Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2971/2001 , 4404/2016

Αν μετά την έκδοση του ν. 4404/2016 είναι νόμιμη η καταβολή των ποσών που συμφωνήθηκαν με τη σύμβαση που κυρώθηκε με το νόμο αυτό ως μηνιαίο αντάλλαγμα για τη χρήση του κτιρίου που βρίσκεται στη θέση Παλατάκι, εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Πειραιά, για τη στέγαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της δαπάνης που απαιτήθηκε για την κατασκευή του κτιρίου.(...)Μετά την έκδοση του ν. 4404/2016 είναι νόμιμη η καταβολή των ποσών που συμφωνήθηκαν με τη σύμβαση που κυρώθηκε με το νόμο αυτό ως μηνιαίο αντάλλαγμα για τη χρήση του κτιρίου που βρίσκεται στη θέση Παλατάκι, εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Πειραιά, για τη στέγαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ομόφωνα).

Σχετικά Έγγραφα

2132.17/80476/18/2018

Διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης επιχειρήσεων ή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός χερσαίας ζώνης λιμένα ή θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων.


ΥΠΕΣ/39704/2012

ΘΕΜΑ: Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων που ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 2539/1997 και λειτουργούν εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα ή όμορα αυτής.


1038460/2439/Β0010/2009

Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού.

(Συμπληρώθηκε με την 1052758/1451/Β0010/2012- ΦΕΚ: 141/Β/2012 που διατηρήθηκε σε ισχύ με την με την υπ'άριθμ Δ10Β 1027032 ΕΞ 2014/1033/2014, ΦΕΚ-328/Β/13.2.2014) )


8210/01/12/2012

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:«Οδηγίες προς τους νέους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων (Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία) σχετικά με: Α)Tην περιοχή δικαιοδοσίας και την περιοχή αρμοδιότητας τους αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα, μέσω της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 (Α΄- 180) και της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την Ζώνη Λιμένα Β)Την ακολουθούμενη διαδικασία αδειοδότησης έργων εντός της Ζώνης Λιμένα, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και Γ) Τη λιμενική Πολιτική - κατάρτιση και αποστολή των Στρατηγικών – επιχειρησιακών σχεδίων 2012-2015

ΕλΣυν/Ε Κλιμ/173/2010

Μη νόμιμη η διαδικασία ανάθεσης δημοσίου έργου, καθόσον: α) η Διοίκηση δεν έχει εκδώσει εκτελεστή διοικητική πράξη που να βεβαιώνει ότι από το ελεγχόμενο δημόσιο έργο, που αφορά σε επέκταση λιμένα, δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις που το αρχικό έργο έχει στο περιβάλλον, με αποτέλεσμα οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν για το αρχικό έργο να διέπουν και την επέκταση αυτού, β) δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη από το άρθρο 21 του ν.2971/2001 απόφαση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου λιμένα περί καθορισμού ορίων χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης αυτού και γ) η πρώτη μειοδότρια εταιρεία δεν προσκόμισε όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής της στο διαγωνισμό και ειδικότερα ασφαλιστική ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ για τα στελέχη του πτυχίου της, αφού η ασφαλιστική ενημερότητα αυτών είχε λήξει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.Το VI Τμήμα με την 2013/2010 απόφασή του ανακάλεσε την προμνησθείσα Πράξη ως προς την πρώτη νομική πλημμέλεια αναγνωρίζοντας συγγνωστή πλάνη στα όργανα της αναθέτουσας αρχής, ως προς τη δεύτερη νομική πλημμέλεια έκρινε ότι από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν υπήρξε η αναγκαιότητα καθορισμού των ορίων της θαλάσσιας ζώνης λιμένα, που είναι αυτά που καθορίζονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν.2971/2001, ούτε προκύπτει ότι υπήρξε αναγκαιότητα ανακαθορισμού ορίων για τις ζώνες λιμένα, αφού ο καθορισμός είχε γίνει με βάση τις διατάξεις του α.ν. 2344/1940. Τέλος, ως προς την τρίτη νομική πλημμέλεια το Τμήμα έκρινε από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν ενώπιόν του ότι η ασφαλιστική ενημερότητα ΕΤΑΑ των προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της πρώτης μειοδότριας εργοληπτικής επιχείρησης ίσχυε μέχρι 30.6.2010 και κάλυπτε το διαγωνισμό, ο οποίος διενεργήθηκε στις 9.2.2010.

ΝΣΚ/55/2020

α) Ποια υπηρεσία ή ποιος φορέας έχει την αρμοδιότητα για τη συγκρότηση της γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 9 παρ. 7 του ν. 2881/2001, όσον αφορά στο λιμάνι του Πειραιά. β) Ποια υπηρεσία ή ποιος φορέας ασκεί τις αρμοδιότητες για την εκποίηση, κατά τα προβλεπόμενα στον ν.2881/2001, είτε ναυαγίου που έχει εντοπισθεί και χαρτογραφηθεί έως και την 24-06-2016, είτε μη χαρτογραφημένου ναυαγίου, ή επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου πριν ή μετά την 24-06-2016. γ) Αν είναι νόμιμη η χορήγηση, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.2881/2001, άδειας απόπλου πλοίου προς λιμένα είτε αλλοδαπής είτε ημεδαπής, παρά τα επιβληθέντα σε αυτό βάρη και υπό ποιες προϋποθέσεις.α) Η Ο.Λ.Π. Α.Ε., ως εταιρία κοινής ωφέλειας που ανήκε στο δημόσιο τομέα, ήταν αρμόδια για τη συγκρότηση της γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 9 παρ. 7 του ν.2881/2001 στο λιμάνι του Πειραιά μέχρι την πλήρη ιδιωτικοποίησή της με την από 24-06-2016 σύμβαση που κυρώθηκε με το ν. 4404/2016. Από το χρονικό αυτό σημείο και μετά, η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στη Δημόσια Αρχή Λιμένων (ομόφωνα). β) Οι αρμοδιότητες για την εκποίηση ναυαγίου ή επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου κατά τα προβλεπόμενα στον ν.2881/2001 αναφορικά με το λιμάνι του Πειραιά, είτε πρόκειται για ναυάγιο που έχει εντοπισθεί και χαρτογραφηθεί έως και την 24-06-2016, είτε πρόκειται για οποιοδήποτε μη χαρτογραφημένο ναυάγιο ή επικίνδυνο και επιβλαβές πλοίο πριν ή μετά την 24-06-2016, ανήκουν στη Δημόσια Αρχή Λιμένων (ομόφωνα). γ) Η χορήγηση, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2881/2001, άδειας απόπλου (είτε με ίδια μέσα είτε ρυμουλκούμενου) για οποιονδήποτε λόγο (ακόμη και για διάλυση αυτού) προς λιμένα είτε αλλοδαπής είτε ημεδαπής σε πλοίο, του οποίου η απομάκρυνση από το λιμάνι, όπου βρίσκεται, έχει κριθεί επιβεβλημένη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2881/2001, είναι νόμιμη παρά τα επιβληθέντα σε αυτό βάρη, εφόσον έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, εφόσον, δηλαδή, η πρόσκληση που απευθύνεται προς τον κύριο ή τον αντιπρόσωπό του έχει επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή και προς τους δανειστές που αναγράφονται στο ναυτικό υποθηκολόγιο ή στο βιβλίο κατασχέσεων του λιμένα νηολόγησης και, αν πρόκειται για ναυάγιο αλλοδαπού πλοίου, στους δανειστές που αναγράφονται στο βιβλίο της Λιμενικής Αρχής του λιμένα όπου βρίσκεται το ναυάγιο, προς ενημέρωσή τους με τον τρόπο αυτό και για το σκοπό απόπλου (ομόφωνα).


ΣΤΕ/2448/2017

Όπως, όμως, παρατέθηκε στη σκέψη 3, οι περιλαμβανόμενοι στη χερσαία ζώνη λιμένος χώροι αποτελούν κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι προορίζονται μόνο για έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του λιμένα και, συνεπώς, παραχώρηση χώρου εντός της ζώνης αυτής είναι επιτρεπτή μόνο για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω αναγκών και σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2971/2001. Περαιτέρω, κατά τα αναφερόμενα στην ίδια σκέψη, η έκδοση άδειας οικοδομής για την κατασκευή έργων, της παραπάνω κατηγορίας, όταν αυτή απαιτείται, δεν αντικαθιστά την υποχρέωση έκδοσης της κατά το άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 2971/2001 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης έργων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του λιμένα. Στην κρινόμενη περίπτωση, ανεξαρτήτως αν τα κτίσματα με αριθμούς 1, 2, 4, 5, 6, 7 και 8 εμπίπτουν στην έννοια των έργων που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του λιμένα (πρβλ. ΣτΕ 2274/2011 σκ. 16) και ανεξαρτήτως αν οι 565/3.5.2006, 1343/5.10.2006 και 1174/10.8.2006 άδειες οικοδομής για τα κτίσματα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 2987/2002, το προσβαλλόμενο πρωτόκολλο, κατά το μέρος που αφορά τις ανωτέρω κατασκευές, έχει νομίμως εκδοθεί, εφόσον ελλείπει η απαιτούμενη από το άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 2971/2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την ανέγερσή τους. Περαιτέρω, το ανωτέρω πρωτόκολλο νομίμως εκδόθηκε και κατά το μέρος που αφορά το κτίσμα με αριθμό 3, το οποίο φέρεται να έχει ανεγερθεί υπό την ισχύ των διατάξεων του α.ν. 2344/1940, δεδομένου ότι από την 6717/18.5.2000 απόφαση του Διευθυντή της Δ/νσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας ..., την οποία η αιτούσα προσκομίζει για πρώτη φορά ενώπιον του Δικαστηρίου και με την οποία εγκρίνεται απλώς η 37/2000 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής ... περί κατασκευής συμπληρωματικών έργων αναψυκτηρίου βόρειας προβλήτας λιμένα και νέων γραφείων της Μαρίνας, χωρίς οποιαδήποτε ειδικότερη αναφορά σε κατασκευές ή μνεία σχετικών σχεδιαγραμμάτων, δεν προκύπτει άδεια κατασκευής του συγκεκριμένου επίμαχου κτίσματος, ούτε, άλλωστε, το εν λόγω κτίσμα νομιμοποιήθηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001 για έργα που έγιναν χωρίς άδεια πριν από την ισχύ του νόμου αυτού. Κατόπιν τούτων, ο προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί. Επειδή, με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, η αιτούσα υπέβαλε παραίτηση από το λόγο ακυρώσεως ότι το επίδικο πρωτόκολλο εκδόθηκε χωρίς την πρόταση της αρμόδιας λιμενικής αρχής.


ΝΣΚ/210/2017

Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο και την εποπτεία αντιδιαβρωτικών έργων επί του αιγιαλού, ειδικότερα αυτών που εκτελούνται έμπροσθεν ιδιωτικών ιδιοκτησιών. Αρμόδια υπηρεσία για τη βεβαίωση περί του ότι η κατασκευή προστατευτικού έργου, το οποίο έχει εκτελεστεί με δαπάνη ιδιώτη, εντός της ζώνης αιγιαλού, παραλίας ή θάλασσας, προκειμένου να αποτραπεί απειλή από διάβρωση ιδιωτικού κτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2971/2001, είναι σύμφωνη με την εγκεκριμένη από τις Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων της (αιρετής) Περιφέρειας μελέτη, είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση (ομόφ).


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)/107/2014

ΕΞΟΔΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Νόμιμη η καταβολή εξόδων πρώτης εγκατάστασης σε υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών, μετά τη λήξη της απόσπασής του στη ΜΕΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθόσον αφενός η χρονική διάρκεια της απόσπασής του στην ανωτέρω Εξωτερική Υπηρεσία υπερέβαινε την τριετία, ήτοι το ελάχιστο προβλεπόμενο όριο παραμονής για υπαλλήλους του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, που μετατίθενται ή τοποθετούνται σε αρχή εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου και αφετέρου δεν προκύπτει ότι έλαβε αντίστοιχη παροχή από το φορέα, στον οποίο αποσπάσθηκε. Νομίμως στο ποσό που του καταβάλλεται ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης, περιλαμβάνονται οι μηνιαίες αποδοχές εσωτερικού και το μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, με την προσαύξηση για τη στέγαση (άρθρο 157 του ν. 3566/2007, ΦΕΚ Α΄ 117/2007 και άρθρο 41 παρ. 18α του ν. 3712/2008, ΦΕΚ Α΄ 225/2008). Β. Νόμιμη η καταβολή εξόδων πρώτης εγκατάστασης σε υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών, λόγω μετακίνησής της στην ημεδαπή, μετά τη λήξη της ειδικής αποστολής σε Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Μη νομίμως όμως, στο ποσό που της καταβάλλεται, έχουν περιληφθεί οι μηνιαίες αποδοχές εσωτερικού και οι προσαυξήσεις για τα οικογενειακά βάρη και τη στέγαση, δεδομένου ότι κατά τις γενικές διατάξεις του ν. 2685/1999, τα καταβαλλόμενα έξοδα πρώτης εγκατάστασης αντιστοιχούν σε ένα μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής.


ΕλΣυν.Κλ.7/22/2015

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Ακινήτων:Μη νόμιμη η εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου «Διαμόρφωση μισθωμένου χώρου για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας», καθόσον: α) η μετά τη μίσθωση του ακινήτου ανάθεση της εκτέλεσης του έργου δε βρίσκει έρεισμα, ούτε στη διακήρυξη, ούτε στην απόφαση μίσθωσης του ακινήτου, καθώς ούτε στο οικείο συμφωνητικό μίσθωσης αυτού, ενώ αντιθέτως συνάγεται ότι το ακίνητο που μισθώθηκε δε διέθετε τις προβλεπόμενες από τη διακήρυξη προδιαγραφές και ως εκ τούτου δεν ήταν κατάλληλο για την στέγαση του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης, η δε μεταγενέστερη ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της διαμόρφωσης του ως άνω μισθίου σε χώρο κατάλληλο για την στέγαση του ανωτέρω Κέντρου, δεδομένου ότι η διάρκεια της μίσθωσης είναι μόλις 28 μήνες, αντίκειται στις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της οικονομικότητας και β) η δαπάνη που αντιστοιχεί στο μηνιαίο μίσθωμα είναι πολύ υψηλή για μίσθωση ισογείου διαμερίσματος 90 τ. μ. και αντίκειται στην απόφαση απευθείας μίσθωσης του ακινήτου, όπου ορίζεται μηνιαίο μίσθωμα 388 ευρώ, χωρίς να προβλέπεται η δυνατότητα του Δήμου να διενεργήσει πρόσθετες δαπάνες για την ανακαίνιση του διαμερίσματος (άρθρο 194 του ΔΚΚ, π.δ. 270/1981, ΦΕΚ Α' 77/1981 και άρθρο 17 του ν.3130/2003, ΦΕΚ Α' 76/2003).