ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΉΣΕΙΣ

Συνοπτικός Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών Επιχορηγήσεων-Χρηματοδοτήσεων.
ΑΛΕ: 23102,23103,23104,23105,23108,ΝΠΔΔ2400-2500

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών προμηθειών υπηρεσιών συμβάσεων ήσσονος αξίας
ΑΛΕ: 241,312,1000,7000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Ν.4931/2022

Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις
ΦΕΚ: 94/Α/13.05.2022

Ν.4932/2022

Κύρωση του Δεύτερου Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
ΦΕΚ: 95/Α/13.05.2022

Π.Δ. 33/2022

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 1/2017 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (Α΄ 2).
ΦΕΚ: 92/Α/10.05.2022

Π.Δ.34/2022

Τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του προεδρικού διατάγματος 396/1994 (Α’ 220), όπως ισχύει, με σκοπό την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1832 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 «για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις καθαρά τεχνικές προσαρμογές» (Ε.Ε. L279/31.10.2019).
ΦΕΚ: 93/Α/13.05.2022

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

30760/2022

Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020  ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΔΑ: ΩΝΩΣ46ΨΧΞΧ-91Ψ

21738/Σ.325/2022

«Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και γ) Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»ΑΔΑ:ΩΔΦΧ46ΜΑΠΣ-ΔΛΣ

221577/Σ.323/2022

«Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Φλώρινας και β) Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» ΑΔΑ: 6Ο3Ξ46ΜΑΠΣ-ΖΕΧ 

221693/Σ.324/2022

«Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης»  ΑΔΑ:9ΒΝΓ46ΜΑΠΣ-ΞΘΘ

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

220022/2022

«Kοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 48, 49, 50, 51, 52, 53 και 64 του Ν. 4921/2022 περί επιτάχυνσης απονομής συντάξεων & εξάλειψης εκκρεμοτήτων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2022  ΑΔΑ: 9Ο9Ζ46ΜΑΠΣ-ΥΜΝ

30286/2022

Υποβολή στοιχείων εκτελεστέων έργων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 316/2022 ΑΔ:6ΕΒΦ46ΜΤΛ6-Ν6Μ

ΝΣΚ/14/2022

Υποβολή ερωτημάτων σχετικά με χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 σε υπό εξυγίανση εταιρεία.(...)α) Η συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία διορθώνεται το συμβόλαιο κτήσης ακινήτων της εταιρείας Ν…Α.Ε., η οποία υπήχθη στις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του ν.3588/2007 περί εξυγίανσης επιχειρήσεων, αποτελεί πράξη υλοποίησης της εν λόγω συμφωνίας και εμπίπτει στους όρους αυτής, σύμφωνα με τους οποίους, ο αρμόδιος Έφορος, υποχρεούται να χορηγήσει Αποδεικτικό Ενημερότητας Χρεών προς...

ΝΣΚ/10/2022

Αν για τη νόμιμη σύνθεση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), θα πρέπει να αντικατασταθεί το μέλος που απουσιάζει σε επιστημονική άδεια μεγαλύτερη των τριών μηνών και το μέλος που υπέβαλε παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης και σε θετική περίπτωση με ποια διαδικασία θα γίνει ο ορισμός των νέων μελών, ποια θα είναι η διάρκεια της θητείας του νέου μέλους που θα οριστεί στη θέση αυτού που απουσιάζει με επιστη...