ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010 , 1416/1984

Διαδικασίες πρόσληψης-Αποδοχές Μετακλητών-Ειδικών συμβούλων συνεργατών 

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/οικ.32582/0022/2012

«Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων»

2/15854/2004

Κοινοποίηση της αριθμ.8098/9.2.2004 ΚΑΥ "Αποδοχές μετακλητών,ειδικών συμβούλων και συνεργατών των πολιτικών γραφείων μελών της κυβέρνησης και Υφυπουργών"

2/16306/0022/2012

«Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων».ΚΑΕ0300   ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από 1/1/2016 με την ισχύ των διατάξεων του Ν.4354/2015,ΦΕΚ-176/Α/16.12.2015


99751/8911/1984

Καθορισμός αποδοχών γενικών γραμματέων, ειδικών συμβούλων, επιστημονικών συνεργατών και ειδικών συνεργατών των Δήμων. 

ΕΣ/Τ1/146/2007

Για την πρόσληψη ειδικών συμβούλων  και ειδικών συνεργατών από τους Δημάρχους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όσο και η διαδικασία πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού καθεστώτος αυτών, διέπονται αποκλειστικά από το θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου  67 του ν. 1416/1984, οι δε αποδοχές τους καθορίζονται αποκλειστικά με την 99751/8911/26-11-1984 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών σε συνδυασμό με την 2/70481/0022/15-12-2004 κοινή απόφαση των ως άνω δύο Υπουργών, δηλαδή σε ποσοστιαία συνάρτηση με τις αποδοχές των υπαλλήλων της κατηγορίας ειδικών θέσεων α΄ βαθμού 

Π13−11000/2015

Σύσταση Πολιτικών Γραφείων Αναπληρωτών Υπουργών Εξωτερικών και σύσταση θέσεων Μετακλητών Υπαλλήλων, Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών.


2/32220/0022/2012

Αποδοχές ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών Δήμων και Συνδέσμων Δήμων.

2/20137/0004/2015

Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και σύσταση θέσεων μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων, ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.


Αριθμ. 2/20138/0004/2015

Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και σύσταση θέσεων μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων, ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.


2/8098/0022/2004

Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών.
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  απο την ισχύ της 2/16306/0022/23.2.2012ΦΕΚ 78/ΥΟΔΔ/24.2.2012 και  2/24378/0022/22.3.2012 όμοια, τροποποιητική ΦΕΚ 143/ΥΟΔΔ/27.3.2012