Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3554/2007
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 τ. Α΄) «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου.
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Ν 3554/2007

Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις.


Ν 3554//2007/Αρθ.2.6

Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις. -Οδοιπορικά τεχνικών


6002/2007

Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος του ν. 3554/2007 (Α΄-80) στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.


6002/18/6-β/2007

Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος του ν. 3554/2007 (Α΄-80) στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.(Καταργήθηκε με την υπ' αριθμ.6002/18/10-Α/2018, ΦΕΚ 94/Β/23.01.2018)


ΠΟΛ 1001/2006

Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄) «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου

ΠΟΛ 1048/2010

Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄/23.4.2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου.

ΠΟΛ 1069/2006

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 3453/2006 (Φ.Ε.Κ. 74/Α΄) «Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις» που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου.

ΠΟΛ.1138/2017

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 10,13 και 14 του ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80 Α΄/ 7-6-2017) και των διατάξεων των άρθρων 13, 15, 52, 72, 76 και 79 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α΄/ 1-8-2017) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου.(ΑΔΑ:ΩΖΕΧ46ΜΠ3Ζ-ΛΨΦ)


ΠΟΛ 1006/2011

Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α΄/17-12-2010) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» που αφορούν σε θέματα φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου.

ΠΟΛ.1164/2016

Κοινοποίηση διατάξεων νόμων έτους 2016 με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου.(ΑΔΑ:ΨΤΦ8Η-ΜΝΡ)