Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2873/2000
ΦΕΚ: 285/Α/28.12.2000

Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

1113309/1303/2000

Θέμα: Κατάργηση παγίων τελών χαρτοσήμου-Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 25-33 του νόμου «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» 2873/2000


Ν.2892/2001

Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις


Ν.2753/1999

Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις.


Ν.3091/2002

Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις.


Ν. 2479/1997

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις.


Ν.3522/2006

Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις.


1062012/1137/Α0012/1995

Ποιόν γονέα θεωρείται ότι βαρύνουν τα τέκνα διαζευγμένων ή σε διάσταση ευρισκομένων συζύγων και φορολογικές ελαφρύνσεις των γονέων για τα τέκνα αυτά. (Συνημ.Αρ. Γνωμ.: 250/1994) ΠΟΛ.1219/1995


Ν.4174/2013

Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.


Ν 2579/1998

Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις


Ν 3554/2007

Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις.