ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών  πληρεξουσίων δικηγόρων 
ΑΛΕ: 2420901001,ΝΠΔΔ0419

ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαδικασίες πρόσληψης-Αποδοχές Μετακλητών-Ειδικών συμβούλων συνεργατών 
ΑΛΕ: 2130102001,ΝΠΔΔ0212

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

ΠΝΠ/157/2020

Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
ΦΕΚ: 157/Α/10.08.2020

ΠΝΠ/157/2020

Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
ΦΕΚ: 157/Α/10.08.2020

Π.Δ. 61/2020

Αποδοχή παραίτησης Υφυπουργών.
ΦΕΚ: 154/Α/05.08.2020

Π.Δ. 62/2020

Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
ΦΕΚ: 155/Α/05.08.2020

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

Δ1α/Γ.Π.οικ. 50886/2020

Αναστολή πραγματοποίησης πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και συναφών εκδηλώσεων με την παρουσία ορθίων θεατών ή συμμετεχόντων.
ΦΕΚ: 3364/Β/11.08.2020

Γ475/οίκ. 47725/2398/2020

Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των οδικών συνδέσεων με Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία. ΑΔΑ: 6ΗΒΙ465ΧΠΙ-ΜΨΡ

Β- 41250/2123/2020

Έκτακτα μέτρα για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης, Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων και Τουριστικά Τρένα ΑΔΑ: 9Τ2Β465ΧΘΞ-Ξ71

85218 - 10/08/2020

Καταχώριση Αστικών Συνεταιρισμών στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις νέες πρόνοιες του ν.4635/19 ΑΔΑ: 6ΛΑ346ΜΤΛΡ-ΚΔ8

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΝΣΚ/84/2020

Ποιες είναι οι συνέπειες που μπορεί να επιφέρει στη νομιμότητα του διοικητικού μέτρου της παρακράτησης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, το οποίο προβλέπεται προς εξασφάλιση της καταβολής του διοικητικού προστίμου της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3446/2006 (η οποία έχει ήδη αναριθμηθεί σε 7, με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4663/2020), : α) η εν στενή εννοία βεβαίωση στην αρμόδια ΔΟΥ του διοικητικού προστίμου ή η μη δυνατότητα για αυτή, λόγω παρέλευσης τυχόν αποσβεστικής προθεσμίας και β)...

ΝΣΚ/80/2020

Προθεσμία υποβολής αίτησης μονιμοποίησης Επίκουρης Καθηγήτριας, διορισθείσας επί τετραετή θητεία.(...)Η αίτηση Επίκουρης Καθηγήτριας για τη μονιμοποίησή της, η οποία υποβλήθηκε εντός έξι μηνών από τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας της στη βαθμίδα αυτή και, πάντως, πριν τη συμπλήρωση της τετραετούς θητείας για την οποία διορίσθηκε, είναι εμπρόθεσμη, ενόψει του ενδεικτικού χαρακτήρα της προθεσμίας του άρθρου 30 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 4452/2017 και του ευλόγου χρόνου υποβολής της (ομόφωνα).

ΝΣΚ/127/2020

Τρόπος υπολογισμού του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 ως προς τον προσδιορισμό της προσαύξησης του άρθρου 30 του ως άνω νόμου.(...)Ο τρόπος υπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 4387/2016, του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης του τακτικού προσωπικού των ήδη ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων κοινωνικής ασφάλισης καθώς και του αντίστοιχου προσωπικού των ΝΠΔΔ που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση του ΙΚΑ μέχρι 31-12-1992 και επέλεξαν να συνταξιοδοτηθο...

ΝΣΚ/3/2020

Ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της Σύμβασης Τ18/2008 για την «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής και Διαχειριστικής Υποστήριξης για το έργο “e-Ναυτιλία” του Ε/Π Κοινωνία της Πληροφορίας» και αφορούν στη διάρκεια της σύμβασης και στην κατάπτωση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής Υποέργου αυτής.(...)α) Η διάρκεια της σύμβασης έχει λήξει και θα πρέπει να γίνει εκκαθάριση των εκατέρωθεν απαιτήσεων από τα αρμόδια προς τούτο όργανα (κατά πλειοψηφία). β) Η τυχόν κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής...