Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 998/1979 , 153373/441/2017

«Περί ανάκλησης αποφάσεων αναδασωτέων, εκτάσεων μη υπαγομένων στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, λόγω συμπερίληψής τους στους δασικούς χάρτες ως τμήματα ευρύτερης αναδασωτέας» ΑΔΑ:ΨΠΙΨ4653Π8-50Χ

Σχετικά Έγγραφα

153373/441/2017

Περιοχές κηρυγµένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτηµένους δασικούς χάρτες. ΑΔΑ: 61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ


177396/2959/2018

 Εφαρµογή παρ. 7 άρθρου 3 ν. 998/1979 στους δασικούς χάρτες. (ΑΔΑ:ΩΘΠΧ4653Π8-51Γ)


136766/745/2016

Προσδιορισμός κόστους ζημίας, αποκατάσταση μετά από καταστροφή και αποζημίωση από τη χρήση δημοσίων εκτάσεων, οι οποίες προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.(ΑΔΑ:72ΖΙ4653Π8-ΗΜ1)


ΝΣΚ/42/2017

Ζήτημα εφαρμογής της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4164/2013 - Δυνατότητα ανάκλησης αδειών εκχέρσωσης δασικών εκτάσεων που εκδόθηκαν στα πλαίσια της δασικής νομοθεσίας σε περίπτωση μη υλοποίησης του σκοπού για τον οποίο εξεδόθησαν και χαρακτηρισμού των εκτάσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου (...)Η ρύθμιση που εισήχθη με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4164/2013, επαναλήφθηκε με τη διάταξη του άρθρου 154 του ν. 4389/2016 και προστέθηκε ως παράγραφος 7 στο άρθρο 3 του ν. 998/1979, συνεπώς δεν έχει καταργηθεί. Σε περίπτωση μη υλοποίησης του σκοπού της παραχώρησης ή της άδειας εκχέρσωσης, που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, είναι δυνατή η ανάκληση της σχετικής διοικητικής πράξης και η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού (ομόφωνη).


3584/831/2017

Οριοθέτηση οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες


ΝΣΚ/215/2017

Φορολογητέα αξία δασών και δασικών εκτάσεων.Μετά την κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 6 και την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 998/1979 με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6, αντίστοιχα, του άρθρου 32 του ν. 4280/2014, η φορολογητέα αξία δασών και δασικών εκτάσεων, όπως και των εκτάσεων των περιπτώσεων α' και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 998/1979 και της εν γένει δασικής νομοθεσίας, υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 998/1979, όπως ισχύει. Αντιθέτως, η αξία εδαφικής εκτάσεως που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας, προσδιορίζεται βάσει των οικείων διατάξεων του ν. 1249/1982, περί αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων και του ν. 2961/2001, όπως ισχύει (για προσδιορισμό φόρου κληρονομιών ή δωρεών). (ομοφ.)


115963/6070/2014

'Εγκριση του «Οδηγού Εφαρμογής Υποδείγματος για την Εκτίμηση της Αξίας Δασικής Γης στην Ελλάδα», για τον προσδιορισμό της αξίας δάσους, δασικής έκτασης και των εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει.

137356/919/2016

Δυνατότητα προσεγγίσεως εκτάσεων που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την εγκατάσταση πυλώνων Δικτύων Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης (ΑΔΑ:Ω1ΗΛ4653Π8-ΔΛΨ)


ΣΤΕ/685/2019

Δασικοί χάρτες:..Επειδή, οι προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3889/2010, όπως ίσχυαν κατά το χρόνο που εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της τελευταίας, προβλέπουν, κατά το ρητό τους γράμμα, την αποτύπωση και εξαίρεση από την ανάρτηση δασικών χαρτών των περιοχών όπου έχουν αναπτυχθεί «οικιστικές πυκνώσεις», των οποίων δεν περιέχει ορισμό. Οι εν λόγω συγκεντρώσεις κτιρίων, πάντως, δεν εμπίπτουν, κατά την έννοια του νόμου, ούτε σε περιοχές εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή νομίμως υφισταμένων οικισμών, οι οποίες, κατά το σύστημα του νόμου, αποτυπώνονται στο υπόβαθρο του δασικού χάρτη με πορτοκαλί χρώμα, ούτε σε περιοχές οικισμών που στερούνται νόμιμης έγκρισης ή, έστω, υπό έγκριση σχεδίων ή υπό οριοθέτηση οικισμών, οι οποίες αποτυπώνονται με κίτρινο χρώμα. Περαιτέρω, η εξαίρεσή τους από τον αναρτώμενο δασικό χάρτη και τη διαδικασία αντιρρήσεων κατ’ αυτού νοείται από το νομοθέτη, υπό το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, ως οριστική. Τούτο συνάγεται από το γεγονός ότι οι διατάξεις αυτές αφενός δεν προβλέπουν άλλη διαδικασία, η οποία θα διασφάλιζε ότι οι εντός των «πυκνώσεων» δασικές εκτάσεις θα συμπεριληφθούν στους οριστικούς δασικούς χάρτες και, εν τέλει, στο Δασολόγιο (πρβλ. σχετικώς, άρθρο 24 για τις περιοχές μη εγκύρως οριοθετημένων οικισμών κ.λπ.), αφετέρου δε από τον ρητώς διατυπούμενο σκοπό τους, που είναι η «περιβαλλοντική και πολεοδομική διαχείριση» των «οικιστικών πυκνώσεων», τμήματα των οποίων έχουν, εν τούτοις, εγνωσμένο δασικό χαρακτήρα (βλ. προπαρακευαστικές εργασίες ψήφισης του ν. 4389/2016, ανωτέρω). Η εξαίρεση, εξάλλου, αυτών των περιοχών από τους δασικούς χάρτες και, κατ’ επέκταση, από το Δασολόγιο δεν υπαγορεύεται από κανένα σκοπό δημοσίου συμφέροντος, είναι δε, ιδίως, απρόσφορη για την επιτάχυνση της κύρωσης των δασικών χαρτών. Τούτο δε διότι, για μεν τα τμήματα των δασικών χαρτών ως προς τα οποία δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις, η κύρωση των δασικών χαρτών προβλέπεται ως άμεση και χωρεί ανεξαρτήτως της εκβάσεως των αντιρρήσεων (άρθρο 17 του ν. 3889/2010), που, άλλωστε, δεν αφορούν τα τμήματα αυτά, για δε τα υπόλοιπα τμήματα, ως προς τα οποία υποβλήθηκαν αντιρρήσεις, η κύρωση και η πρόσδοση σ’ αυτούς οριστικής ισχύος μετατίθεται μεν για το μετά την εξέταση των αντιρρήσεων χρόνο, γεγονός που επιφέρει μοιραίως τις αναγκαίες καθυστερήσεις, πρόσφορος, όμως, τρόπος αντιμετώπισής τους δεν είναι η εκ προοιμίου έκταξή τους από τους δασικούς χάρτες, η οποία αφενός μεν στερεί χωρίς αποχρώντα λόγο τα τμήματα αυτά και από την προσωρινή, αλλά άμεση ισχύ της καταγραφής τους ως δασικών στον καταρτισθέντα χάρτη (άρθρο 17 παρ. 7), και, αφετέρου, όχι απλώς δεν επιταχύνει, αλλά ματαιώνει, υπό το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, την συμπερίληψή τους στο Δασολόγιο. (...)Ενόψει τούτων, και ανεξαρτήτως της παροχής εξουσιοδότησης σε άλλο, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανο (άρθρο 43 παρ. 2 Συντ.), οι ως άνω διατάξεις είναι, κατά την ίδια γνώμη, σύμφωνες, πάντως, με το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος και η ερειδόμενη σ’ αυτές προσβαλλόμενη πράξη είναι, από την άποψη αυτή, νόμιμη. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η προσβαλλόμενη πράξη, η οποία, λόγω του αντιθέτου προς το Σύνταγμα περιεχομένου της εξουσιοδοτικής διάταξης, δεν θα μπορούσε επιτρεπτώς να εκδοθεί ούτε υπό τον τύπο προεδρικού διατάγματος, είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί.


160595/4510/2017

«Διαπιστωτική πράξη προσδιορισμού των τεχνητών δασικών φυτειών της περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 3 ν. 998/1979, ευρισκόμενες επί εκτάσεων υπαγόμενες τελεσιδίκως στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, πριν από την 8η/8/2014»(ΑΔΑ:6Θ2Τ4653Π8-ΔΩΩ)