Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006 , 3852/2010
ΦΕΚ: 114/Α/08.06.2006

Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

50891/2007

Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).


ΚΥΑ 30842/2013

Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».


965/2020

Τροποποίηση της 50891/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876 Β’) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών με θέμα «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).


Ν 1900/1990

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (π.δ 323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (Ν. 1622/1986), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις


12509/2017

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 50891/10-9-2007 (ΦΕΚ Β΄ 1876) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)».


ΝΣΚ/31/2017

Εάν κατά την έννοια των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 241 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, οι Ο.Τ.Α. δύνανται να τυγχάνουν καθολικοί διάδοχοι καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ως προς τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις εκκρεμείς δίκες του, ή εάν, ελλείψει τέτοιας νομοθεσίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 479 του ΑΚ. (...)Οι Δήμοι, στους οποίους περιέρχεται η περιουσία καταργούμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 241 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, δεν καθίστανται καθολικοί διάδοχοί τους, αλλά, κατ' εφαρμογή του άρθρου 479 ΑΚ, ευθύνονται περιορισμένα για τις υποχρεώσεις-χρέη των καταργούμενων νομικών προσώπων, μέχρι την αξία της μεταβιβαζόμενης περιουσίας. Στα χρέη αυτά περιλαμβάνονται και εκείνα τα οποία συνδέονται με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σχετικές με την περιουσία, στις οποίες οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να συμμετέχουν, να διενεργούν όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές πράξεις και να προβάλλουν και τον ισχυρισμό περί του περιορισμού της ευθύνης τους (πλειοψ). Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια δυνάμει της υπ’ αριθμ. 194/2016 Γνωμοδοτήσεως του Ε' Τμήματος του Ν.Σ.Κ.


7428/2004

Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων. 

ΥΠΕΣ/5493/2010

Απόσπαση αιρετού σύμφωνα με το άρθρο 139, παρ. 8 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ)

ΕλΣυν.Κλ.1/211/2016

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η μετακίνηση των φερόμενων στα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα ως δικαιούχων αιρετών γυναικών στην .. προκειμένου να παρακολουθήσουν το προαναφερόμενο συνέδριο ήταν νόμιμη. Και τούτο, διότι ναι μεν δεν συνάγεται ότι η μετακίνηση της ως άνω Αντιδημάρχου και των δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων έγινε για εκτέλεση υπό στενή έννοια υπηρεσίας, στην προκειμένη, όμως, περίπτωση, δεδομένου ότι οι προπεριγραφόμενες θεματικές ενότητες του συνεδρίου άπτονταν αρμοδιοτήτων του Δήμου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), η συμμετοχή τους αυτή στο συγκεκριμένο συνέδριο αποσκοπούσε στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου.


ΝΣΚ/104/2017

Συνέπειες της απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, με την οποία ακυρώθηκε, ως αναιτιολόγητη, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία διαπιστώθηκε, στο πλαίσιο του υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, ότι τεκμαίρεται η νομιμότητα απόφασης δημοτικού συμβουλίου δήμου, λόγω άπρακτης παρόδου της αποκλειστικής προθεσμίας του ελέγχου.Η κατόπιν αποφάσεως της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ακύρωση, ως αναιτιολόγητης, αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία, στο πλαίσιο του υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, είχε διαπιστώσει τη νομιμότητα απόφασης δημοτικού συμβουλίου Δήμου, λόγω παρελεύσεως της αποκλειστικής προθεσμίας διενέργειας του ελέγχου, δεν επηρεάζει την ισχύ και την εκτελεστότητα της αποφάσεως αυτής του δημοτικού συμβουλίου (ομόφωνα).