ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών προμηθειών υπηρεσιών συμβάσεων ήσσονος αξίας
ΑΛΕ: 241,312,1000,7000

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΤΑ.
ΑΛΕ: 1000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών προγραμματικών συμβάσεων
ΑΛΕ: 6737

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ (ΑΡΘΡΟ 202 Ν.3463/2006 )
ΑΛΕ: 6731,6735,6736

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Ν.4808/2021

Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτική...
ΦΕΚ: 101/Α/19.06.2021

Ν.4809/2021

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας.
ΦΕΚ: 102/Α/19.06.2021

Π.Δ.40/2021

Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών.
ΦΕΚ: 100/Α/16.06.2021

Ν 4807/2021

Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
ΦΕΚ: 96/Α/11.06.2021

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ  ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016  ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ

Δ1α/Γ.Π. οικ. 38735/2021

«Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα» ΑΔΑ:66ΘΕ465ΦΥΟ-0ΜΕ

Δ1α/ΓΠ οικ. 38733/2021

«Επικαιροποίηση των οδηγιών ετοιμότητας και διαχείρισης κρουσμάτων covid-19 σε κρουαζιερόπλοια».

7144/2021

Κατευθύνσεις σύνταξης, υποβολής και διαχείρισης των Σχεδίων Εμπορικής Επικοινωνίας (ΣΕΕ) των Κατόχων Άδειας Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου και διευκρίνιση ειδικών θεμάτων. ΑΔΑ:64Η3ΙΜΛ-1ΞΑ

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΝΣΚ/107/2021

Η ισχύς των γενικών και ειδικών όρων του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης και οι έννομες συνέπειές τους, μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης, η οποία καταρτίσθηκε για τη στέγαση Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκμισθωτής δεν έχει εκφράσει την εναντίωσή του στην περαιτέρω παραμονή των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ στο μίσθιο ακίνητο και οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί το Τμήμα Στέγασης του e-ΕΦΚΑ, σε περίπτωση άρνησης του εκμισθωτή να προβεί στις αναγκαίες,...

ΝΣΚ/101/2021

Απαλλαγή της μισθώτριας του αναψυκτηρίου που λειτουργεί εντός του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών από την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων, για όσο χρόνο δεν λειτουργούσε ο συγκεκριμένος Αρχαιολογικός Χώρος, λόγω του επιβληθέντος για την αντιμετώπιση της πανδημίας «COVID 19» μέτρου της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων και Αρχαιολογικών Μουσείων.(....)Η επιχείρηση αναψυκτηρίου που λειτουργεί εντός του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών, της οποίας η δραστηριότητα ανεστάλη, δυνάμει του...

ΝΣΚ/99/2021

1) Αν η αναφορά της διάταξης του γ' εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 37 του Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων σε ατομικούς φακέλους αιτήσεων θεωρήσεων, αφορά στην έντυπη ή και στην ηλεκτρονική μορφή των φακέλων αυτών, ώστε να μπορεί να επιλεγεί αποκλειστικά η ηλεκτρονική. 2) Αν η αναφορά γίνεται και για τις δύο (2) μορφές, ποιό το νόημα και η ερμηνεία που προκρίνεται ως προς τη διάταξη του δ' εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 37 του Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων, σύμφωνα με την οποία: «Όπου ισχύει, οι ατομικοί...

ΝΣΚ/95/2021

1) Εάν οι διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019, σύμφωνα με τις οποίες οι απόφοιτοι του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων μπορούν να πάρουν ύστερα από παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση υποχρεωτικών μαθημάτων που καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους με τον τίτλο του Τμήματος , όπως αυτός προκύπτει από την μετονομασία, αφορούν και εφαρμόζονται, π...