ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών  πληρεξουσίων δικηγόρων 
ΑΛΕ: 2420901001,ΝΠΔΔ0419

ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαδικασίες πρόσληψης-Αποδοχές Μετακλητών-Ειδικών συμβούλων συνεργατών 
ΑΛΕ: 2130102001,ΝΠΔΔ0212

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Ν.4726/2020

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ: 181/Α/18.09.2020

Ν.4725/2020

Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για κοινό έλεγχο στη συνοριακή δίοδο Νυμφαίας-Μακάζα, η οποία συνομολογήθηκε με ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων (Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2013 και Σόφια, 17 Ιουλίου 2014, αντίστοιχα).
ΦΕΚ: 180/Α/18.09.2020

Ν.4722/2020

Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων,...
ΦΕΚ: 177/Α/15.09.2020

Ν.4723/2020

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία στην καταπολέμηση του εγκλήματος και σε θέματα δημόσιας ασφάλειας.
ΦΕΚ: 178/Α/18.09.2020

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

Δ11/ οικ. 37939/1665/2020

«Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των δομών παιδικής προστασίας, έναντι του κορωνοϊού COVID-19». ΑΔΑ:6ΗΒΞ46ΜΤΛΚ-ΛΑΑ

Α3/Οικ. 55114/6503/2020

Αντικατάσταση εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια των πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της χώρας στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020. ΑΔΑ: ΩΧΑΟ465ΧΘΞ-2ΞΔ

οικ. Α 56777/2864/2020

Διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (Μεσογειακός Κυκλώνας «Ιανός»). ΑΔΑ: ΨΛΥ0465ΧΘΞ-5ΓΞ

Δ1α/Γ.Π.οικ. 58901/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56415/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (Β’ 3951).
ΦΕΚ: 4097/B/23.09.2020

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΝΣΚ/132/2020

Ζητήματα σχετικά με την εξέταση των υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών – Συμμόρφωση της Διοίκησης σε ακυρωτική απόφαση Διοικητικού Εφετείου.(...)Μετά την ακύρωση, με δικαστική απόφαση, της απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής περί διορισμού της Μ.Φ. στη θέση της Διοικητικής Διευθύντριας της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 4375/2016, και την αναπομπή της υπόθεσης στη Διοίκηση για νέα αιτιολο...

ΝΣΚ/131/2020

Ακολουθητέα πορεία και νόμιμες ενέργειες από πλευράς του Πανεπιστημίου Πειραιώς α) προς διερεύνηση τυχόν ευθυνών μέλους ΔΕΠ, για προσφορά σεμιναρίων έναντι διδάκτρων, εκτός του Πανεπιστημίου και β) προς προστασία της φήμης του Πανεπιστημίου.(...)Τα αρμόδια προς πειθαρχική δίωξη όργανα οφείλουν να προβούν άμεσα σε διερεύνηση πιθανών πειθαρχικών παραπτωμάτων. Προς τούτο, εφόσον η πρυτανική αρχή έχει σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, πρέπει να διαταχθεί η...

ΝΣΚ/130/2020

Εάν η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ) λαμβάνοντας υπόψη το νομικό πλαίσιο που διέπει τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΓΚΠΔ, GDPR) δύναται να χορηγήσει στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και Λογιστών (ΣΟΕΛ), στοιχεία από πειθαρχικές κυρώσεις τις οποίες έχει επιβάλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ σε ορκωτούς ελεγκτές και λογιστές ή/και σε ελεγκτικές εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4449/2017.(...)Η χορήγηση στοιχείων πειθαρχικών...

ΝΣΚ/106/2020

Αν είναι νόμιμη η ένταξη υπαλλήλου του τέως Ο.Α.Ε.Ε. σε κατώτερη κατηγορία μετά την ανάκληση ισοτιμίας πτυχίου ως προσόντος διορισμού σε ανώτερη κατηγορία και σε θετική περίπτωση αν η ένταξη αυτή ανατρέχει νομίμως στο χρόνο ανάκλησης της ισοτιμίας του πτυχίου.(...)Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα ΣΤ΄) ομόφωνα απέχει από την έκδοση γνωμοδότησης επί του εν θέματι ερωτήματος.