Αριθ. 2/84003/0049/2000

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2801/2000
ΦΕΚ: 1503/Β/11.12.2000

Τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου από τη διάθεση κρατικών λαχείων και από το στιγμιαίο κρατικό λαχείο.

Ν. 4183/2013, ΦΕΚ-186 Α/11-9-2013, άρθρο δεύτερο: “1. Αναστέλλεται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Παραχώρησης, όπως αυτή ορίζεται στο κείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος και μέχρι τη με οποιονδήποτε τρό­πο λήξη της Σύμβασης Παραχώρησης, η ισχύς των κά­τωθι διατάξεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:....(στ) της υπ’ αριθ. 2/84003/0049/2000 υπουργικής από­φασης «Τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου από τη διάθεση κρατικών λαχείων και από το στιγμιαίο κρατικό λαχείο» (Β΄1503),...(κβ) κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου που αντίκειται στις ρητές προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος.2. Η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αναστολή ισχύος μπορεί να παρατείνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουρ­γού Οικονομικών”.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Ν.4183/2013

Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις.


Ν 4817/2021

Κύρωση της από 24.06.2021 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 31.05.2007 Σύμβασης Παραχώρησης για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)» που κυρώθηκε με τον ν. 3597/2007 (Α΄ 168), όπως αυτή τροποποιήθηκε: 1) με την από 28.11.2013 «Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4219/2013 «Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (Α΄ 269), 2) με την από 19.12.2013 «Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της από 28.11.2013 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων Σύμβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176) και 3) με την από 11.12.2018 «Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4586/2018 (Α΄ 217).


2/73348/0049/2001

Τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL).


Ν.4586/2018

Κύρωση της από 11.12.2018 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 31 Μαΐου 2007 Σύμβασης Παραχώρησης για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)», που κυρώθηκε με τον ν. 3597/2007 (Α΄ 168), όπως αυτή τροποποιήθηκε: α) με την από 28.11.2013 «Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4219/2013 «Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (Α΄ 269) και β) με την από 19.12.2013 «Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της από 28.11.2013 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων Σύμβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).


ΠΟΛ 1085/2011

Χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων – εξόδων από τον πράκτορα κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή)

14/2/2012

Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου των Κρατικών Λαχείων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 103/7/25.4.2014- ΦΕΚ: 1127/Β/2014 Τροποποίηση   και   Κωδικοποίηση   της   με   αριθμό 14/2/17.07.2012 (Β 2205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία ρυθμίζονται θέματα Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου των Κρατικών Λαχείων.


ΝΣΚ/39/2017

Χρόνος παραγραφής αξίωσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά τραπεζικού ιδρύματος, από εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου.Η αξίωση του Δημοσίου από τραπεζική εγγυητική επιστολή αόριστης διάρκειας που εξέδωσε η Τράπεζα Κ. υπέρ του πράκτορα κρατικών λαχείων Μ.Κ., παραγράφεται μετά εικοσαετία από το τέλος του έτους κατά το οποίο λαμβάνει χώρα η ταμειακή βεβαίωση της αξίωσης το Δημοσίου (ομοφ.)


οικ.568/2018

Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε Ειδικό Λογαριασμό για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτουν από Σύμβαση Παραχώρησης και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.


ΔΟΔ/οικ.66042/1018/2013

Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στους Ειδικούς Λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν βάσει του Άρθρου 12 των Συμφωνιών τροποποίησης των Συμβάσεων Παραχώρησης, και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή τους.

ΝΣΚ/84/2019

Αναγγελία εκχώρησης μελλοντικών απαιτήσεων στο πλαίσιο σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και προϋποθέσεις νομιμότητας της αναγγελίας αυτής στο Δημόσιο.(...)Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) δύναται να περιέχει νόμιμο και δεσμευτικό για το Δημόσιο όρο εκχώρησης μελλοντικών απαιτήσεων κατ’ αυτού, ακόμη και στις περιπτώσεις που κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής δεν έχει γεννηθεί η αιτία των εκχωρούμενων απαιτήσεων. Η αναγγελία της εκχώρησης αυτής στο Δημόσιο πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να γίνει σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 145 του ν. 4270/2014 (Δημόσιο Λογιστικό). (ομόφ.)