Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2025/1992
ΦΕΚ: 42/Α/18.03.1992

Εισοδηματική πολιτική που αφορά στο προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., του προσωπικού των Δ.Ε.Κ.Ο. και των τραπεζών του δημοσίου τομέα.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Ν.3670/2008

Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις.


ΙΚΑ/Μ07/19/2016

ΘΕΜΑ: «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν.3429/2005 (Α’314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» ΙΚΑ/ΕΓΚ/3/2016


88555/1988

Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α..


ΠΟΛ 1104/2008

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3670/20.6.2008 (ΦΕΚ Α΄ 117) «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.

2/14537/ΔΕΠ/2016

Παροχή οδηγιών αναφορικά με την ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο της περ. 2 της υποπαραγάφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012


2/1015/ΔΕΠ/2016

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.(ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) (ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.2/31029/ΔΕΠ)


N 3320/2005

Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.


2/37345/0004/2010

Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.


Ν 1476/1984

Διορισμός σε μόνιμες θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις


4040/14806/1998

"Αυστηρός έλεγχος και επιβολή ποινών στους παραβάτες των κανόνων χρήσης, κίνησης και κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α.(α' και β' βαθμού), των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα"