Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 18/1989

Τρόπος συμμόρφωσης της Διοίκησης επί της υπ’ αριθ. 711/2020 απόφασης του ΙΔ΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας πράξη της, περί απαλλαγής της Γ.Τ. από τα καθήκοντά της ως προϊσταμένης, και συγκεκριμένα: περί της ακολουθητέας διαδικασίας για την ακύρωση των πράξεων που προσβλήθηκαν, του τρόπου με τον οποίο το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του νέου Φορέα e-ΕΦΚΑ θα εκφέρει νέα κρίση και περί της δυνατότητας χορήγησης στην αιτούσα του επιδόματος θέσης ευθύνης παρότι δεν είχε ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένης.(...)α) Οι διοικητικές πράξεις που ακυρώθηκαν δικαστικά καταργήθηκαν αυτόματα και η Διοίκηση δεν απαιτείται να προβεί σε κάποια πρόσθετη ενέργεια. β) Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο πρέπει να προβεί σε νέα ουσιαστική κρίση ανατρέχοντας στο χρόνο έκδοσης της πρώτης απόφασης που ακυρώθηκε, περιορίζοντας την κρίση του στη βάση της πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων της Γ.Τ., εμμένοντας ή μη στην προηγούμενη θέση της Διοίκησης. γ) Στην περίπτωση δικαίωσης της αιτούσας πρέπει να της δοθεί και το επίδομα θέσης ευθύνης για το ζητούμενο χρονικό διάστημα.

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/2/2021

Αν το Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών του Γενικού Νοσοκομείου (Γ.Ν.) Κορίνθου, οφείλει, στο πλαίσιο συμμόρφωσης προς την 837/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, να συμπεριλάβει στη νέα κρίση του για την πλήρωση θέσης Διευθυντή Παθολογίας του Γ.Ν. Κορίνθου, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., επί θητεία, που προκηρύχθηκε με την 10260/17-7-2003 Απόφαση-Προκήρυξη του Διοικητή του Γ.Ν. Κορίνθου και τον ιατρό Χ. Π., o οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί.(....)Το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών του Γενικού Νοσοκομείου (Γ.Ν.) Κορίνθου, οφείλει, στο πλαίσιο συμμόρφωσης προς την 837/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, να συμπεριλάβει στη νέα κρίση του για την πλήρωση θέσης Διευθυντή Παθολογίας του Γ.Ν. Κορίνθου, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, που προκηρύχθηκε με την 10260/17-7-2003 Απόφαση-Προκήρυξη του Διοικητή του Γ.Ν. Κορίνθου και τον ιατρό Χ.Π. (ομόφωνα).


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/269/2016

Επίδομα θέσης ευθύνης:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η φερόμενη ως δικαιούχος του ελεγχόμενου εντάλματος υπάλληλος νομίμως τοποθετήθηκε προσωρινώς, μόνο με την προμνησθείσα σχετική απόφαση του Δημάρχου ... και χωρίς προηγούμενη σχετική απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Κ.Ε.Π. της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ..., και μέχρι την επιλογή Προϊσταμένου από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, και, συνεπώς, νομίμως εντέλλεται η καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης σε αυτήν. Κατ’ ακολουθία, δε, των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.


ΝΣΚ/119/2018

Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε απόφαση Διοικητικού Εφετείου, η οποία εκδόθηκε επί τη βάσει εσφαλμένου πραγματικού.Η Διοίκηση δεσμεύεται από την 123/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση ακυρώσεως κατά της 73102/9-10-2017 αποφάσεως Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καίτοι αυτή εξεδόθη επί τη βάσει εσφαλμένου πραγματικού. Επιπλέον, η Διοίκηση θα πρέπει να προβεί, εκ νέου, σε έκδοση σχετικής απόφασης, με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας (εισαγωγή ερωτήματος στο υπηρεσιακό συμβούλιο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά, εντός της κατά νόμον προθεσμίας), εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες που οδήγησαν στην απόσπαση του εν λόγω υπαλλήλου (ομόφ


ΕλΣυν/Τμ.1/34/2012

Η καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων των δημόσιων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α., τελεί σε συνάρτηση με τη νόμιμη επιλογή και τοποθέτησή τους στις θέσεις αυτές. Ειδικότερα, οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και τμημάτων επιλέγονται από το οικείο  Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) ή το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στη συνέχεια τοποθετούνται στις θέσεις αυτές για πέντε (5) έτη, με απόφαση του οικείου οργάνου. Αν οι θέσεις αυτές κενωθούν πριν από τη λήξη της θητείας ή συσταθούν νέες, οι νέοι προϊστάμενοι επιλέγονται από το οικείο Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, κατά ρητή επιταγή του νομοθέτη, μέσα σε ένα μήνα από τότε που οι θέσεις κενώθηκαν ή συστάθηκαν. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, καθήκοντα αναπληρωτή ασκεί εκείνος που πληροί τις οριζόμενες στο άρθρο 87 του Κώδικα προϋποθέσεις, ο οποίος και δικαιούται από την έναρξη της αναπλήρωσης το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα ευθύνης. Επομένως, σε περίπτωση σύστασης ή κένωσης θέσης προϊσταμένου, το επίδομα θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο νόμιμο αναπληρωτή για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, εντός του οποίου επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση να επιλεγεί ο νέος προϊστάμενος. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος, ακόμα και αν η θέση προϊσταμένου παραμένει κενή, λόγω μη κίνησης ή μη ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας πλήρωσής της, η άσκηση των σχετικών καθηκόντων εκ μέρους του αναπληρωτή είναι μη νόμιμη, με συνέπεια αυτός να μην δικαιούται και το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης (πρβλ. Πράξεις Ι Τμ. Ελ. Συν. 206/2011, 43/2010, 170/2009, 35, 22/2008). 

ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/2/2017

Καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης: Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας (υπό II), το Κλιμάκιο κρίνει ότι είναι νόμιμη η καταβολή του εν λόγω επιδόματος στην φερόμενη ως δικαιούχο, ορισθείσα αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ανωτέρω Τμήματος. Και τούτο, διότι δεν αμφισβητήθηκε η νομιμότητα της τοποθέτησής της ως αναπληρώτριας Προϊσταμένης, ενώ το χρονικό διάστημα, αυτό καθαυτό, της αναπλήρωσης, το οποίο αφορά το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, δεν είναι ιδιαίτερα μακρό, ώστε να δύναται να υποστηριχθεί ότι έχει σημειωθεί σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Πλην όμως, τα αρμόδια όργανα του Δήμου ....., οφείλουν, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, να εκκινήσουν και ολοκληρώσουν την τακτική διαδικασία πλήρωσης της επίμαχης θέσης, ενόψει και του ότι, όπως αναφέρεται στο προμησθέν 24960/23.11.2016 έγγραφο επανυποβολής του Δημάρχου ....., έχουν ήδη από 18.11.2016 αποσταλεί στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο οι πίνακες προακτέων υπαλλήλων του Δήμου, ώστε να εκκινήσει η σχετική διαδικασία.


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)/166/2014

Α. Νόμιμη η καταβολή αποδοχών και επιδομάτων ειδικής απασχόλησης σε τέως αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, λόγω αναδρομικής αποκατάστασης αυτών στην υπηρεσία, κατά  τις διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ/τος 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8/1989), καθόσον: α) η χορήγηση αυτών περιλαμβάνεται στις επιβαλλόμενες από τις ανωτέρω διατάξεις θετικές ενέργειες, στις οποίες η διοίκηση πρέπει να προβεί, σε συμμόρφωση προς τις εκδοθείσες ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι τα ανωτέρω επιδόματα περιλαμβάνονται στις αποδοχές που αυτοί θα ελάμβαναν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της παράνομης αποστρατείας τους, δεδομένου ότι αυτά καταβάλλονται παγίως και κατά τακτά χρονικά διαστήματα στους τελούντες σε ενεργό υπηρεσία αξιωματικούς και β) δεν απαιτείται η προσκόμιση εκ μέρους των ανωτέρω αξιωματικών δικαστικής απόφασης, που να επιδικάζει τα επιδόματα αυτά ή πράξης του Ν.Σ.Κ., με την οποία να αναγνωρίζονται οι σχετικές αξιώσεις.
Β. Μη νόμιμη η καταβολή αποδοχών και επιδομάτων ειδικής απασχόλησης και θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης σε τέως αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, λόγω αναδρομικής αποκατάστασης αυτού στην υπηρεσία, κατά  τις διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ/τος 18/1989, καθόσον με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου που εκδόθηκε επί αιτήσεως ακυρώσεως του ανωτέρω, ακυρώθηκε μόνο η παράλειψη προαγωγής του στο βαθμό του Πυράρχου από το έτος 2007, όχι όμως και η αυτεπάγγελτη αποστρατεία, στην οποία ο ίδιος τέθηκε αρχικά με το από 22.1.2009 π.δ/μα, ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, το οποίο στη συνέχεια ανακλήθηκε με το από 13.4.2011 π.δ/μα. 

ΝΣΚ/17/2020

Αρμοδιότητα ή μη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) να γνωμοδοτήσει επί αιτήσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για τη χορήγηση άδειας άσκησης αμειβόμενου ιδιωτικού έργου.Αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο για να γνωμοδοτήσει επί αιτήσεων χορήγησης άδειας άσκησης αμειβόμενου ιδιωτικού έργου, που υποβάλλουν Διευθυντές και Υποδιευθυντές Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποσπασμένοι στις εν λόγω εκπαιδευτικές μονάδες, δεν είναι το Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π., αλλά το αρμόδιο βάσει της οργανικής τους θέσης υπηρεσιακό συμβούλιο (ομόφωνα).


ΕλΣυν.Κλ.Τμ.1/227/2017

Καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης:Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα ανωτέρω έγιναν δεκτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι είναι νόμιμη η καταβολή του εν λόγω επιδόματος στη φερόμενη ως δικαιούχο αυτού, η οποία ορίστηκε αναπληρώτρια Προϊσταμένη οργανικής μονάδας του Δήμου ... Και τούτο, διότι ορθώς η εν λόγω θέση καλύφθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης, λαμβανομένου υπόψη ότι το χρονικό διάστημα, αυτό καθαυτό, της αναπλήρωσης του ελεγχομένου χρηματικού εντάλματος πληρωμής δεν είναι ιδιαίτερα μακρό, ώστε να δύναται να υποστηριχθεί ότι έχει σημειωθεί σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένου από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, ενώ, περαιτέρω, με την έκθεση διαφωνίας δεν προβάλλονται άλλοι λόγοι, προς αμφισβήτηση της συνδρομής των απαιτουμένων από το άρθρο 100 του Κώδικα νομίμων προϋποθέσεων. Πλην όμως, τα αρμόδια όργανα του Δήμου .., οφείλουν, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, να εκκινήσουν και ολοκληρώσουν την τακτική διαδικασία πλήρωσης της επίμαχης θέσης


ΝΣΚ/126/2015

Δημόσιοι υπάλληλοι – Απόλυση – Συμμόρφωση της Διοίκησης στην υπ' αριθμ. 137/2014 απόφαση του ΣτΕ.Μετά την εξαφάνιση από το ΣτΕ της απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και την ακύρωση της υπουργικής απόφασης, με την οποία ο Σ.Π. απολύθηκε από τη θέση που κατείχε, αναβιώνει η υπαλληλική σχέση που συνέδεε τον υπάλληλο με το Δημόσιο. Η Διοίκηση, θα πρέπει να παραπέμψει την υπόθεση στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να τηρήσει τη νόμιμη διαδικασία, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 137/2014 απόφαση του ΣτΕ. (ομοφ.) ΑΠΟΔΕΚΤΗ


ΕΣ/ΚΠΕ/Τμ.1/20/2018

Επίδομα θέσης ευθύνης-Νόμιμη Αναπλήρωση.(..) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας (υπό II), το Κλιμάκιο κρίνει ότι είναι νόμιμη η καταβολή του εν λόγω επιδόματος στην φερόμενη ως δικαιούχο, ορισθείσα αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ανωτέρω Τμήματος. Και τούτο, διότι το χρονικό διάστημα, αυτό καθαυτό, της αναπλήρωσης, το οποίο αφορά το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, δεν είναι ιδιαίτερα μακρό, ώστε να δύναται να υποστηριχθεί ότι έχει σημειωθεί σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για την οποία (διαδικασία επιλογής), όπως προβάλλει ο αναπληρωτής Επίτροπος του Νομού ..., πράγματι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν έχει προσκομίσει στοιχεία από τα οποία να προκύπτει το στάδιο στο οποίο αυτή βρίσκεται. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας …, οφείλουν, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, να εκκινήσουν και να ολοκληρώσουν την τακτική διαδικασία πλήρωσης την εν λόγω θέσης (ΕΣ Κλιμ.Προλ.Ελ.Δαπ. στο Ι Τμήμα πρ. 226/2017, 2/2017). Σε διαφορετική περίπτωση η τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση στην έναρξη της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένου Τμημάτων από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 87 παρ. 4 του ν. 3839/2010 περί καταβολής του επιδόματος από την έναρξη της αναπλήρωσης (ΕΣ Κλιμ. Πρ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμ. 283/2015).