ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΉΣΕΙΣ

Συνοπτικός Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών Επιχορηγήσεων-Χρηματοδοτήσεων.
ΑΛΕ: 23102,23103,23104,23105,23108,ΝΠΔΔ2400-2500

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών προμηθειών υπηρεσιών συμβάσεων ήσσονος αξίας
ΑΛΕ: 241,312,1000,7000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

ΠΝΠ/152/2022

Επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ακεραιότητας στη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
ΦΕΚ: 152/Α/09.08.2022

Ν.4964/2022

Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.
ΦΕΚ: 150/Α/30.07.2022

Ν.4963/2022

Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
ΦΕΚ: 149/Α/30.07.2022

Ν.4962/2022

Αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης, αναμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
ΦΕΚ: 148/Α/28.07.2022

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

ΥΠ.ΕΣ/54125/2022

Δυνατότητα πρόσληψης βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης 13Κ/2021.

81243/18.08.2022

«Έγκριση 2ου τεύχους παροχής διευκρινίσεων στους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη των προτάσεων των έργων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)», που προκηρύχθηκε με την αριθμ. πρωτ. 74083/ΕΥΣΣΑ 422/21.07.2022 απόφαση». ΑΔΑ:ΩΑ7646ΜΤΛΡ-ΒΙΦ

ΥΠ.ΕΣ/54078/2022

Γνωστοποίηση τροποποίησης της υπ΄αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄ 4217). 

713097/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022.  ΑΔΑ:9Β444691Ω2-ΔΑΖ

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΥΠΕΝ/∆∆ Α/66226/1154/2022

Απάντηση στην υπ’ αρ. πρ. …. ηλεκτρονική σας επιστολή με θέμα «Ερώτημα - Τιμολογιακή Πολιτική – ΦΟΔΣΑ».

ΝΣΚ/86/2022

Αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος Σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κατά το άρθρο 132 του.4412/2016 , λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, με την Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, με αριθμό 38866/21-04-2022 (Β΄ 2030).(...)Το ερώτημα για την αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων του Πανεπιστημίου, κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016, λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, με...

ΝΣΚ/84/2022

Ερωτάται, εάν απαιτείται ή όχι η νομοθετική κύρωση συμφωνιών που ενδέχεται να συναφθούν, κατ’ εφαρμογή της παρ. 21 της από 31.05.2021 σύμβασης αποζημίωσης (κυρωθείσας με το άρθρο πρώτο του ν. 4810/2021) μεταξύ των : 1. Ελλ. Δημοσίου και 2. ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., αφενός και αφετέρου των: παραχωρησιούχων, κατόπιν σύναψης των σχετικών από 14.12.2015 Συμβάσεων Παραχώρησης 14 ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων που έχουν κυρωθεί με τα άρθρα 215 και 216 του ν. 4389/2016.(..)Δεν απαιτείται νομοθετική κύρωση τυχό...

ΝΣΚ/80/2022

Υποχρέωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για συμμόρφωση προς ακυρωτική δικαστική απόφαση ως προς όλες τις διοικητικές και οικονομικές συνέπειες. Καταβολή αποδοχών λόγω αναδρομικού διορισμού σε θέση Επίκουρου Καθηγητή. Έναρξη παραγραφής σχετικής απαίτησης. Συμψηφισμός των αποδοχών που δικαιούται να λάβει το μέλος Δ.Ε.Π., λόγω αναδρομικού διορισμού του, με τυχόν αποδοχές που αποκόμισε λόγω της υπηρεσίας του στο Ίδρυμα στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών.(...)Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σε σ...