ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών προμηθειών υπηρεσιών συμβάσεων ήσσονος αξίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΤΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών προγραμματικών συμβάσεων

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ (ΑΡΘΡΟ 202 Ν.3463/2006 )
ΑΛΕ: 6731,6735,6736

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Π.Δ. 28/2021

Σύσταση προξενικού γραφείου στην Πρεσβεία Ντακάρ.
ΦΕΚ: 73/Α/07.05.2021

Π.Δ. 27/2021

Ίδρυση και Οργανισμός Σχολής Αεροπορίας Ναυτικού (Ο/ΣΧ.Α.Ν.).
ΦΕΚ: 72/Α/07.05.2021

ΠΔ 26/2021

Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας.
ΦΕΚ: 69/Β/26.04.2021

Ν 4797/2021

Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις.
ΦΕΚ: 66/Α/23.04.2021

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

121183/2021

Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19  ΑΔΑ:ΩΦ44465ΧΘΞ-4ΙΑ

Δ30/Α3/121292/2021

Δημοσίευση της με αριθμό Δ30/A3/113358 (Β’ 1845) υπουργικής αποφάσεως ΑΔΑ:9ΟΑ6465ΧΘΞ-ΑΦΖ

Δ1α/Γ.Π.οικ.28690/2021

Βασικές υγειονομικές απαιτήσεις των λιμένων - πυλών εισόδου της χώρας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του νέου στελέχους κορωνοϊού SARSCoV-2»ΑΔΑ:ΩΝΡΔ465ΦΥΟ-Ο5Χ

Δ30/Δ3/119599/2021

Έντυπο Ενημερωτικό Υλικό μετά τη δημοσίευση του ν. 4784/2021 (A’ 40) για τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας των οχημάτων μικροκινητικότητας ΑΔΑ:9ΦΔΡ465ΧΘΞ-258

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΝΣΚ/81/2021

Εάν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 α) η έννοια άσκησης ιδιωτικού έργου, είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής του εργοδότη, ήτοι αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία μπορεί να παρέχεται στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς, β) το ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή μπορεί να αφορά και να επιτρέπει την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος αυτοτελώς ή την απλή διενέργεια εμπορικών πράξεων και γ) για την άπαξ ή την επ’ ευκαιρία ή το τυχαίως έργο ή εργασία με αμοιβή απαιτείται άδεια από το...

Ε.2087/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 69/2021 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Β' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. Α6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. Α6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 ΤΟΥ ν.3205/2003, ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΔΑ: 9Ω4Π46ΜΠ...

23950/2021

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-2020 (Β 2268) «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων -Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά».ΑΔΑ:6ΧΒΟ46ΜΤΛΚ-ΖΚ1

ΝΣΚ/76/2021

Εάν εμπίπτει στις αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας και εν προκειμένω του άρθρου 5 παρ. 2 και ιδίως των εδ. β΄, γ΄ και ιστ΄ και του άρθρου 6 παρ. 2 εδ. γ΄ του ν. 3889/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ.1 εδ. η΄ και 13 παρ.1 εδ. η΄ του π.δ. 26/2019, η προσθήκη στους Οδηγούς Διαχείρισης των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου ή στον κατάλογο των εγκεκριμένων δικαιολογητικών πρόβλεψης για την προσκόμισ...