ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών  πληρεξουσίων δικηγόρων 
ΑΛΕ: 2420901001,ΝΠΔΔ0419

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Ν.4737/2020

Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ: 204/Α/22.10.2020

Ν 4736/2020

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις.
ΦΕΚ: 200/Α/20.10.2020

Π.Δ.90/2020

Τροποποίηση του π.δ. 18/2015 «Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 14).
ΦΕΚ: 205/Α/23.10.2020

Π.Δ. 86/2020

Τροποποίηση του π.δ. 56/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 (L 276/33/ 20.10.2010), “σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς”» (Α΄ 106), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τον Kανονισμό (ΕΕ) 2019/1010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 170, 25.6.2019, σ. 115).
ΦΕΚ: 199/Α/19.10.2020

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

74198/2020

Αποστολή στοιχείων των ελεγχθέντων οχημάτων στα οποία έχουν χορηγηθεί πιστοποιητικά ADR ΑΔΑ:Ψ1ΔΞ465ΧΘΞ-673

24631/2005

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 17062 (ΦΕΚ/Β΄/1309/16.9.2005) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την χορήγηση επιδόματος θηλασμού από τον ΟΑΠΔΕΗ που διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
ΦΕΚ: 1722/Β/08.12.2005

51398/2020

«Πληρωμή Μισθωμάτων & ΤΑΠ Γ΄ τριμήνου 2020»ΑΔΑ:Ψ0ΔΣΩ-3ΗΜ

Δ1α/Γ.Π.οικ. 67723/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλαμέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484).
ΦΕΚ: 4681/Β/22.10.2020

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΝΣΚ/148/2020

Εάν μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών, ως εποπτεύουσα αρμόδια Αρχή, στις περιπτώσεις που είναι ανέφικτος ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου κοινωφελούς ιδρύματος του ν. 4182/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του, να προβαίνει στο διορισμό, εκτός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και των μελών αυτού, με εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 1 του παραπάνω νόμου.(...)Ο Υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί, όπως προκύπτει από τη γραμματική και τη συστηματική ερμηνεία της διάταξης του άρθρο...

ΝΣΚ/148/2020

Εάν μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών, ως εποπτεύουσα αρμόδια Αρχή, στις περιπτώσεις που είναι ανέφικτος ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου κοινωφελούς ιδρύματος του ν. 4182/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του, να προβαίνει στο διορισμό, εκτός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και των μελών αυτού, με εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 1 του παραπάνω νόμου.(...)Ο Υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί, όπως προκύπτει από τη γραμματική και τη συστηματική ερμηνεία της διάταξης του άρθρο...

ΝΣΚ/149/2020

Εάν, μετά τον θάνατο εκπαιδευτικού τελούντος σε αυτοδίκαιη αργία λόγω ποινικής δίωξης για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, δύναται να επιστραφούν οι αποδοχές αργίας, που παρακρατήθηκαν, καθόσον η ποινική του υπόθεση δεν έχει τελεσιδικήσει, κατόπιν άσκησης εφέσεως κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης, και σε περίπτωση θετικής απάντησης, μέσω ποιας διαδικασίας.(...)Το σχετικό αίτημα των κληρονόμων του θανόντος εκπαιδευτικού θα πρέπει να περιέλθει στο πειθαρχικό συμβούλιο, στο οποίο ε...

ΝΣΚ/144/2020

Νομιμότητα απόσπασης στο εξωτερικό εκπαιδευτικού καταδικασθέντος πρωτοδίκως για τα αδικήματα της ψευδούς βεβαίωσης και της νόθευσης δημοσίου εγγράφου.(...)Η πρόβλεψη με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κωλυμάτων απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, πλέον των προβλεπόμενων στον νόμο, είναι νόμιμη, ως ερειδόμενη στην παρασχεθείσα προς τον Υπουργό νομοθετική εξουσιοδότηση. Στα κωλύματα αυτά δεν εμπίπτει η καταδίκη για το πλημμέλημα της ψευδούς βεβαίωσης (ομόφωνα), ενώ εμπίπτει η κα...