ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 30105/2021

ΝΕΟ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 30105/2021 - ΦΕΚ: 2156/Β/25.6.2021: Χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

30105/2021

Χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων.


ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ..ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΝΕΟΣ ΟΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ 30105/2021 - ΦΕΚ: 2156/Β/25.6.2021 Η ΟΠΟΙΑ 


ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/35/οικ.27458/2011

Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας καταγραφής των δικαιούχων επιδόματος αναπηρίας (τυφλότητα, κωφαλαλία, τετραπληγία, παραπληγία,ακρωτηριασμός σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και ανασφαλίστους, βαριά νοητική καθυστέρηση,εγκεφαλική παράλυση, βαριά αναπηρία, συγγενή αιμολυτική αναιμία, συγγενή αιμορραγική διάθεση, Σ.Ε.Α.Α, νόσο του Χάνσεν και επίδομα κίνησης), δικαιούχων επιδόματος απροστάτευτων ανηλίκων, δικαιούχων επιδόματος ομογενών, δικαιούχων επιδόματος στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ και δικαιούχων διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 

ΟΓΑ/8/2016

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ΑΔΑ:ΩΓΞ9469ΙΩΔ-ΩΚ0)


ΝΣΚ/282/2012

Δυνατότητα ή μη εφαρμογής του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής σε ζεύγος υπερηλίκων που λαμβάνει σύνταξη ανασφαλίστων του ΟΓΑ, ενώ μισθώνει ακίνητο, το οποίο είχε προηγουμένως μεταβιβάσει στο τέκνο του. Ζεύγος υπερηλίκων που λαμβάνουν σύνταξη ανασφαλίστων του ΟΓΑ, ενώ μισθώνει ακίνητο το οποίο είχε προηγουμένως μεταβιβάσει στο τέκνο του, δεν έχει δικαίωμα απολήψεως στεγαστικής συνδρομής, κατ’ εφαρμογήν των υπ’ αριθ. Γ3/οικ.2615/22-5-1985 και Γ3/οικ.2435/ 8-7-1987 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

ΟΓΑ/7/2016

ΘΕΜΑ: «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων» (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΓΑ/8/2016 ΑΔΑ:ΩΓΞ9469ΙΩΔ-ΩΚ0)


Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/2018

Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) - Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων.

ΔΣΦ στο ΦΕΚ-407/Β/14.2.2019


Δ12α/Γ.Π.οικ.24381/589/2019

Τροποποίηση της Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/ 21-12-2 018 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) - Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων» (ΦΕΚ 5855/Β΄). 


1404/2019

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού. 

Καταργείται με την Α.1275/2020 ΦΕΚ: 5576/Β/17.12.2020


11088/1164/2010

Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013.(Τροποιήθηκε συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με τις παρακατω αποφάσεις 14751/3695/2011 - ΦΕΚ: 2464/Β/2011  4891/583/2012 - ΦΕΚ: 1607/Β/2012  15014/2608/2012 - ΦΕΚ: 3571/Β/2012  . 10952/2001/2013 - ΦΕΚ: 2353/Β/2013  8761/2231/2014 - ΦΕΚ: 1896/Β/2014 -  12711/2801/2014 - ΦΕΚ: 3207/Β/2014  6267/71/2015 - ΦΕΚ: 193/Β/2015  70538/572/2015 - ΦΕΚ: 1319/Β/2015  110699/861/2015 - ΦΕΚ: 2351/Β/2015  107899/570/2016 - ΦΕΚ: 3519/Β/2016)