Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4129/2013 , 4270/2014
ΦΕΚ: 1676/Β/11.08.2015

Ελεγκτικές διαδικασίες για τον κατασταλτικό έλεγχο των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΦΓ8/28530/2015

Οικονομικές καταστάσεις και επισυναπτέα δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται στο Ελεγκτικό
Συνέδριο για τον κατασταλτικό έλεγχο των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών.


ΦΓ8/68232/2017

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ8/22307/5.4.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1341/21.4.2017) κανονιστικής απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου "Καθορισμός της αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Περιφερειών και τον κατασταλτικό έλεγχο των εξοφληθέντων Χρηματικών Ενταλμάτων του Δημοσίου", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


ΦΓ8/28671/2017

Τροποποίηση της ΦΓ8/22307/5.4.2017 (ΦΕΚ Β΄)1341/21.4.2017) κανονιστικής απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί καθορισμού της αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Περιφερειών και τον κατασταλτικό έλεγχο των εξοφληθέντων Χρηματικών Ενταλμάτων του Δημοσίου .


ΦΓ8/22307/2017

Καθορισμός της αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Περιφερειών και τον κατασταλτικό έλεγχο των εξοφληθέντων Χρηματικών Ενταλμάτων του Δημοσίου.(Τροποποιήθηκε με την ΦΓ8/22307/5.4.2017  ΦΕΚ Β΄, 1341/21.4.2017 και την ΦΓ8/68232/01.11.2017, ΦΕΚ 4191/Β/30.11.2017)


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/96/2019

Καταβολή αποζημίωσης εφημεριών...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι ο έλεγχος νομιμότητας της δαπάνης που αφορά στην πληρωμή εφημεριών δεν δύναται, με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, να οδηγήσει σε παρεμπίπτοντα έλεγχο προηγούμενων υπηρεσιακών μεταβολών (παράταση της διάρκειας της σύμβασης εργασίας), δημιουργικών άλλων δαπανών, οι οποίες ήδη πραγματοποιήθηκαν χωρίς να διέλθουν του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διότι τούτο, μετά την εκταμίευση, θα μετέτρεπε τον προληπτικό έλεγχο σε κατασταλτικό. Ενόψει των ανωτέρω, η κύρια έννομη σχέση παράτασης εργασίας ορισμένου χρόνου της επικουρικής ιατρού δεν υπόκειται πλέον σε προληπτικό αλλά μόνον σε κατασταλτικό έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου και θα εκτιμηθεί καταρχήν τόσο η παρατυπία της μη υποβολής του πρώτου χρηματικού εντάλματος μετά την τελευταία παράταση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου όσο και η εν γένει νομιμότητα της δαπάνης της παράτασης αυτής (πρβλ. Ολομ. 4682/2013, βλ. ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 281/2015). Με βάση αυτά και εφόσον δεν προβάλλεται άλλος λόγος διαφωνίας, με τον οποίο να αμφισβητείται ευθέως η νομιμότητα της εντελλόμενης με το υποβληθέν προς έλεγχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνης, αυτή πρέπει να θεωρηθεί νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής θεωρητέο. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι νόμιμη και, συνεπώς, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/97/2019

Καταβολή αποζημίωσης εφημεριών σε επικουρική ιατρό...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι ο έλεγχος νομιμότητας της δαπάνης που αφορά στην πληρωμή εφημεριών δεν δύναται, με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, να οδηγήσει σε παρεμπίπτοντα έλεγχο προηγούμενων υπηρεσιακών μεταβολών (παράταση της διάρκειας της σύμβασης εργασίας), δημιουργικών άλλων δαπανών, οι οποίες ήδη πραγματοποιήθηκαν χωρίς να διέλθουν του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διότι τούτο, μετά την εκταμίευση, θα μετέτρεπε τον προληπτικό έλεγχο σε κατασταλτικό. Ενόψει των ανωτέρω, η κύρια έννομη σχέση παράτασης εργασίας ορισμένου χρόνου της επικουρικής ιατρού δεν υπόκειται πλέον σε προληπτικό αλλά μόνον σε κατασταλτικό, στο πλαίσιο του οποίου και θα εκτιμηθεί καταρχήν τόσο η παρατυπία της μη υποβολής του πρώτου χρηματικού εντάλματος μετά την τελευταία παράταση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου όσο και η εν γένει νομιμότητα της δαπάνης της παράτασης αυτής (πρβλ. Ολομ. 4682/2013, βλ. ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 281/2015). Με βάση αυτά και εφόσον δεν προβάλλεται άλλος λόγος διαφωνίας, με τον οποίο να αμφισβητείται ευθέως η νομιμότητα της εντελλόμενης με το υποβληθέν προς έλεγχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνης, αυτή πρέπει να θεωρηθεί νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής θεωρητέο. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι νόμιμη και, συνεπώς, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.


ΥΠ.ΕΣ/8920/2019

Ανακοίνωση Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών


ΕΣ/ΤΜ.1(ΚΠΕ)/327/2018

Αποζημίωση εφημεριών:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι ο έλεγχος νομιμότητας της δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω εφημεριών δεν μπορεί, με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, να οδηγήσει σε παρεμπίπτοντα έλεγχο προηγούμενων υπηρεσιακών μεταβολών (παράταση της διάρκειας της σύμβασης εργασίας), δημιουργικών άλλων δαπανών, οι οποίες ήδη εξοφλήθηκαν χωρίς να διέλθουν του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διότι τούτο, μετά την εκταμίευση, θα μετέτρεπε τον προληπτικό έλεγχο σε κατασταλτικό. Ενόψει των ανωτέρω, η κύρια έννομη σχέση παράτασης εργασίας ορισμένου χρόνου των επικουρικών ιατρών δεν υπόκειται σε προληπτικό αλλά μόνον σε κατασταλτικό έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου και θα εκτιμηθεί τόσο η κατ΄ αρχήν παρατυπία της μη υποβολής του πρώτου χρηματικού εντάλματος μετά την παράταση των σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου όσο και η εν γένει νομιμότητα της δαπάνης της παράτασης αυτής (πρβλ. Ολομ. 4682/2013, βλ. ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 281/2015). Με βάση αυτά και εφόσον δεν προβάλλεται άλλος λόγος διαφωνίας, με τον οποίο να αμφισβητείται ευθέως η νομιμότητα της εντελλόμενης με τα υποβληθέντα προς έλεγχο χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνη, αυτά πρέπει να θεωρηθούν, καθόσον αποτελούν τίτλο πληρωμής νόμιμης δαπάνης.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/53/2019

Καταβολή αποδοχών:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε και λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) το ..., οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής που αφορούσε στην πρώτη μισθοδοσία των φερόμενων ως δικαιούχων ελέγχθηκε από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, αφού κρίθηκε ότι η σχετική δαπάνη ήταν νόμιμη, αυτό θεωρήθηκε και εξοφλήθηκε, β) η πράξη αυτή θεώρησης δεν έχει ανακληθεί, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, γ) δεν μεσολάβησε κάποια απόφαση αρμοδίου οργάνου, που να ανακαλεί ή ακυρώνει την πρόσληψη των φερόμενων στα ελεγχόμενα χρηματικά ένταλμα ως δικαιούχων, το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι υπό κρίση δαπάνες δεν δύνανται πλέον να υπαχθούν στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δοθέντος ότι κατά τον έλεγχο του ..., οικονομικού έτους 2017, χρηματικού εντάλματος πληρωμής που αφορούσε στην πρώτη μισθοδοσία των εργαζομένων κρίθηκε ήδη η νομιμότητα της γενεσιουργού των δαπανών πράξης, η οποία εν προκειμένω είναι η πρόσληψή τους στο Δήμο. Συνεπώς, τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται εκ της αυτής αιτίας και αφορούν στις επόμενες της πρώτης μισθοδοσίες των εν λόγω εργαζομένων υπάγονται πλέον αποκλειστικά και μόνο στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο του οποίου και μόνο θα κριθεί η βασιμότητα των προβαλλόμενων στο 18/4.12.2017 Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων ισχυρισμών. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες απαραδέκτως υποβάλλονται ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου για την άσκηση προληπτικού ελέγχου νομιμότητας.


ΝΣΚ/123/2017

Εισαγγελική παραγγελία διενέργειας ελέγχου στη Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων του ΓΛΚ – Δυνατότητα διενέργειας καταλογισμού μετά το πέρας του ελέγχου.α) Νομίμως εκδίδεται πράξη καταλογισμού από τη Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων της Γ.Δ.Δ.Ε., στις περιπτώσεις που η διαπίστωση των προϋποθέσεων για την έκδοσή της στηρίζεται σε έλεγχο που διενεργήθηκε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και ανεξάρτητα από την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας (πλειοψ.). β) Επί εκκρεμών καταλογισμών της πρώην Οικονομικής Επιθεώρησης, τα όργανα της Γ.Δ.Δ.Ε. έχουν αρμοδιότητα για την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 16 του ν. 3492/2006 και του Κανονισμού Επιβολής Δημοσιονομικών Διορθώσεων, ενώ, αν δεν είναι δυνατή η έκδοση καταλογιστικής πράξης, πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένης και περιέχουσας τα κατά νόμο στοιχεία, η Γ.Δ.Δ.Ε. μπορεί είτε να διενεργήσει επανέλεγχο, βάσει του ν. 3492/2006, είτε να διαβιβάσει τις εκκρεμείς εκθέσεις ελέγχου, από τις οποίες προκύπτουν μη νόμιμη πληρωμή δαπανών ή ελλείμματα, στο αρμόδιο για τον κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών Ελεγκτικό Συνέδριο, για να επιληφθεί του καταλογισμού (ομόφ). γ) Διατάξεις που εφαρμόζονται, όσον αφορά τη διαδικασία επί ελέγχων που διενεργούνται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, είναι οι των άρθρων 13 επ. του ν. 3492/2006, καθώς και της υπ’ αριθ. 2/40379/ΔΥΕΠ/19-4-2013 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (πλειοψ.).