ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌς ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ (ΑΡΘΡΟ 202 Ν.3463/2006 )
ΑΛΕ: 6731,6735,6736

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

N.4756/2020

Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων
ΦΕΚ: 235/A/26.11.2020

N 4754/2020

Κύρωση της Σύμβασης Παροχής Αποζημιούμενων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών - Στρατηγικός Σχεδιασμός και Δράση για τη Γεωργία και τον Μετασχηματισμό της Υπαίθρου (SPARTA) μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
ΦΕΚ: 231/Α/20.11.2020

Π.Δ. 96/2020

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 1/2017 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (Α΄ 2). 
ΦΕΚ: 232/Α/20.11.2020

Ν 4755/2020

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στον τομέα της Γεωργίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ.
ΦΕΚ: 233/Β/20.11.2020

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

74198/2020

Αποστολή στοιχείων των ελεγχθέντων οχημάτων στα οποία έχουν χορηγηθεί πιστοποιητικά ADR ΑΔΑ:Ψ1ΔΞ465ΧΘΞ-673

77979/2020

Διαδικασία υποβολής ενδικοφανών προσφυγών Μέτρου 13, Υπομέτρα 13.1, 13.2, και 13.3 έτους 2020 - του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ΑΔΑ:6ΚΛΥ46ΨΧΞΧ-25Κ

315958/2020

«Παράταση μέχρι 04/12/2020 της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2020».ΑΔΑ: ΨΕΑΓ46ΜΑΠΣ-809

18130/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Χ.Τ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΑΔΑ: ΩΤΙ6465ΧΘΟ-Ε72 

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΝΣΚ/151/2020

Αν Πλωτάρχης του Λιμενικού Σώματος (ΛΣ) (Τ) ο οποίος έχει αποσπασθεί στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και έχει τοποθετηθεί σε θέση προϊσταμένου της Μονάδας Β’ δικαιούται να λάβει το επίδομα, όπως ορίζεται στα άρθρα 36 παρ. 2 και 39 παρ. 1 του ν. 4314/2014, ή νομίμως οι αποδοχές του περιορίζονται στις αποδοχές της θέσης εκ της οποίας προέρχεται.(...)Πλωτάρχης του Λιμενικού Σώματος (ΛΣ) (Τ), ο οποίος έχει αποσπασθεί στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου...

ΝΣΚ/161/2020

Αν δύναται ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) να αποδεχτεί την πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του ακινήτου που σήμερα στεγάζεται η Περιφερειακή Υπηρεσία της Αρχής στη Λάρισα.(...)Η κατάρτιση της ως άνω σύμβασης χρησιδανείου, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται ούτε από τον συστατικό νόμο του ΤΕΕ ούτε από το προεκτεθέν πλέγμα διατάξεων που αναφέρονται στη διαχείριση της περιουσίας των ν.π.δ.δ. ούτε, εξάλλου, συντελεί, έστω και εμμέσως, στην...

ΝΣΚ/158/2020

Έλεγχος των προϋποθέσεων που αποδεικνύουν την ύπαρξη του δικαιώματος εκμετάλλευσης λατομείου αργίλου σε ιδιωτική έκταση.(...)Τα προσκομισθέντα κατά το στάδιο έγκρισης της τεχνικής μελέτης από την εκμεταλλεύτρια εταιρεία (μισθώτρια) έγγραφα για την απόδειξη της κυριότητας της εκμισθώτριας Ιεράς Μονής Α.Γ.Ε. επί της εδαφικής έκτασης, εντός της οποίας βρίσκονται τα λατομικά ορυκτά και στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται τίτλος ιδιοκτησίας, αλλά το προγενέστερο μισθωτήριο συμβόλαιο για την ίδια έκταση μ...

ΝΣΚ/159/2020

Δυνατότητα ή μη μετάταξης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 4652/2020, εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).(...)Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύναται να μεταταχθούν στην ΑΑΔΕ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.4652/2020, υπό την προϋπόθεση, η οποία ισχύει και για όσους...