ΥΠ.ΕΣ/64967/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014 , οικ.6137/2018 , 2/47972/0026/2018

Αποτύπωση των μη νόμιμων και μη κανονικών δαπανών στο Δημόσιο Λογιστικό (Μητρώο Δεσμεύσεων) και στη Γενική Λογιστική.

Σχετικά Έγγραφα

2/53562/0026/2018

Αποτύπωση στο Μητρώο Δεσμεύσεων της επιστροφής(δικαιολογητικών) δαπάνης από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) στους Φορείς.(ΑΔΑ:7ΧΩ1Η-ΛΜ1)


Ν 4270/2014

Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.


2/52269/0026/2014

Κοινοποίηση διατάξεων.(Δημοσίευση  νόμου 4270/2014 ΄΄Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις΄

Δ17α/241/1/Φ 2.2.1/2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 25-9-2014 Δημοσίευση ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  

ΝΣΚ/84/2019

Αναγγελία εκχώρησης μελλοντικών απαιτήσεων στο πλαίσιο σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και προϋποθέσεις νομιμότητας της αναγγελίας αυτής στο Δημόσιο.(...)Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) δύναται να περιέχει νόμιμο και δεσμευτικό για το Δημόσιο όρο εκχώρησης μελλοντικών απαιτήσεων κατ’ αυτού, ακόμη και στις περιπτώσεις που κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής δεν έχει γεννηθεί η αιτία των εκχωρούμενων απαιτήσεων. Η αναγγελία της εκχώρησης αυτής στο Δημόσιο πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να γίνει σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 145 του ν. 4270/2014 (Δημόσιο Λογιστικό). (ομόφ.)


16872/2020

Διάθεση βασικών στοιχείων του Μητρώου Πολιτών από τα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.


85490/2020

Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων. Προϋποθέσεις εγγραφής και κριτήρια υπαγωγής των επιχειρήσεων στο ως άνω Μητρώο.


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)38/2015

Μη κανονική η καταβολή ποσού από Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ σε υπαλλήλους για δαπάνες μετακινήσεων και για αμοιβές προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο εκτέλεσης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων  Μονομελούς Πρωτοδικείου, καθόσον μη νομίμως η έκδοση των αποφάσεων περί ανάληψης των σχετικών δημοσιονομικών δεσμεύσεων έγινε μετά και όχι πριν από την πραγματοποίηση των δαπανών αυτών, δηλαδή την πραγματοποίηση των αντίστοιχων μετακινήσεων και την αντίστοιχη απασχόληση του αντίστοιχου προσωπικού (άρθρο  21 του ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3871/2010 και άρθρο 2 παρ.2 του 113/2010, ΦΕΚ Α΄ 194/2010).


ΝΣΚ/78/2016

Υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. Περιπτωσιολογία.Υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου έχουν όσοι παρέχουν υπηρεσίες (και όχι προϊόντα) στο Δημόσιο, όπως είναι οι απασχολούμενοι που αμείβονται με απόδειξη επαγγελματικών δαπανών, η οποία εκδίδεται από τον φορέα απασχόλησης, οι απασχολούμενοι με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, με σχέση έμμισθης εντολής, οι παρέχοντες υπηρεσίες από επαχθή αιτία, καθώς και εκείνοι που εκπονούν μελέτες και παρέχουν σχετικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα αν η σχετική υποχρέωση αναλήφθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας ή μη (ομόφωνα).


69563 Φ.511.1/2019

Καθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής του Ειδικού Φορέα 1043.202.0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας».