μνημεία εις ότι αφορά την αρχιτεκτονική μορφή και δομή τους, την χρονική περίοδο κατασκευής, το γεγονός ότι δεν συντρέχει ενότητα του γεωγραφικού πλαισίου εντός του οποίου πρόκειται αυτές να εκτελεστούν και εν όψει των ιδιαιτεροτήτων, (αρχιτεκτονικής μορφής δομής, χρονικής περιόδου 17 κατασκευής), των διαφορετικών βλαβών και των απαιτούμενων αντίστοιχα βάσει διαφορετικών προδιαγραφών εργασιών αποκατάστασης των μνημείων που αποτελούν αντικείμενο των μελετών που ανατέθηκαν. Είναι δυνατή η ανάκληση του με αρ. πρωτ. 24186/20-1-2021 εγγράφου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού (ΔΠΟΔΤΠ). Ωστόσο η ανάκληση της ως άνω αρνητικής πράξης δεν είναι αναγκαία προκειμένου να προωθηθεί η εκτέλεση των ενταλμάτων για την πληρωμή των αναδόχων των συμβάσεων σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 26 παρ.1 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ομόφωνα).


ΕλΣυνΚλ.Ε/81/2018

Εκτέλεση έργου «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων,ΚΛΠ : Με δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο κρίνει ότι: Α) Μη νομίμως, αποκλείστηκε από τον ως άνω διαγωνισμό, η προσφορά της πρώτης κατά σειρά μειοδοσίας εταιρείας «....», με την αιτιολογία ότι η ΥΔ που αυτή προσκόμισε ως δικαιολογητικό συμμετοχής της στον διαγωνισμό, ο οποίος άρχισε πριν από τις 5.12.2016, δεν υπογραφόταν, κατά το μέρος που αφορούσε τη μη συνδρομή των προβλεπόμενων στο άρθρο 22.Α.1 της διακήρυξης λόγων αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, οι οποίοι ταυτίζονται με αυτούς του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, από το σύνολο των μελών του ΔΣ της αλλά μόνο από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο αυτής, ως νόμιμο εκπρόσωπό της και για λογαριασμό της, καθώς, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 4, αρκεί σχετικώς, δεδομένης της έκδοσης της ως άνω οριστικής κατακυρωτικής των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού απόφασης, η οποία συντελέστηκε με την από 22.11.2017 ανάρτηση της απόφασης αυτής στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (βλ. άρθρα 2 παρ. 4 περ. 16 και 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», Α΄ 112, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 4210/2013, Α΄ 254), μετά τις 13.11.2017, η ως άνω υπογραφή του ως άνω νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας επί της επίμαχης ΥΔ και μόνο. Β) Κατά παράβαση των άρθρων 67 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) και 6 παρ. 2 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), δεν έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης πολυετούς δημοσιονομικής υποχρέωσης για το έργο. Δεδομένης δε της συνδρομής των ως άνω ουσιωδών νομικών πλημμελειών, κωλύεται η υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης.

Δεν ανακλήθηκε με την ΕλΣυν.Τμ.6/693/2018


N 4799/2021

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του v. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις.


Ν 4727/2020

Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - ΗλεκτρονικέςΕπικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιοτης Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.


ΝΣΚ/84/2019

Αναγγελία εκχώρησης μελλοντικών απαιτήσεων στο πλαίσιο σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και προϋποθέσεις νομιμότητας της αναγγελίας αυτής στο Δημόσιο.(...)Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) δύναται να περιέχει νόμιμο και δεσμευτικό για το Δημόσιο όρο εκχώρησης μελλοντικών απαιτήσεων κατ’ αυτού, ακόμη και στις περιπτώσεις που κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής δεν έχει γεννηθεί η αιτία των εκχωρούμενων απαιτήσεων. Η αναγγελία της εκχώρησης αυτής στο Δημόσιο πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να γίνει σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 145 του ν. 4270/2014 (Δημόσιο Λογιστικό). (ομόφ.)


14492 ΕΞ 2021

Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Κεφαλαίου ΙΑ’ Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).


ΠΟΛ.1189/2018

Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».(ΑΔΑ:6ΖΤΛ46ΜΠ3Ζ-ΜΕ5)


ΔΠΠ 1418/2016

Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/32/ ΕΕ σχετικά με τα «Όργανα μέτρησης» και της Οδηγίας 2015/13/ΕΕ σχετικά με το πεδίο τιμών παροχής υδρομέτρων.