Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 998/1979

 Εφαρµογή παρ. 7 άρθρου 3 ν. 998/1979 στους δασικούς χάρτες. (ΑΔΑ:ΩΘΠΧ4653Π8-51Γ)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

153373/441/2017

Περιοχές κηρυγµένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτηµένους δασικούς χάρτες. ΑΔΑ: 61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ


176737/6327/2018

Παροχή οδηγιών εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως αυτή προσετέθη με την παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 4389/2016.(ΑΔΑ:68Β04653Π8-ΛΝ9)


95099/5160/2021

«Περί ανάκλησης αποφάσεων αναδασωτέων, εκτάσεων μη υπαγομένων στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, λόγω συμπερίληψής τους στους δασικούς χάρτες ως τμήματα ευρύτερης αναδασωτέας» ΑΔΑ:ΨΠΙΨ4653Π8-50Χ


οικ.156582/2790/2017

«Διαπιστωτική πράξη εννοιολογικού προσδιορισμού και αντιστοίχου διάκρισης, των εκτάσεων που υπήχθησαν τελεσιδίκως στις παρ. 6β ή 6γ του άρθρου 3 ν. 998/1979 ρυθμιζόμενες με την παρ. 7 της ανωτέρω διάταξης, προ ισχύος του ν. 4280/2014».(ΑΔΑ:ΩΩΙ74653Π8-ΗΜΡ)


183185/1282/2019

Οδηγίες εφαρμογής επί γνωμοδότησης του ΤΣΔ για τον χαρακτηρισμό εκτάσεων της παρ. 5α άρθρου 3 ν. 998/1979.(ΑΔΑ:ΨΤΗΡ4653Π8-ΒΗΚ)


ΝΣΚ/215/2017

Φορολογητέα αξία δασών και δασικών εκτάσεων.Μετά την κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 6 και την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 998/1979 με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6, αντίστοιχα, του άρθρου 32 του ν. 4280/2014, η φορολογητέα αξία δασών και δασικών εκτάσεων, όπως και των εκτάσεων των περιπτώσεων α' και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 998/1979 και της εν γένει δασικής νομοθεσίας, υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 998/1979, όπως ισχύει. Αντιθέτως, η αξία εδαφικής εκτάσεως που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας, προσδιορίζεται βάσει των οικείων διατάξεων του ν. 1249/1982, περί αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων και του ν. 2961/2001, όπως ισχύει (για προσδιορισμό φόρου κληρονομιών ή δωρεών). (ομοφ.)


133383/6586/2015

«Xαρακτηρισμός εκτάσεων των περιπτώσεων 5α και 5β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει» (ΑΔΑ:ΩΓΥΠ4653Π8-4ΔΦ)


ΥΠΕΚΑ 133340/3030/2013

Δυνατότητα έκδοσης αδειών δόμησης στις εκτάσεις των παραγράφων 6β &6γ του άρθρου 3 του νόμου 998/1979

ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/81777/2996/2021

Καθορισμός λεπτομερειών και τεχνικών ζητημάτων επί της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 998/1979 - Προϋποθέσεις εφαρμογής, επίβλεψη και έλεγχος διαδικασιών εκτέλεσης έργων από τους Αναδόχους αποκατάστασης και αναδάσωσης δημοσίων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα.


145957/4835/2016

Οδηγία εφαρμογής της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 998/1979 ως ισχύει, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 4315/2014.(ΑΔΑ:739Δ4653Π8-ΛΒΜ)