ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών προμηθειών υπηρεσιών συμβάσεων ήσσονος αξίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΤΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών προγραμματικών συμβάσεων

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ (ΑΡΘΡΟ 202 Ν.3463/2006 )
ΑΛΕ: 6731,6735,6736

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

4796/2021

Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
ΦΕΚ: 63/Α/17.04.2021

Ν.4795/2021

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.
ΦΕΚ: 62/Α/17.04.2021

Π.Δ.25/2021

Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και επέκτασης αδειών οδήγησης και χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
ΦΕΚ: 64/Α/20.04.2021

Π.Δ.24/2021

Τροποποίηση της παρ.  1 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) - Ανακατανομή οργανικών θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα.
ΦΕΚ: 61/Α/16.04.2021

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

Δ30/Α3/104935/2021

Διευκρίνιση επί του σημείου 1 της από 20-04-2021 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 9ΩΩΓ465ΧΘΞΗΦ5) του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορώ AΔA:ΨΙΖ4465ΧΘΞ-ΩΩΦ

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988/2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 40η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ:Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-ΔΘΦ

ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38126/1341/2021

Σύσταση ΕΠ.Ε.Α. μετά την θέση σε ισχύ των άρθρων 48 και 49 του ν. 4685/2020. ΑΔΑ:Ω0Φ04653Π8-8ΨΣ

Δ30/Α3/104359/2021

Εφαρμογή των διατάξεων της κ.υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489 (Β’ 1558/17-04-2021)

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΝΣΚ/5/2021

Ύπαρξη χρονικού ορίου για τη νόμιμη διενέργεια ελέγχων περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).Δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός της πενταετίας που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003, για τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., που διενεργεί η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε. (κατά πλειοψηφία).

ΝΣΚ/61/2021

ΔΟΑΤΑΠ - α) Δυνατότητα ή μη αναγνώρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 3328/2005, ισοτιμίας τίτλων σπουδών από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, η χορήγηση των οποίων έχει πραγματοποιηθεί με αναγνώριση εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου επί συνόλου διακοσίων σαράντα (240) πιστωτικών μονάδων και β) κατά πόσο η αναγνώριση κατά πολύ μικρότερου αριθμού πιστωτικών μονάδων (λ.χ. 5,10,15 πιστωτικών μονάδων) μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου θα εμπόδιζε...

ΝΣΚ/62/2021

Ύπαρξη ή μη τεχνητής κατάτμησης δια της ανάθεσης τριών μελετών για την άρση ετοιμορροπίας τριών διαφορετικών μνημείων με συνοπτικό διαγωνισμό. Δυνατότητα ανάκλησης άρνησης εκτέλεσης δαπάνης πληρωμής των μελετών από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία.(...)Εσφαλμένα θεώρησε η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ότι οι συμβάσεις είναι ομοειδείς και προϊόν κατάτμησης μιας ενιαίας σύμβασης εν όψει του αυτοτελούς χαρακτήρα καθενό...

ΝΣΚ/60/2021

Χορήγηση ή μη άδειας από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) για την έναρξη εργασιών αποκατάστασης νεότερου μνημείου.(...)Για την έναρξη εργασιών αποκατάστασης του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου στο Αίγιο, Π.Ε. Αχαΐας, ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, κηρυγμένου νεότερου μνημείου, δεν απαιτείται επιπλέον άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ομόφωνα).