Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4366/2016
ΦΕΚ: 1374/Β/24.04.2018

Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε Ειδικό Λογαριασμό για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτουν από Σύμβαση Παραχώρησης και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

οικ.715/2016

Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε υφιστάμενους Ειδικούς Λογαριασμούς για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτουν από Συμβάσεις Παραχώρησης, άνοιγμα νέου Ειδικού Λογαριασμού προς το σκοπό αυτό και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.


ΔΟΔ/οικ.66042/1018/2013

Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στους Ειδικούς Λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν βάσει του Άρθρου 12 των Συμφωνιών τροποποίησης των Συμβάσεων Παραχώρησης, και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή τους.

16662/2020

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στον Ειδικό  Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.


Β2-829Α/2013

Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».


22497/ΔΕ 4382/2005

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕ 4400/1983 ΦΕΚ 378Β 30.6.1983 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας μεταφοράς χρηματοδότησης Δημοσίων Επενδύσεων σε ειδικό λογαριασμό για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων».

2/39654/0026/2013

ΘΕΜΑ: Παροχή απόψεων αναφορικά με την έγκριση δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος


Αριθ. 2/84003/0049/2000

Τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου από τη διάθεση κρατικών λαχείων και από το στιγμιαίο κρατικό λαχείο.

Ν. 4183/2013, ΦΕΚ-186 Α/11-9-2013, άρθρο δεύτερο: “1. Αναστέλλεται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Παραχώρησης, όπως αυτή ορίζεται στο κείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος και μέχρι τη με οποιονδήποτε τρό­πο λήξη της Σύμβασης Παραχώρησης, η ισχύς των κά­τωθι διατάξεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:....(στ) της υπ’ αριθ. 2/84003/0049/2000 υπουργικής από­φασης «Τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου από τη διάθεση κρατικών λαχείων και από το στιγμιαίο κρατικό λαχείο» (Β΄1503),...(κβ) κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου που αντίκειται στις ρητές προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος.2. Η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αναστολή ισχύος μπορεί να παρατείνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουρ­γού Οικονομικών”.


126712/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β2-829Α/2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη Δράση ενίσχυσης “Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων”» (Β’ 540).


137315/2020

Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2020, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.


140248/2018

Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2018, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.