ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌς ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ (ΑΡΘΡΟ 202 Ν.3463/2006 )
ΑΛΕ: 6731,6735,6736

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Ν.4767/2021

Καθορισμός του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου.
ΦΕΚ: 9/Α/21.12.2020

Ν 4765/2021

Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.
ΦΕΚ: 6/Α/15.01.2021

Π.Δ. 6/2021

Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
ΦΕΚ: 7/Α/15.01.2021

Ν 4766/2021

Έγκριση σχεδίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας
ΦΕΚ: 8/Α/15.01.2021

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

54410/16088/2021

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία 54721/Δ1.18853/12-11-2018 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 5322).
ΦΕΚ: 3/Β/04.01.2021

4030/2021

Ορισμός του «Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά» και του  «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-  2020 για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.
ΦΕΚ: 6084/Β/31.12.2020

16771/2021

Τεχνικός έλεγχος οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που φέρουν διάταξη σύνδεσης  ΑΔΑ: Ψ11Μ465ΧΘΞ-ΕΒΨ

15045/Σ.3357/2021

Δεύτερη Συμπλήρωση του Παραρτήματος Ι, της 42610/2341υ.α. ΑΔΑ:ΨΔΚ8465ΧΘΞ-Ο0Η

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΝΣΚ/202/2020

Επαύξηση ή μη του ήδη αναλογούντος τέλους ακίνητης περιουσίας του άρθρου 24 του ν. 2130/1994 για ακάλυπτο χώρο οικοπέδου ή κτίριο και δημιουργία το πρώτον υποχρεώσεως καταβολής του εν λόγω τέλους για τον κύριο, επικαρπωτή ή νομέα γηπέδου, εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, από την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού στα ακίνητα αυτά προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Προσμέτρηση ή μη της επιφάνειας του χώρου επί του οποίου εγκαθίσταται και λειτουργεί φωτοβολταϊκό σύστημα προς παραγωγ...

221/360767/2020

Τροποποίηση της υπ' αρ. 295/177547/20-12-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολίσθηση, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, διακυμάνσεις θερμοκρασίας, ξηρασία, παγετός, υπερβολικές βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες, χαλάζι, χιονοπτώσεις) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος Δεκέμβ...
ΦΕΚ: 5837/Β/31.12.2020

ΝΣΚ/201/2020

Διαδικασία και αρμόδιο όργανο εξέτασης αίτησης μετάταξης.:α) Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί επί ερωτημάτων της ανεξάρτητης αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» (κατά πλειοψηφία). β) Προκειμένου να εξετασθεί αίτηση μόνιμης υπαλλήλου της ανεξάρτητης αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» για μετάταξή της από τον κλάδο Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ κατηγορίας στον κλάδο Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ίδιας κατηγορίας της παραπάνω ανεξάρτητης αρχής με επίκληση των διατάξεων του άρθ...

ΝΣΚ/199/2020

Δυνατότητα λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με λιγότερους από δέκα (10) φοιτητές και λήψη της σχετικής απόφασης από τη Σύγκλητο.(...)Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δυνατόν να συνεχίσει τη λειτουργία του με λιγότερους από δέκα (10) φοιτητές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης αρμόδια είναι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος.