Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2520/1997 , 4182/2013

Δυνατότητα μετατροπής του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (ΙΓΕ) σε ν.π.ι.δ. και ανάληψη αρμοδιοτήτων του «Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού- Δήμητρα».(...)Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (ΙΓΕ), μπορεί να μετατραπεί από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), χωρίς τούτο να έρχεται σε αντίθεση με τη βούληση της διαθέτιδας Ι.Σ., υπό τον όρο όμως, ότι θα τεθεί υπό κρατική εποπτεία και ότι η διατεθείσα από την Ι.Σ. κοινωφελής περιουσία την οποία αυτό θα διαχειρίζεται να υφίσταται ως διακεκριμένη ομάδα περιουσίας με αυτοτελή διαχείριση (κατά πλειοψηφία). Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του ΝΣΚ, κατόπιν της υπ’ αριθ. 227/2018 Γνωμοδότησης του Α΄ Τμήματος.(

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/112/2018

Μετάταξη μονίμου υπαλλήλου σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.Κατ' εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, δεν είναι επιτρεπτή η μετάταξη μονίμου υπαλλήλου σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον αυτός δεν μπορεί να διατηρήσει τη δημοσιοϋπαλληλική του σχέση στο νέο φορέα (ομόφ.)


ΕΣ/Τ1/154/2006

Yπάλληλος ο οποίος μετατάχθηκε για την κάλυψη κενής   θέσης  σε  δημόσια υπηρεσία,  νομικό  πρόσωπο   δημοσίου   δικαίου (ν.π.δ.δ.-νοσοκομεία) ή ο.τ.α  παραμεθόριας περιοχής πριν την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογικού νόμου (ν.3205/2003), δηλαδή πριν από την 1.1.2004, δικαιούται να λάβει, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής, της προβλεπόμενης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις σχετικές  διατάξεις. 

ΕλΣυν/Κλ.1(ΚΠΕ)154/2015

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Μη νόμιμη η δαπάνη πληρωμής, ποσού 1.010,19  ευρώ, από   νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Δήμου «Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη», που αφορά στην καταβολή αποδοχών Απριλίου 2014 σε υπαλλήλους αυτού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθόσον οι φερόμενες ως δικαιούχοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο ως άνω νομικό πρόσωπο κατά το χρονικό διάστημα από 15 έως 30 Απριλίου 2014,  δεδομένου ότι κατά το χρόνο αυτό η απόφαση πρόσληψής τους δεν είχε αποκτήσει νόμιμη υπόσταση, αφού δεν είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Περαιτέρω, τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης πρόσληψης, που δημοσιεύτηκε στις 16.5.2014, δεν δύνανται να ανατρέξουν σε χρόνο πρότερο της δημοσίευσής της, στον βαθμό που τέτοια δυνατότητα δεν προβλέπεται από τις σχετικές με την πρόσληψη διατάξεις ούτε και από την ειδική ρύθμιση του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012.


ΝΣΚ/507/2003

Προμήθεια και χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α. της Χώρας, τους συνδέσμους τους και τα εποπτευόμενα απ’ αυτούς νομικά πρόσωπα, από εταιρείες διάφορες του Ο.Τ.Ε. Οι Ο.Τ.Α. της Χώρας καθώς και οι σύνδεσμοί τους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτούς δικαιούνται να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που διατίθενται στην Ελλάδα υπό καθεστώς ανταγωνισμού, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφ’ όσον έχουν τηρήσει τις ισχύουσες για τις προμήθειές τους διατάξεις.


ΕΣ/ΤΜ.6/492/2017

Καταλογισμός.(...) Με την κρινόμενη έφεση ο εκκαλών προβάλλει κατ’ αρχήν ότι η τυχόν επελθούσα ζημία στην περιουσία του Κληροδοτήματος δεν οφείλεται σε δόλο ούτε σε βαρεία αμέλεια αυτού. Πράγματι, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, σε προηγούμενο έλεγχο της Οικονομικής Επιθεώρησης Θεσσαλίας, για τα έτη 1996 έως 2001 (γίνεται αναφορά στην ΕΜΠ.134/98, 173/2001, 141/2002/22.4.2003 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου του Οικονομικού Επιθεωρητή ….), είχε προταθεί ο καταλογισμός των τότε μελών της διαχειριστικής επιτροπής του Ιδρύματος με το ποσό των 7.671,40 ευρώ για την ίδια αιτία, ήτοι διότι, λόγω αμελούς άσκησης των διαχειριστικών καθηκόντων τους, δεν προέβησαν στις οφειλόμενες ενέργειες για την είσπραξη των οικονομικών ενισχύσεων (επιδοτήσεων) ελαιολάδου. Με την 35/5.1.2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, αφότου διαπιστώθηκε ότι κατά τα κρίσιμα έτη 1996 και 1997 το Ίδρυμα ως εκ της φύσης του δεν μπορούσε να λάβει επιδότηση ελαιολάδου, κατά δε τα επόμενα έτη (1998 έως 2002) η επιδότηση γινόταν (παράτυπα) στο όνομα μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής που ακολούθως απέδιδε στο Ίδρυμα τα αντίστοιχα ποσά, κρίθηκε ότι τα μέλη της ως άνω Επιτροπής δεν άσκησαν αμελώς τα καθήκοντά τους και δεν πρέπει να καταλογιστούν. Με βάση την απόφαση αυτή, τα ήδη καταλογιζόμενα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής, μεταξύ των οποίων και ο εκκαλών, δικαιολογημένα σχημάτισαν την πεποίθηση ότι το Ίδρυμα δεν δικαιούται να λάβει την ενιαία ενίσχυση για τα έτη 2006-2013. Εξάλλου, ενόψει της φύσης και του σκοπού του Κληροδοτήματος και του πολύπλοκου καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης της οποίας είχαν προφανώς μεταβληθεί σε σχέση με παλαιότερα καθεστώτα ενισχύσεων, σε συνδυασμό με την έλλειψη εμπειρίας του εκκαλούντα ως προς τα θέματα κοινής αγροτικής πολιτικής, αφού κατά το κρίσιμο διάστημα ασκούσε μη αγροτική επαγγελματική δραστηριότητα (ιατρός), ο εκκαλών δεν μπορούσε να διαγνώσει ότι το ίδρυμα μπορούσε να λάβει την ως άνω ενιαία ενίσχυση. Παρά δε το γεγονός ότι με την από 15.6.2006 αίτηση του Ιδρύματος ενεργοποιήθηκαν τα δικαιώματα ενίσχυσης αυτού, από τα στοιχεία του φακέλου δεν να προκύπτει ότι ο εκκαλών γνώριζε, έστω μέσω στοιχειώδους ενημέρωσης από τον υποβάλλοντα την αίτηση πρώην Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής, τη διαδικασία που κινήθηκε για τη διεκδίκηση της ενιαίας ενίσχυσης με δικαιούχο το Ίδρυμα ως νομικό πρόσωπο ασκούν γεωργική δραστηριότητα. Ενόψει των ανωτέρω, η παράλειψή του να μεριμνήσει για την ετήσια δήλωση των δικαιωμάτων ενίσχυσης, που οδήγησε στην απώλεια εσόδων συνολικού ύψους 25.042,36 ευρώ, δεν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια αυτού. Στο μέτρο δε που η είσπραξη επιδοτήσεων δεν αποτελεί υποχρέωση που προβλέπεται ρητώς στη συστατική πράξη του ιδρύματος ούτε στις διατάξεις του α.ν. 2039/1939, αλλά ανάγεται στην γενική ευθύνη του διαχειριστή της καταλειφθείσας περιουσίας, η έλλειψη υπαιτιότητας και συγκεκριμένα δόλου ή βαριάς αμέλειας, αποτελεί λόγο άρσης της ευθύνης του εκκαλούντα. (...)Κατ’ ακολουθία αυτών που κατά πλειοψηφία έγιναν δεκτά ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη έφεση, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, να αποδοθεί στον εκκαλούντα το καταβληθέν παράβολο και, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, να συμψηφισθούν μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με την αναλόγως εφαρμοστέα διάταξη του άρθρου 275 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.


ΕλΣυνΤμ.6/849/2018

Νομιμότητα διαδικασίας παραχώρηση δικτύου τηλεθέρμανσης.:..ζητείται η ανάκληση της 95/2018 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά, το Τμήμα κρίνει ότι το ελεγχόμενο σχέδιο αποτελεί, όπως ορθά κρίθηκε με την προσβαλλόμενη, σύμβαση πώλησης (Α.Κ. 513) από τη …. προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. του δικτύου τηλεθέρμανσης ..., που έχει κατασκευάσει η ... στη Ζ.Ε.Π. .., έναντι τιμήματος, όπως αυτό αναλύθηκε ανωτέρω. Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη (υπό στοιχείο 2. Α.), το μεταβιβαζόμενο με την επίμαχη σύμβαση δίκτυο τηλεθέρμανσης (ήτοι κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, αγωγοί, δίκτυα, αντλιοστάσια, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο από 20.12.2013 πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής) συνιστά πράγμα που από τη φύση του εξυπηρετεί, αμέσως και ευθέως, δημόσιο σκοπό της παροχικής διοίκησης, ήτοι τη λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας με τη συλλογή, παραγωγή και διανομή θερμικής ενέργειας για τη θέρμανση χώρων και την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης για τους οικισμούς της Ζ.Ε.Π. .. Συνεπώς, το δίκτυο τηλεθέρμανσης, ως πράγμα και ειδικότερα ενιαίο λειτουργικό σύνολο κινητών και ακινήτων, προορισμένο να εξυπηρετεί ειδικό δημοσιολογικό σκοπό, αποτελεί πράγμα ειδικής χρήσης, παρακολούθημα της δημόσιας υπηρεσίας προς θεραπεία της οποίας προορίζεται και δεν είναι καταρχήν δεκτικό συναλλαγής (άρθρο 966 Α.Κ.), δύναται όμως να μεταβιβαστεί από ένα δημόσιο νομικό πρόσωπο σε άλλο δημόσιο νομικό πρόσωπο, εφόσον με τη μεταβίβαση αυτή δεν παραβλάπτεται ο υπηρετούμενος από αυτό δημόσιος σκοπός. Δεδομένου δε ότι η συμβαλλόμενη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. αφενός μεν έχει συσταθεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα .., αφετέρου δε είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για τη συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία του δικτύου τηλεθέρμανσης της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου .., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1069/1980 και του άρθρου 57 παρ. 7 του ν. 2218/1994 .., με την επίμαχη μεταβίβαση σε αυτή (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) του δικτύου τηλεθέρμανσης δεν παραβλάπτεται ο δημόσιος σκοπός που αυτό εξυπηρετεί, κατά τα ανωτέρω.(..)Κατ΄ ακολουθίαν όσων διαλαμβάνονται στις σκέψεις που προηγήθηκαν, πρέπει η αίτηση ανάκλησης να απορριφθεί, να μην ανακληθεί η προσβαλλομένη 95/2018 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ-ΕΠΤΑΜ.ΣΥΝΘ/1350/2018​


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/32/2020

Αξιοποίηση και υδροδότηση πάρκου...Με τα ανωτέρω δεδομένα η ελεγχόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, καθώς  η εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δήμου .... και, συνεπώς, μη νομίμως η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του. Ειδικότερα, η αρμοδιότητα μελέτης και κατασκευής του δικτύου ύδρευσης ανήκει στην αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α. .., η οποία αποτελεί ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Περαιτέρω, δεδομένου ότι ο αγωγός μεταφοράς ύδατος έγινε επί της επαρχιακής Οδού ... και επί τμήματος αγροτικής οδού και μόνο ένα μικρό ποσοστό του έργου κατασκευάστηκε στον προαύλιο χώρο του ναού, το έργο εκτελέστηκε κατά μείζον ποσοστό σε κοινόχρηστο χώρο και συνεπώς η δαπάνη εκτέλεσής του έπρεπε να βαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α. ….


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/25/2018

Μεταταξεις.(..)Στις διατάξεις του άρθρου 56 παρ. 8 του ν. 2725/1999 (Α 121) ορίζεται ότι επιτρέπεται η μετάταξη του προσωπικού από κρατικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε άλλο κρατικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ομοίως εποπτευόμενο, μεταξύ άλλων, όταν υφίσταται πλεονάζον προσωπικό.(..)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη που προηγήθηκε, όπως ρητώς ορίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4355/2015, στο προσωπικό του ...που μετατάχθηκε, όπως ο δικαιούχος του χρηματικού εντάλματος, έπρεπε να καταβληθούν από το φορέα υποδοχής αποδοχές για διάστημα που εκκινούσε από τη δημοσίευση του ν. 4355/2015, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του οποίου το πρώτον ρυθμίστηκε το ζήτημα της καταβολής αποδοχών στο προσωπικό αυτό και ορίστηκε ότι καταβάλλονται και για διάστημα πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στο φορέα υποδοχής. (..)Ως εκ τούτου, η εντελλόμενη δαπάνη κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο διάστημα από 18.12.2015 έως 31.3.2016 είναι νόμιμη. Η εντελλόμενη δαπάνη, ωστόσο, είναι μη νόμιμη κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο διάστημα από 9.12.2015 έως 17.12.2015, δεδομένου ότι με το άρθρο 12 του ν. 4355/2015 ρητώς και ειδικώς ορίστηκε ότι οι αποδοχές καταβάλλονται στους δικαιούχους για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του νόμου, η οποία συντελέστηκε στις 18.12.2015, η δε προγενέστερη ημερομηνία (9.12.2015) που τέθηκε με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 4355/2015, ορίστηκε σε αναφορά προς τις λοιπές διατάξεις του ίδιου άρθρου και δεν καταλαμβάνει το ζήτημα των αποδοχών, για τις οποίες, ο νομοθέτης θεώρησε αναγκαίο να προσδιορίσει ειδικώς διάφορο χρονικό σημείο από το οποίο οφείλονται. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη, το δε ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΛ.ΤΜ.1/106/2017

Καταβολή εξόδων παράστασης (...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, η εκλογή του φερόμενου ως δικαιούχου στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. δεν συνιστά δεύτερη θέση που εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1256/1982, όπως ισχύει, καθόσον ο ανωτέρω που κατείχε ήδη θέση διευθύνοντος συμβούλου σε δημοτική ανώνυμη εταιρεία, ήτοι θέση που δεν καταλήφθηκε με διορισμό ή πρόσληψη, ορίσθηκε μέλος του Δ.Σ. του εν λόγω δημοτικού ν.π.δ.δ. και, στη συνέχεια, εξελέγη Πρόεδρος αυτού από το Δημοτικό Συμβούλιο ......., χωρίς διορισμό ή πρόσληψη και χωρίς να συνδέεται με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με το εν λόγω νομικό πρόσωπο, η οποία να φέρει τυπικά και ποιοτικά τα χαρακτηριστικά της σχέσης υπαλληλίας, ήτοι της άσκησης καθηκόντων με σχέση εξάρτησης. Συνεπώς, ο σχετικός λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου είναι απορριπτέος ως αβάσιμος


ΕΣ/ΤΜ.6/823/2019

Προμήθεια υγρών καυσίμων...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις (υπό στοιχ. ΙΙ) της παρούσας, το Τμήμα κρίνει καταρχάς ότι, κατά τα ορθώς κριθέντα από το Κλιμάκιο, η συμμετοχή της παρεμβαίνουσας εταιρείας στον ελεγχόμενο διαγωνισμό και η κατακύρωση σε αυτήν της 1ης ομάδας των δημοπρατούμενων ειδών (υγρά καύσιμα), προϋπολογιζόμενης δαπάνης άνω του 1.000.000,00 ευρώ, δεν ήταν νόμιμη λόγω μη ονομαστικοποίησης των μετοχών της και μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, και, ως εκ τούτου, η προσφορά της έπρεπε να είχε απορριφθεί, κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως απαράδεκτη. Επιπλέον, ακόμη και αν ήθελε θεωρηθεί ότι ο επίδικος διαγωνισμός συνιστά κατ΄ουσίαν σώρευση περισσότερων αυτοτελών διαγωνιστικών διαδικασιών, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν δημοπρατηθεί αυτοτελώς, αβασίμως προβάλλεται με την αίτηση και την υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση ότι το αντικείμενο του διαγωνισμού, ως προς την κρίσιμη 1η ομάδα των υγρών καυσίμων, δεν υπερβαίνει κατ’ είδος καυσίμου ανά νομικό πρόσωπο το ποσό του 1.000.000,00 ευρώ, άνω του οποίου απαιτείται η ονομαστικοποίηση των μετοχών των προσφερουσών ανωνύμων εταιρειών, δοθέντος ότι στη διακήρυξη δεν προβλεπόταν δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μέρος μόνο των ζητούμενων ειδών της ομάδας αυτής λ.χ. ανά νομικό πρόσωπο, ώστε να είναι ληπτέα ως βάση η αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη δαπάνη. Συνεπώς, ορθώς ελήφθη υπ’ όψιν, κατά τα γενόμενα δεκτά ανωτέρω, η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη των ειδών της ομάδας αυτής, προκειμένου να κριθεί εάν απαιτείτο η ονομαστικοποίηση των μετοχών της παρεμβαίνουσας και η υποβολή των οικείων δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ωστόσο, δεδομένου ότι όπως προβάλλεται οι μετοχές της παρεμβαίνουσας ανώνυμης εταιρείας έχουν ήδη μετατραπεί σε ονομαστικές και επομένως συντελέσθηκαν – έστω εκ των υστέρων – οι τασσόμενες στο νόμο και τη διακήρυξη προϋποθέσεις συμμετοχής αυτής στον ελεγχόμενο διαγωνισμό, προσκομίζονται δε προς απόδειξη αυτού τα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά (βλ. Ε.Σ. VI Τμ. 1115/2016), το Τμήμα κρίνει ότι ο σχετικός, νομίμως κατ’ αρχήν διαπιστωθείς με την προσβαλλόμενη Πράξη, διακωλυτικός της υπογραφής των οικείων σχεδίων συμβάσεων λόγος δεν συντρέχει πλέον (βλ. Ε.Σ. Τμ. Μείζ.-Επτ. Σύνθ. 3200/2012, 2772/2011) και ότι θα πρέπει κατ΄ εξαίρεση να επιτραπεί η υπογραφή αυτών, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η παρεμβαίνουσα - ανάδοχος ήταν η μοναδική προσφέρουσα ως προς την κρίσιμη 1η ομάδα των δημοπρατούμενων ειδών (υγρά καύσιμα), με συνέπεια να μην πλήττεται ο ανταγωνισμός με την εκ των υστέρων ονομαστικοποίηση των μετοχών της και προσκόμιση των οικείων δικαιολογητικών.

Ανακαλεί την 95/2019 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά το σκεπτικό.