Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014
ΦΕΚ: 143/Α/28.06.2014

Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/52269/0026/2014

Κοινοποίηση διατάξεων.(Δημοσίευση  νόμου 4270/2014 ΄΄Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις΄

Δ17α/241/1/Φ 2.2.1/2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 25-9-2014 Δημοσίευση ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  

Ν 4727/2020

Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - ΗλεκτρονικέςΕπικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιοτης Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.


ΕλΣυνΚλ.Ε/81/2018

Εκτέλεση έργου «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων,ΚΛΠ : Με δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο κρίνει ότι: Α) Μη νομίμως, αποκλείστηκε από τον ως άνω διαγωνισμό, η προσφορά της πρώτης κατά σειρά μειοδοσίας εταιρείας «....», με την αιτιολογία ότι η ΥΔ που αυτή προσκόμισε ως δικαιολογητικό συμμετοχής της στον διαγωνισμό, ο οποίος άρχισε πριν από τις 5.12.2016, δεν υπογραφόταν, κατά το μέρος που αφορούσε τη μη συνδρομή των προβλεπόμενων στο άρθρο 22.Α.1 της διακήρυξης λόγων αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, οι οποίοι ταυτίζονται με αυτούς του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, από το σύνολο των μελών του ΔΣ της αλλά μόνο από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο αυτής, ως νόμιμο εκπρόσωπό της και για λογαριασμό της, καθώς, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 4, αρκεί σχετικώς, δεδομένης της έκδοσης της ως άνω οριστικής κατακυρωτικής των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού απόφασης, η οποία συντελέστηκε με την από 22.11.2017 ανάρτηση της απόφασης αυτής στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (βλ. άρθρα 2 παρ. 4 περ. 16 και 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», Α΄ 112, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 4210/2013, Α΄ 254), μετά τις 13.11.2017, η ως άνω υπογραφή του ως άνω νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας επί της επίμαχης ΥΔ και μόνο. Β) Κατά παράβαση των άρθρων 67 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) και 6 παρ. 2 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), δεν έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης πολυετούς δημοσιονομικής υποχρέωσης για το έργο. Δεδομένης δε της συνδρομής των ως άνω ουσιωδών νομικών πλημμελειών, κωλύεται η υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης.

Δεν ανακλήθηκε με την ΕλΣυν.Τμ.6/693/2018


Ν.4370/2016

Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.


Ν.4566/2018

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις


Ν.4416/2016

Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.


Ν.4546/2018

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις.


Ν.4170/2013

Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις.


Ν.4706/2020

Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις.