ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών προμηθειών υπηρεσιών συμβάσεων ήσσονος αξίας
ΑΛΕ: 241,312,1000,7000

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Ν 4817/2021

Κύρωση της από 24.06.2021 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 31.05.2007 Σύμβασης Παραχώρησης για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)» που κυρώθηκε με τον ν. 3597/2007 (Α΄ 168), όπως αυτή τροποποιήθηκε: 1) με την από 28.11.2013 «Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης» που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4219/2013 «Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης των με...
ΦΕΚ: 123/Β/16.07.2021

Π.Δ. 46/2021

Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).
ΦΕΚ: 119/Α/13.07.2021

Π.Δ. 47/2021

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών” (Α’ 181) και του π.δ. 147/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης” (Α’ 192).
ΦΕΚ: 121/Α/13.07.2021

Ν 4816/2021

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις.
ΦΕΚ: 118/Α/09.07.2021

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

Δ1α/ΓΠ.οικ. 40610/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.20688/2.04.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας «Διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή της παρ. 2 του  άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και γνωστοποίησης του αποτελέσματος αυτών στον αιτούντα» (Β’ 1303).
ΦΕΚ: 2827/Β/30.06.2021

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./115/οικ.13206/2021

Κατανομή προσωπικού στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).
ΦΕΚ: 2942/Β/05.07.2021

20870 ΕΞ 2021

Καθορισμός μορφής και περιεχομένου πιστοποιητικού βεβαίωσης περί θέσης έκτασης ή γεωτεμαχίου εντός/εκτός ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ, καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την έκδοση του ως άνω πιστοποιητικού.
ΦΕΚ: 2944/Β/05.07.2021

200927/2021

Δημοσίευση της υπ’ αρ. 181170/7-7-2021 (ΦΕΚ 3134/τ.Β΄/2021) κοινής υπουργικής απόφασης. ΑΔΑ:6ΕΠΒ465ΧΘΞ-35Ψ

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΝΣΚ/104/2021

Αν μετά την έκδοση του ν. 4404/2016 είναι νόμιμη η καταβολή των ποσών που συμφωνήθηκαν με τη σύμβαση που κυρώθηκε με το νόμο αυτό ως μηνιαίο αντάλλαγμα για τη χρήση του κτιρίου που βρίσκεται στη θέση Παλατάκι, εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Πειραιά, για τη στέγαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της δαπάνης που απαιτήθηκε για την κατασκευή του κτιρίου.(...)Μετά την έκδοση του ν. 4404/2016 είναι νόμιμη η καταβολή των ποσών...

ΝΣΚ/123/2021

Εάν α) οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021, που απαγορεύουν τη μετάταξη, απόσπαση ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετακίνηση υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ κατισχύουν των διατάξεων των άρθρων 21 του ν. 2946/2001 και 48 του ν. 4440/2016 που επιτρέπουν την κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, συνυπηρέτηση υπαλλήλων στην αλλοδαπή και β) αν οι ανωτέρω απαγορευτικές διατάξεις καταλαμβάνουν την περίπτωση απόσπασης της υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ Α.Θ., η οποία ήταν ήδη, κατά τη θέση σε ισχύ των ανωτέρω διατάξεω...

ΝΣΚ/124/2021

Εάν η μισθώτρια εταιρεία του εξαώροφου κτηρίου που βρίσκεται στη γωνία των οδών Βουκουρεστίου 30 και Αλ. Σούτσου, ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ, επικαλείται βάσιμα την ύπαρξη ανωτέρας βίας κατά το χρονικό διάστημα από 25.02.2020 και επέκεινα εξαιτίας της πανδημίας του ιού Covid-19 ως λόγο επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου ήταν υποχρεωμένη να ολοκληρώσει το επενδυτικό της έργο με ισόχρονη απαλλαγή καταβολής μισθώματος (περίοδος χάριτος).(...)Με βάση την αληθή έννοια των συμφωνηθέντων, χω...

ΝΣΚ/122/2021

Αν οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 υπερισχύουν των διατάξεων του άρθρου 64 του ν. 1416/1984 και εκείνων του άρθρου 163 παρ. 5 του ν. 3584/2007 και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του e-ΕΦΚΑ για την απόσπαση της Μ.Τ., μόνιμης υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, σε θέση Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Γλυφάδας, λόγω απαγόρευσης της απόσπασης.(...)Οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021, οι οποίες, κατά παρέκκλιση κάθε α...