Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 998/1979

Προσδιορισμός κόστους ζημίας, αποκατάσταση μετά από καταστροφή και αποζημίωση από τη χρήση δημοσίων εκτάσεων, οι οποίες προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.(ΑΔΑ:72ΖΙ4653Π8-ΗΜ1)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

137356/919/2016

Δυνατότητα προσεγγίσεως εκτάσεων που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την εγκατάσταση πυλώνων Δικτύων Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης (ΑΔΑ:Ω1ΗΛ4653Π8-ΔΛΨ)


95099/5160/2021

«Περί ανάκλησης αποφάσεων αναδασωτέων, εκτάσεων μη υπαγομένων στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, λόγω συμπερίληψής τους στους δασικούς χάρτες ως τμήματα ευρύτερης αναδασωτέας» ΑΔΑ:ΨΠΙΨ4653Π8-50Χ


135661/4400/2013

Οδοί σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ΑΔΑ: ΒΛΛ10-Η2Ι


ΝΣΚ/215/2017

Φορολογητέα αξία δασών και δασικών εκτάσεων.Μετά την κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 6 και την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 998/1979 με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6, αντίστοιχα, του άρθρου 32 του ν. 4280/2014, η φορολογητέα αξία δασών και δασικών εκτάσεων, όπως και των εκτάσεων των περιπτώσεων α' και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 998/1979 και της εν γένει δασικής νομοθεσίας, υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 998/1979, όπως ισχύει. Αντιθέτως, η αξία εδαφικής εκτάσεως που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας, προσδιορίζεται βάσει των οικείων διατάξεων του ν. 1249/1982, περί αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων και του ν. 2961/2001, όπως ισχύει (για προσδιορισμό φόρου κληρονομιών ή δωρεών). (ομοφ.)


ΝΣΚ/42/2017

Ζήτημα εφαρμογής της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4164/2013 - Δυνατότητα ανάκλησης αδειών εκχέρσωσης δασικών εκτάσεων που εκδόθηκαν στα πλαίσια της δασικής νομοθεσίας σε περίπτωση μη υλοποίησης του σκοπού για τον οποίο εξεδόθησαν και χαρακτηρισμού των εκτάσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου (...)Η ρύθμιση που εισήχθη με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4164/2013, επαναλήφθηκε με τη διάταξη του άρθρου 154 του ν. 4389/2016 και προστέθηκε ως παράγραφος 7 στο άρθρο 3 του ν. 998/1979, συνεπώς δεν έχει καταργηθεί. Σε περίπτωση μη υλοποίησης του σκοπού της παραχώρησης ή της άδειας εκχέρσωσης, που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, είναι δυνατή η ανάκληση της σχετικής διοικητικής πράξης και η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού (ομόφωνη).


115963/6070/2014

'Εγκριση του «Οδηγού Εφαρμογής Υποδείγματος για την Εκτίμηση της Αξίας Δασικής Γης στην Ελλάδα», για τον προσδιορισμό της αξίας δάσους, δασικής έκτασης και των εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει.

160595/4510/2017

«Διαπιστωτική πράξη προσδιορισμού των τεχνητών δασικών φυτειών της περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 3 ν. 998/1979, ευρισκόμενες επί εκτάσεων υπαγόμενες τελεσιδίκως στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, πριν από την 8η/8/2014»(ΑΔΑ:6Θ2Τ4653Π8-ΔΩΩ)


176005/3875/2013

Προσδιορισµός του Κόστους Ζηµίας(ΚΖ) έκτασης και της αποκατάστασης αυτής µετά από Καταστροφή (ΑΔΑ:ΒΕΙΩ0-ΩΑΒ)


160596/4511/2017

Ενέργειες που ακολουθούνται μετά από πυρκαγιά στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.(ΑΔΑ:7ΛΑΑ4653Π8-ΠΞΛ)


ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/81777/2996/2021

Καθορισμός λεπτομερειών και τεχνικών ζητημάτων επί της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 998/1979 - Προϋποθέσεις εφαρμογής, επίβλεψη και έλεγχος διαδικασιών εκτέλεσης έργων από τους Αναδόχους αποκατάστασης και αναδάσωσης δημοσίων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα.