ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών ανάθεσης μεταφραστικών υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΉΣΕΙΣ

Συνοπτικός Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών Επιχορηγήσεων-Χρηματοδοτήσεων.
ΑΛΕ: 23102,23103,23104,23105,23108,ΝΠΔΔ2400-2500

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών προμηθειών υπηρεσιών συμβάσεων ήσσονος αξίας
ΑΛΕ: 241,312,1000,7000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Π.Δ.78/2021

Τροποποίηση του π.δ. 104/2016 «Πρόσθετες δι- αδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις για τη δυνατότητα δρομολόγησης επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών - οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ), επιβατηγών - ταχυπλόων (Ε/Γ-ΤΑΧ), επιβατηγών - οχηματαγωγών ταχυπλόων (Ε/Γ-Ο/Γ - TAX) και δυναμικώς υποστηριζόμενων (ΔΥΣ) πλοίων μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας δραστηριοποίησης» (Α’ 189).
ΦΕΚ: 191/Α/11.10.2021

Ν.4842/2021

Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις.
ΦΕΚ: 190/Α/13.10.2021

Ν.4840/2021

Κύρωση συμβατικών κειμένων αναφορικά με το «Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)».
ΦΕΚ: 186/Α/08.10.2021

Ν.4841/2021

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια.
ΦΕΚ: 187/Α/08.10.2021

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

292722/2021

Ενηµέρωση για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υ̟πουργείου Υ̟ποδοµών και Μεταφορών της νοµοθεσίας σχετικά µε τον Τεχνικό Έλεγχο Oχηµάτων σε ∆ηµόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ ΑΔΑ: 6ΜΗΘ465ΧΘΞ-Β3Σ

419899/2021

Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 72 του ν. 4837/2021 σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής σε ρύθμιση του ν. 4611/2019. ΑΔΑ: Ψ7Η946ΜΑΠΣ-ΧΗ6

Δ1α/Γ.Π.οικ. 65630/2021

Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
ΦΕΚ: 4883/Β/21.10.2021

76859/2021

Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης από όλους τους δήμους της χώρας ΑΔΑ: Ψ7Η946ΜΑΠΣ-ΧΗ6

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΝΣΚ/144/2021

Εάν οι αξιώσεις του Δήμου Πειραιά κατά του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), καθολικού διαδόχου του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες προέρχονται από τέλη καθαριότητας και δημοτικό φόρο, έχουν υποπέσει σε παραγραφή.(..)α) Οι απαιτήσεις του Δήμου Πειραιά κατά του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ως καθολικού διαδόχου του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχουν παραγραφεί βάσει των ειδικών περί παραγραφής διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 6 του α.ν. 1846/1951, όπως η παράγραφος αυτή αν...

ΝΣΚ/1343/2021

Εάν: 1) οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4635/2019 κατισχύουν των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4607/2019 και 2) η διάταξη του άρθρου 71 του ν. 4635/2019 καταλαμβάνει ή όχι την περίπτωση του αναφερόμενου στο ιστορικό του ερωτήματος υπαλλήλου (Ι. Μ.), ο οποίος ήταν ήδη αποσπασμένος στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ της διάταξης αυτής, με υπουργική απόφαση απόσπασης, η οποία είχε εκδοθεί προγενεστέρως του χρόνου έναρξης ισχύος του ν. 4635/2019, παρατ...

ΝΣΚ/139/2021

Αν η μονομερής, εκ μέρους του e-ΕΦΚΑ, λύση της μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Τμήματος Ηλιούπολης του τ. Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 3 του π.δ. 715/1979, όπως ισχύει, ή βάσει των διατάξεων του άρθρου 43 του π.δ. 34/1995, όπως ισχύει, και 2) ποιες από τις ανωτέρω διατάξεις θα επικαλείται στο εξής ο e-ΕΦΚΑ για τη μονομερή λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου.(...)Η πρόωρη λύση από τον e-ΕΦΚΑ, ως μισθωτ...

ΝΣΚ/132/2021

Εάν: α) ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), με την ιδιότητα του εκμισθωτή ακινήτων ιδιοκτησίας του, στις περιπτώσεις όπου στις μισθωτικές συμβάσεις δεν υπάρχει πρόβλεψη για αναπροσαρμογή του μισθώματος, υποχρεούται να μειώνει το μίσθωμα κατά το ποσοστό μείωσης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) και β) στις περιπτώσεις όπου η μισθωτική σύμβαση έχει λήξει και ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο, για το χρονικό διάστημα μεταξύ λήξης της μίσθωσης και προκήρυξης νέου διαγωνισμού,...