ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΉΣΕΙΣ

Συνοπτικός Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών Επιχορηγήσεων-Χρηματοδοτήσεων.
ΑΛΕ: 23102,23103,23104,23105,23108,ΝΠΔΔ2400-2500

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών προμηθειών υπηρεσιών συμβάσεων ήσσονος αξίας
ΑΛΕ: 241,312,1000,7000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Ν.4832/2021

Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και για τον μηχανισμό εφαρμογής, την κρατική εποπτεία και τους γενικούς όρους υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου.
ΦΕΚ: 172/Α/25.09.2021

Ν.4831/2021

Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ: 170/Α/23.09.2021

Ν.4830/2021

Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις.
ΦΕΚ: 169/Α/18.09.2021

Π.Δ. 73/2021

Καθορισμός αριθμού οργανικών θέσεων προσωπικού κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης.

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

372587/2021

«Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019 και αντιμετώπιση περιπτώσεων μετά την λήξη της προθεσμίας.» ΑΔΑ:6ΘΧΛ46ΜΑΠΣ-ΕΥ5

Δ1β/ ΓΠοικ.59015/2021

Διατροφή παιδιών στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ΑΔΑ:ΩΘ6Κ465ΦΥΟ-ΛΕΣ

Δ1α/Γ.Π.οικ.59204/2021

«Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2021-2022 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός» ΑΔΑ:9Ρ72465ΦΥΟ-600

103701/Δ2/2021

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22.
ΦΕΚ: 4254/Β/15.09.2021

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΝΣΚ/131/2021

Τρόπος συμμόρφωσης της Διοίκησης επί της υπ’ αριθ. 711/2020 απόφασης του ΙΔ΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας πράξη της, περί απαλλαγής της Γ.Τ. από τα καθήκοντά της ως προϊσταμένης, και συγκεκριμένα: περί της ακολουθητέας διαδικασίας για την ακύρωση των πράξεων που προσβλήθηκαν, του τρόπου με τον οποίο το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του νέου Φορέα e-ΕΦΚΑ θα εκφέρει νέα κρίση και περί της δυνατότητας χορήγησης στην αιτούσα του...

Δ12/59093/11436/2021

Για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που δημιουργούνται, λόγω των καιρικών συνθηκών και των πυρκαγιών, σε δομές κοινωνικής φροντίδας. ΑΔΑ: 68ΩΥ46ΜΤΛΚ-ΧΟ5

ΝΣΚ/127/2021

Αν οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 α) δεν καταλαμβάνουν την περίπτωση ανανέωσης απόσπασης του Π.Κ., υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος ήταν ήδη αποσπασμένος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων αυτών, β) κατισχύουν των διατάξεων των άρθρων 96 και 118 του ν. 4622/2019 περί ανανέωσης απόσπασης του προσωπικού που αποσπάστηκε αυτοδίκαια από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.(...)Η, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ει...

ΝΣΚ/126/2021

Ποιοί από τους διδάσκοντες σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ μπορούν να ορίζονται μέλη της εξεταστικής επιτροπής διπλωματικών εργασιών.(...)Μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής διπλωματικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του επιβλέποντος, δύνανται να ορίζονται όλοι οι διδάσκοντες στους οποίους μπορεί να ανατίθεται εκπαιδευτικό/διδακτικό έργο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.