Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3086/2002

Αν είναι νόμιμη η ένταξη υπαλλήλου του τέως Ο.Α.Ε.Ε. σε κατώτερη κατηγορία μετά την ανάκληση ισοτιμίας πτυχίου ως προσόντος διορισμού σε ανώτερη κατηγορία και σε θετική περίπτωση αν η ένταξη αυτή ανατρέχει νομίμως στο χρόνο ανάκλησης της ισοτιμίας του πτυχίου.(...)Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα ΣΤ΄) ομόφωνα απέχει από την έκδοση γνωμοδότησης επί του εν θέματι ερωτήματος.

Σχετικά Έγγραφα

Αριθμ.φ.80000/10255/334/2012

Καθορισμός διαδικασίας για την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.

Φ 80000/10398/303/2013

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Φ80000/10255/334/06.06.2012 (ΦΕΚ 1849/Β΄/13.6.2012) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας για την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.». 

ΝΣΚ/282/2009

Μητρώο Μελετητών ΠΕΧΩΔΕ. Δυνατότητα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου άρνησης ανανέωσης ή προαγωγής πτυχίου μελετητή κατόπιν σχετικού ελέγχου και εκτίμησης περί εσφαλμένης εγγραφής του σε συγκεκριμένη κατηγορία μελετών του Ν 3316/2005.Κατά την ανανέωση ή προαγωγή του πτυχίου μελετητή, η διοίκηση, ασκώντας το νόμιμο δικαίωμά της για έλεγχο του πτυχίου, μπορεί να αρνηθεί την ανανέωση ή και την προαγωγή του πτυχίου, αν εκτιμά ότι η εκπόνηση της συγκεκριμένης κατηγορίας μελετών στην οποία ο αιτών είναι εγγεγραμμένος δεν υπάγεται στα θεσμοθετημένα επαγγελματικά του δικαιώματα, ή, εν απουσία σχετικών διατάξεων, αν δεν προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών και στην επιστημονική του ειδικότητα.

ΝΣΚ/557/2001

Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται αν δικαιούται το προβλεπόμενο από το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 2085/92 ευεργέτημα της επιδοτήσεως της αγοράς κατοικίας υπάλληλος ο οποίος αγοράζει η ανεγείρει την κατοικία του όχι στην προβληματική περιοχή που υπηρετεί, αλλά σε άλλη περιοχή που επίσης έχει καθορισθεί ως προβληματική, και υπό τον όρο ότι τόσο η περιοχή της εργασίας όσο και ή περιοχή της αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας εντάσσονται στη χωρική αρμοδιότητα της ίδιας ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.Απάντηση θετική.

ΝΣΚ/110/2020

Αν για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια της ανώτερης εκπαιδευτικής κατηγορίας δημοσίου υπαλλήλου, ο οποίος μετατάχθηκε από την κατώτερη σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία, έπρεπε να συνυπολογιστούν, σε αντίθεση με όσα κρίθηκαν με Πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τόσο το χρονικό διάστημα από 01-01-2016 έως και 31-12-2017, κατά το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν.4354/2015 ανεστάλη η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων, όσο και το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί στην κατώτερη κατηγορία, και β) σε κάθε περίπτωση, ενόψει της ανωτέρω Πράξης, ποιές θα πρέπει να είναι στο εξής οι ενέργειες της Διοίκησης.(...)α) Για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια της ανώτερης κατηγορίας δημοσίου υπαλλήλου, λόγω μετάταξής του από την κατώτερη εκπαιδευτική κατηγορία σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 25 παρ.13 του ν. 4354/2015, που προστέθηκε, μεταγενέστερα, με το άρθρο 44 του ν.4569/2018 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 63 του ν.4587/2018, σύμφωνα με την οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαμβανόταν υπόψη για την, έως και τη μετάταξή του, μισθολογική κατάταξη και εξέλιξή του στα μισθολογικά κλιμάκια της κατώτερης κατηγορίας, δηλαδή τα χρονικά διαστήματα έως 31-12-2015, καθώς και από 01-01-2018 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς να εμπεριέχεται το χρονικό διάστημα της αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης από 01-01-2016 έως και 31-12-2017, καθόσον η εν λόγω αναστολή ισχύει και για τις περιπτώσεις μετάταξης υπαλλήλων από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία, και β) η αρμόδια Υπηρεσία πρέπει, αφού προβεί στην κατάταξη σύμφωνα με τα ανωτέρω, να επανυποβάλει το χρηματικό ένταλμα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για θεώρηση, καθόσον έχουν αρθεί μερικά οι λόγοι της μη θεώρησής του (ομόφωνα).


ΣτΕ/1616/2008

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει μόνον αξιούμενα από τη διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη, στην οποία αυτή ρητά παραπέμπει,δικαιολογητικά και στοιχεία για την απόδειξη ιδιότητας κρίσιμης για τη  συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για το παραδεκτό της συμμετοχής του διαγωνιζομένου στον επίδικο διαγωνισμό δεν απαιτείται και η υποβολή πιστοποιητικού  ασφαλιστικής ενημερότητας του ΤΣΜΕΔΕ, αλλά για την απόδειξη του προσόντος  αυτού αρκεί η υποβολή της "ενημερότητας πτυχίου". Αν το σμπράττον με τη  διαγωνιζόμενη εργοληπτική επιχείρηση μελετητικό γραφείο έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση τόσο για τον Πρόεδρο όσο και για το Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στον επίδικο διαγωνισμό απευθύνονταν στο σωστό νπδδ, όπως προκύπτει από το περιεχόμενό τους και ορθά κρίθηκε ότι η προσφορά της υποψήφιας εταιρείας δεν ήταν απαράδεκτη. Μη νόμιμα αποκλείσθηκαν συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εταιρείες. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/256/2019

Καταβολή αναδρομικών αποδοχών:..Με τα δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο κρίνει κατά πλειοψηφία ότι η ελεγχόμενη δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, πριν από τη μετάταξή της στην κατηγορία Π.Ε. η φερόμενη ως δικαιούχος λάμβανε το βασικό μισθό του 5ου Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας, δηλαδή 1.098 ευρώ. Μετά τη μετάταξή της, μη νομίμως συνυπολογίστηκε το σύνολο της προϋπηρεσίας της που διανύθηκε στην κατηγορία Δ.Ε. (δηλαδή χωρίς τη χρήση του ως άνω πτυχίου, τυπικού προσόντος της Π.Ε. κατηγορίας, το οποίο διέθετε από 6.8.2013 - ΚΠΕΔ στο Ι Τμ. 90/201 - αλλά και χωρίς να εκτελεί καθήκοντα ανάλογης φύσης προς τη θέση που μετατάχθηκε) ως χρόνος προϋπηρεσίας στην ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα Π.Ε. και, ως εκ τούτου, έπρεπε, κατ’ ορθή ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4354/2015, να καταταχθεί στο πλησιέστερο ποσοτικά, σε σχέση με το βασικό μισθό που ήδη ελάμβανε, Μ.Κ. της ανώτερης κατηγορίας, ήτοι στο 2ο Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας, ο βασικός μισθός του οποίου ανέρχεται σε 1.151 ευρώ. Συνεπώς, εκ του λόγου αυτού η δαπάνη είναι μη νόμιμη κατά το μέρος αυτής με το οποίο εντέλλεται ποσό διαφοράς αποδοχών υπερβαίνουσας τη διαφορά των εν λόγω μισθολογικών κλιμακίων (5ο ΔΕ - 2ο ΠΕ).Κατόπιν τούτων το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/142/2018

Επανακατάταξη λόγω μετάταξης σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα.(..)Συνεπεία αυτού, μετά την ισχύ των ως άνω διατάξεων, κατά τη μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία, λόγω κτήσης του αντίστοιχου τίτλου σπουδών κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, δεν είναι δυνατή, κατ’ άρθρο 76 παρ. 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και 11 παρ. 4 του ν. 4354/2015, η αναγνώριση της προϋπηρεσίας που είχε διανυθεί σε κατώτερη κατηγορία με τον τίτλο σπουδών που απαιτούταν γι’ αυτήν, καθόσον τούτο θα οδηγούσε στο άτοπο της εξομοίωσης των υπαλλήλων αυτών κατά την κατάταξή τους σε μισθολογικά κλιμάκια που διακρίνονται μεταξύ τους βάσει ακριβώς του κατεχόμενου τίτλου σπουδών, με μόνο κριτήριο τον αριθμό των ετών υπηρεσίας τους, ανεξαρτήτως των κατεχομένων κατά την παροχή των αντιστοίχων υπηρεσιών τυπικών προσόντων, γεγονός που αντιστρατεύεται την αρχή της αξιοκρατίας κατά τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων  και την ανάγκη διασφάλισης συνθηκών ίσης μεταχείρισης αυτών...Ενόψει αυτού, εφόσον οι ως άνω διατάξεις δεν διακρίνουν δημιουργείται νομοθετικό κενό ως προς τον υπολογισμό της διανυθείσας ήδη προϋπηρεσίας στην κατώτερη κατηγορία, το οποίο πρέπει να πληρωθεί, κατ’ εφαρμογή της επιταγής του νέου μισθολογικού νόμου περί αντιστοίχισης μεταξύ των τυπικών προσόντων που διαθέτει και του μισθολογικού κλιμακίου συγκεκριμένης κατηγορίας, στο οποίο κατατάσσεται ο υπάλληλος, με την κατάταξή του στο μισθολογικό Κλιμάκιο ανώτερης κατηγορίας δια της ποσοτικής αντιστοίχησης του νέου βασικού μισθού με τον λαμβανόμενο πριν τη μετάταξη τοιούτο, σε περίπτωση δε μη ακριβούς αντιστοίχησης, με κατάταξη στο πλησιέστερο ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, προς αποφυγήν του ενδεχομένου της μισθολογικής του υποβάθμισης....Αυτό ειδικότερα σημαίνει ότι κατά τη κατάταξη του υπαλλήλου λόγω μετάταξής του σε ανώτερη κατηγορία δεν συνυπολογίζεται ως προϋπηρεσία για την κατάταξή του στο μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας το σύνολο των χρόνων που διανύθηκαν στην κατώτερη κατηγορία, αλλά μόνον το μέρος αυτών που αντιστοιχεί στον ήδη λαμβανόμενο (κατά το χρόνο της μετάταξης) βασικό μισθό, επιτρεπομένης μόνον της κατάταξής του στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο της ανώτερης κατηγορίας, βάσει του οποίου θα λαμβάνει τον ίδιο (με αυτόν που λάμβανε στην προηγούμενη θέση) ή κατά τι ανώτερο βασικό μισθό (Ε.Σ. Ι Τμ. πράξη 40/2017, Κλιμ. Προλ. Ελ.Δαπ. στο Ι Τμ. 17/2018, 48, 319/2017). (..)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι ο προβαλλόμενος με την έκθεση διαφωνίας λόγος είναι βάσιμος και, ως εκ τούτου, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη. Και τούτο, διότι πριν από τη μετάταξή της  και κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4354/2015, η φερόμενη στο ένταλμα ως δικαιούχος είχε επανακαταταχθεί στο 10ο μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΔΕ, ο βασικός μισθός του οποίου ανερχόταν στο ποσό των 1.398,00 ευρώ. Μετά τη μετάταξή της, δε, λόγω απόκτησης πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, στην κατηγορία ΠΕ, δεν μπορεί να συνυπολογισθεί ο χρόνος προϋπηρεσίας που η ως άνω υπάλληλος διένυσε στην κατηγορία ΔΕ, χωρίς να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και χωρίς να εκτελεί καθήκοντα ανάλογης φύσης και, συνεπώς, η ίδια έπρεπε να καταταγεί στο πλησιέστερο ποσοτικά, ως προς το βασικό μισθό που ήδη λάμβανε, μισθολογικό κλιμάκιο της ανώτερης κατηγορίας, δηλαδή στο 7ο μισθολογικό κλιμάκιο ΠΕ, ο βασικός μισθός του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 1.446,00 ευρώ και όχι στο 14ο κλιμάκιο στο οποίο κατετάγη...Ως εκ τούτου, η δαπάνη είναι μη νόμιμη, κατά το μέρος που με αυτή εντέλλεται ποσό διαφοράς αποδοχών που υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ του 7ου κλιμακίου στο οποίο η υπάλληλος έπρεπε να καταταχθεί, μετά τη μετάταξη της στην κατηγορία ΠΕ, λόγω κτήσης τίτλου σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, και του 10ου μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας ΔΕ που ήδη λάμβανε στην προηγούμενη θέση.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/25/2019

Αναδρομικές αποδοχές :Με τα δεδομένα αυτά και συμφώνως προς τα γενόμενα δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι ο προβαλλόμενος με την έκθεση διαφωνίας λόγος είναι βάσιμος. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα συνοδευτικά του ελεγχόμενου εντάλματος στοιχεία, πριν τη μετάταξή του στην κατηγορία Δ.Ε. ο φερόμενος ως δικαιούχος λάμβανε το βασικό μισθό του 7ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας, δηλαδή 1.038,00 ευρώ. Μετά τη μετάταξή του, μη νομίμως συνυπολογίστηκε το σύνολο της προϋπηρεσίας του που διανύθηκε στην κατηγορία Υ.Ε. (δηλαδή χωρίς τη χρήση του πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ........, τυπικού προσόντος της Δ.Ε. κατηγορίας, το οποίο εκ των προτέρων διέθετε) ως χρόνος προϋπηρεσίας στην ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα Δ.Ε. και, ως εκ τούτου, έπρεπε, κατ’ ορθή ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4354/2015, να καταταχθεί στο πλησιέστερο ποσοτικά, σε σχέση με το βασικό μισθό που ήδη ελάμβανε, Μ.Κ. της ανώτερης κατηγορίας, ήτοι στο 4ο Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας, ο βασικός μισθός του οποίου ανέρχεται σε 1.038,00 ευρώ. Ενόψει, περαιτέρω, της ακριβούς ποσοτικής αντιστοίχισης μεταξύ του Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας, του οποίου το βασικό μισθό ελάμβανε, και του Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας στο οποίο έπρεπε να καταταγεί, δεν προκύπτει οποιαδήποτε διαφορά αποδοχών από την μετάταξη του υπαλλήλου στην ανώτερη κατηγορία και, συνεπώς, η εντελλόμενη με το υπό έλεγχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη παρίσταται εν συνόλω μη νόμιμη. Τα ανωτέρω δεν αναιρούνται από τα, επικαλούμενα στο έγγραφο επανυποβολής, 2/83683/ΔΕΠ/19.6.2018 και 2/88138/ΔΕΠ/10.11.2016 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πρωτίστως διότι αυτά αποτελούν έγγραφα παροχής οδηγιών εσωτερικής φύσης που δεν έχουν δημοσιευθεί, στερούμενα, για το λόγο αυτό, δεσμευτικής ισχύος (πρβλ. Ε.Σ. Κλιμ.Προλ.Ελ.Δαπ. στο Ι Τμ. 192/2013, 103, 117/2014).


ΕλΣυνΚλ.Τμ.1/113/2018

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ: Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στις προηγούμενες σκέψεις, το Κλιμάκιο κρίνει ότι: α) μη νομίμως στις αποδοχές της θέσης ανώτερης κατηγορίας περιλαμβάνεται η διαφορά μείωσης αποδοχών που καταβαλλόταν με τη μισθοδοσία της θέσης πριν τη μετάταξη. Και τούτο, διότι μετά την κατά τα ανωτέρω μετάταξη του δικαιούχου του χρηματικού εντάλματος δημοτικού αστυνομικού από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία, η διαφορά έπαυσε να υπάρχει, καθόσον μεταβλήθηκαν τα δεδομένα από τα οποία προέκυπτε (εκπαιδευτική κατηγορία) και, ως εκ τούτου, δεν τίθεται θέμα καταβολής της, ενώ, περαιτέρω, με τις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 4024/2011 δεν ορίστηκε η διαφορά αυτή ως πρόσθετη παροχή, η οποία ακολουθεί τον υπάλληλο ανεξαρτήτως μεταγενέστερης αύξησης του μισθού του, ούτε, συνακόλουθα, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017. Επομένως, αν και με εν μέρει διάφορη αιτιολογία, βασίμως προβάλλεται ο πρώτος λόγος διαφωνίας. β) Πριν τη μετάταξη και κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4354/2015, ο φερόμενος ως δικαιούχος του εντάλματος είχε επανακαταταχθεί στο 4ο μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΔΕ, ο βασικός μισθός του οποίου ανερχόταν στο ποσό των 1.038,00 ευρώ. Μετά τη μετάταξή του κατ’ επίκληση πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης στην κατηγορία ΤΕ, ο ως άνω υπάλληλος δεν μπορούσε να συνυπολογίσει στο σύνολό του το χρόνο που διανύθηκε στην κατηγορία ΔΕ, χωρίς να εκτελεί καθήκοντα ανάλογης φύσης από αντίστοιχη θέση και, συνεπεία αυτού, έπρεπε να καταταγεί στο πλησιέστερο ποσοτικά, ως προς το βασικό μισθό που ήδη λάμβανε, μισθολογικό κλιμάκιο της ανώτερης κατηγορίας, δηλαδή στο 2ο μισθολογικό κλιμάκιο ΤΕ, ο βασικός μισθός του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 1.092,00 ευρώ και όχι στο 6ο στο οποίο κατετάγη. Ως εκ τούτου, η δαπάνη είναι μη νόμιμη, κατά το μέρος που εντέλλεται ποσό διαφοράς αποδοχών μεγαλύτερης από τη διαφορά των εν λόγω μισθολογικών κλιμακίων (4ο ΜΚ ΔΕ – 2ο ΜΚ ΤΕ) και ο δεύτερος λόγος διαφωνίας παρίσταται βάσιμος, οι δε αντίθετοι ισχυρισμοί που αναπτύσσονται στο 60094/28.12.2017 έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού του Δήμου … είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας.