Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2/76040/0025/2019 , 4270/2014 , 3979/2011

Προσδιορισμός των υπαγόμενων στην έννοια των, προ αμέσου παραγραφής του μέρους Γ’ της με αριθμό 2/76040/00257/9.10.2019 Α.Υ.Ο., υποβαλλόμενων αιτημάτων κατάπτωσης εγγύησης και διαδικασία επιστροφής των λοιπών.(...)α) Από τα υποβληθέντα την 27.11.2019 έγχαρτα αιτήματα καταπτώσεων δόσεων δανείων που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μπορούν να υπαχθούν στην, προβλεπόμενη στο μέρος Γ’ της με αριθμό 2/76040/00257/9.10.2019 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, εξαίρεση της έγχαρτης υποβολής δικαιολογητικών, τα υποκείμενα σε παραγραφή εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την αποδοχή της παρούσας γνωμοδότησης (ομόφωνα). β) Η επιστροφή των μη υποκείμενων σε παραγραφή αιτημάτων και των δικαιολογητικών αυτών, μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίδοση από δικαστικό επιμελητή, χωρίς να αποκλείεται και η απευθείας παραλαβή αυτών από εξουσιοδοτημένο από την τράπεζα πρόσωπο (κατά πλειοψηφία).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/202/2018

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο άγεται στην κρίση ότι η σχετική αξίωση του φερόμενου ως δικαιούχου περί καταβολής σε αυτόν οδοιπορικών εξόδων για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2016, η οποία γεννήθηκε την 1.2.2016, ήτοι την πρώτη του μηνός που ακολουθεί το μήνα στον οποίο διενεργήθηκαν οι μετακινήσεις, είχε υποπέσει κατά το χρόνο της ενταλματοποίησής της, ήτοι στις 22.3.2018, στη διετή παραγραφή του άρθρου 140 παρ. 3 του ν. 4270/2014, η οποία συμπληρώθηκε στις 31.1.2018. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι αρμόδια υπηρεσία για την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση της οικείας δαπάνης της Περιφερειακής Ενότητας … είναι το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας … (οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας), το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας .., χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των κειμένων διατάξεων, υπέλαβαν ότι η διαβίβαση σε αυτά, στις 23.3.2017, από την ταμειακή υπηρεσία της Π.Ε. .. (ήτοι από περιφερειακή υπηρεσία) των καταστάσεων πληρωμής, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, της οικείας δαπάνης προς εκκαθάριση, αποτελεί αίτηση προς την αρμόδια αρχή για την πληρωμή της απαίτησης, ήτοι διακοπτικό της διετούς παραγραφής της αξίωσης του φερόμενου ως δικαιούχου γεγονός, σύμφωνα με το άρθρο 143 περ. β του ν. 4270/2014, και, ως εκ τούτου, συγγνωστώς προέβησαν στην ενταλματοποίηση της ελεγχόμενης δαπάνης.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης. 


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/178/2016

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ:..Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψης της παρούσας, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη κανονική, δεδομένου ότι η αξίωση των ιατρών, ειδικευόμενων ιατρών και επικουρικού ιατρού για την καταβολή των πρόσθετων εφημεριών τους μηνός Δεκεμβρίου 2013, κατά το χρόνο ανάρτησης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» των αποφάσεων περί ανάληψης της σχετικής δαπάνης και έκδοσης των οικείων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, στις 11.2.2016, είχε υποπέσει στη διετή παραγραφή της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.δ. 496/1974, δοθέντος ότι η γενεσιουργός αιτία της δαπάνης είναι η παροχή της εργασίας (πρόσθετων εφημεριών) των ως άνω φερόμενων ως δικαιούχων των χρηματικών ενταλμάτων προς το ενδιαφερόμενο Νοσοκομείο. Περαιτέρω, οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, των οποίων η ισχύς εκκινεί από την ανάρτησή τους στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αναρτήθηκαν σε αυτό, κατά τα ανωτέρω, σε χρόνο μεταγενέστερο της πραγματοποίησης των κρίσιμων πρόσθετων εφημεριών. Το Κλιμάκιο, όμως, εκτιμώντας: α) ότι κατά τα διαλαμβανόμενα στο από 23.5.2016 έγγραφο επανυποβολής του Γενικού Νοσοκομείου ... ότι μέρος της δαπάνης για τις εφημερίες που καλυπτόταν από την αρχική απόφαση προέγκρισης του Υποδιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. ... δεν περιελήφθη, τελικώς, στην 156/5414/18.3.2014 απόφαση του Διοικητή αυτής, με την οποία εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 14.716,20 ευρώ για την πληρωμή των κρίσιμων πρόσθετων εφημεριών, για το λόγο δε αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες του πρώτου υπέλαβαν ότι οι αξιώσεις των φερόμενων ως δικαιούχων υπάγονταν στη γενική πενταετή παραγραφή του άρθρου 48 παρ. 1 του ν.δ. 496/1974 για τις αξιώσεις από αδικοπραξία, β) τις περιλαμβανόμενες στα στοιχεία του φακέλου φέρουσες Α.Δ.Α., χωρίς αναγραφόμενη ημερομηνία ανάρτησης στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», από 11.12.2015 αποφάσεις του αναπληρωτή Διοικητή του ως άνω Νοσοκομείου, περί δέσμευσης πιστώσεων ύψους i. 151.954,13 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0269 (ΑΔΑ: 977Ο469074-41Ρ), ii. 1.427,17 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0551 (ΑΔΑ: 6ΥΒΖ469074-5ΨΣ) και iii. 30.097,43 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 0552 (Α.Δ.Α.: Ρ9Β4469074-0ΘΥ), οικονομικού έτους 2015, του προϋπολογισμού εξόδων του φορέα, γ) ότι με το προσκομισθέν 1317/4.3.2016 έγγραφο του αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης και δαπάνης ανά ΚΑΕ και συνολικά, μεταξύ άλλων, για την εξόφληση πρόσθετων εφημεριών για το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2013, που αφορά στα υπό κρίση 14 έως και 17 χρηματικά εντάλματα πληρωμής, η οποία εν τέλει δεσμεύθηκε από το ως άνω νομικό πρόσωπο και αναλήφθηκε η σχετική υποχρέωση, κρίνει ότι το Γενικό Νοσοκομείο ... δεν ενήργησε, στην προκειμένη περίπτωση, με πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων, αλλά πεπλανημένως πλην συγγνωστώς υπέλαβε ότι η καταβολή των επίμαχων αποζημιώσεων για τις πρόσθετες εφημερίες που πραγματοποίησαν οι φερόμενοι ως δικαιούχοι στα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής ιατροί, ειδικευόμενοι ιατροί και επικουρικός ιατρός κατά το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2013 ήταν κανονική. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα δαπάνη είναι μη κανονική, πλην όμως, τα εντάλματα αυτά πρέπει να θεωρηθούν, λόγω συγγνωστής πλάνης.


ΕΣ/ΚΛ.ΤΜ.1/46/2017

Επιδότηση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι και οι τρεις φερόμενοι ως δικαιούχοι των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, πληρούσαν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για επιδότηση, και δη προ της έναρξης ισχύος του ν. 4002/2011, τις απαιτούμενες από τις οικείες διατάξεις προϋποθέσεις για την απόληψη της επίμαχης παροχής, όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα από αυτούς δικαιολογητικά. Και τούτο, ανεξαρτήτως του ότι, ορισμένα από τα δικαιολογητικά αυτά, υπεβλήθησαν μετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, αφού πρόκειται για συμπληρωματικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν γεγονότα, τα οποία ανάγονται στο χρόνο υποβολής της ανωτέρω αίτησης και δη τη μη ύπαρξη, κατά το χρόνο αυτό, άλλης οικίας που να καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες των ίδιων και των μελών της οικογένειάς τους. Εξάλλου, η σχετική αξίωση των ως άνω υπαλλήλων δεν έχει παραγραφεί, καθόσον η αξίωση αυτή γεννήθηκε στις 7.6.2007, 23.8.2007 και 29.10.2007, αντίστοιχα, η δε πενταετής παραγραφή, η οποία άρχισε στις 31.12.2007, διεκόπη, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με την υποβολή της από 19.11.2012 αίτησης των εν λόγω υπαλλήλων προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, ενώ, μέχρι την έκδοση, το έτος 2016, των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, οπότε διεκόπη εκ νέου η παραγραφή (βλ. άρθρο 51 περ. γ του ν.δ/τος 496/1974), δεν παρήλθε πενταετία. Κατά τη γνώμη, όμως, της Παρέδρου Ελένης Νικολάου: α) Η αξίωση του Παναγιώτη Τοπαλίδη για καταβολή της επιδότησης κατοικίας του γεννήθηκε στις 21.12.2006, β) Η αξίωση της Αικατερίνης Κατσαρού για καταβολή της επιδότησης κατοικίας της, η οποία απέκτησε κατοικία κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του χρόνου πενταετούς παραμονής στο Γ.Ν. ......, γεννήθηκε με τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού, εντός του έτους 2007 και γ) η αξίωση της ….. για καταβολή της επιδότησης κατοικίας γεννήθηκε στις 29.10.2002. Μετά από την υποβολή των από 7.6.2007, 23.8.2007 και 29.10.2007, αντίστοιχα, αιτήσεων των ανωτέρω, η από 19.11.2012 αίτησή τους, ως δεύτερη, δεν επενεργεί διακόπτοντας την πενταετή παραγραφή της αξίωσης καθενός, σύμφωνα με τις οικείες εφαρμοστέες διατάξεις του ν.δ/τος 496/1974, στο χρόνο δε παραγραφής των αξιώσεών τους ουδεμία ασκεί επιρροή η, κατά το έτος 2015, συμπλήρωση του φακέλου των δικαιολογητικών των ανωτέρω. Με τα δεδομένα αυτά, οι αξιώσεις των ανωτέρω κατά το χρόνο έκδοσης των τίτλων πληρωμής, ήδη δε και κατά το χρόνο έκδοσης της από 29.6.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου είχαν παραγραφεί. Επομένως, η εντελλόμενη δαπάνη, δεν είναι νόμιμη, αν και με διάφορη του προβαλλόμενου λόγου αιτιολογία. Η γνώμη αυτή, ωστόσο, δεν εκράτησε.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/28/2020

Καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση σε υπάλληλο Πανεπιστημίου...Με δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι μη κανονική, καθόσον, όπως βασίμως προβάλλει η Επίτροπος, οι αρχικές 1034, 1035, 1036 και 1037/11.12.2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εκδόθηκαν μετά από την πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης του φερόμενου ως δικαιούχου υπαλλήλου, κατά παράβαση των προπαρατεθεισών, στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, γενικών διατάξεων του ν. 4270/2014 και του κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντος π.δ/τος 80/2016, ενώ θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί αυτής. Ειδικότερα, ουδέποτε αναλήφθηκε αντίστοιχη δημοσιονομική υποχρέωση για τις πραγματοποιηθείσες εντός του οικονομικού έτους 2017 υπερωρίες, έτσι ώστε στη συνέχεια να ανατραπεί λόγω λήξεως του οικονομικού αυτού έτους και να αναληφθεί εκ νέου σε βάρος των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2018. Όσον δε αφορά στις υπερωρίες που πραγματοποίησε ο ως άνω υπάλληλος εντός του οικονομικού έτους 2018, οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, με τις οποίες δεσμεύθηκαν οι αντίστοιχες πιστώσεις εκδόθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο της πραγματοποίησης αυτών. Εξάλλου, η τήρηση της διαδικασίας ανατροπής των 1034, 1035, 1036 και 1037/11.12.2018 αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και η νέα ανάληψη της δαπάνης με τις 415, 416, 418 και 419/10.4.2019 αποφάσεις σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Πανεπιστημίου ... δεν δύναται να θεραπεύσει εν προκειμένω την τυπική πλημμέλεια της κανονικότητας, η οποία ανάγεται στην παραβίαση του κανόνα της ανάληψης της δημοσιονομικής δέσμευσης της δαπάνης πριν από οποιαδήποτε άλλη υλική ή νομική ενέργεια για την πραγματοποίησή της. Ως εκ τούτου, η ελεγχόμενη δαπάνη παρίσταται εν προκειμένω μη κανονική. Πλην όμως, λαμβανομένου υπόψη ότι στην περίπτωση Γ΄ παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων” (A΄176), στο Μέρος Δεύτερο του οποίου τίθενται μισθολογικές ρυθμίσεις για τους υπαλλήλους, μεταξύ άλλων, και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (βλ. άρθρο 7 παρ. 1 εδ. ε΄), ρυθμίζεται ειδικώς η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων που διατίθενται για την εξυπηρέτηση γραφείων βουλευτών και πολιτικών κομμάτων, σε αντίθεση δε προς ό,τι ισχύει για τις λοιπές περιπτώσεις (Α, Β και Γ.3) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, δεν απαιτείται για την κατηγορία αυτή υπαλλήλων υπουργική απόφαση καθιέρωσης της υπερωριακής απασχόλησης, ενόψει της ειδικής φύσης των καθηκόντων τους και της, κατά τα κοινώς γνωστά, διευρυμένης, από πλευράς ωραρίου, λειτουργίας των εν λόγω γραφείων (Ε.Σ. Πρ. Κλιμ. Ι Τμ. 267/2016, όπου και μειοψηφία, 79/2017), το Κλιμάκιο κρίνει ότι συγγνωστώς στη συγκεκριμένη περίπτωση το Πανεπιστήμιο ... δεν προέβη εγκαίρως διά των αρμοδίων οργάνων του στην ανάληψη της δημοσιονομικής δέσμευσης της υπό κρίση δαπάνης, καθόσον, ελλείψει σχετικής απόφασης καθιέρωσης, δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων τον ακριβή αριθμό ωρών αλλά και το είδος της υπερωριακής εργασίας που παρείχε ο φερόμενος ως δικαιούχος του χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο πολιτικό κόμμα, στο οποίο εργαζόταν κατόπιν της αποσπάσεώς του.


ΕλΣυν.Τμ.Μειζ-Επταμ.Συνθ/2169/2011

Παροχή υπηρεσιών..:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην υπό στοιχ. II σκέψη της παρούσας, το Τμήμα κρίνει ότι ορθώς κρίθηκε, τόσο από το Κλιμάκιο, όσο και από το VI Τμήμα, ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 για τη νόμιμη ανάθεση της υπό κρίση σύμβασης με διαπραγμάτευση, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της αιτούσας και της παρεμβαίνουσας κοινοπραξίας, καθόσον α) οι κατά τα προεκτεθέντα απορριφθείσες προσφορές, είτε για λόγους έλλειψης δικαιολογητικών είτε για λόγους υπέρβασης της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, δεν δύνανται να υπαχθούν στην έννοια των «ακαταλλήλων» προσφορών, δεδομένου ότι από τις οικείες διατάξεις, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από το Δ.Ε.Κ., δεν προκύπτει διαφορετική αντιμετώπιση τέτοιων προσφορών ανάλογα με το αν κριτήριο κατακύρωσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής ή αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, επομένως οι εκ των ανωτέρω λόγων απορριφθείσες προσφορές μη νομίμως κρίθηκαν «ακατάλληλες», β) οι ως άνω τροποποιήσεις στη συμβατική διάρκεια, στην ποσότητα και στο προϋπολογισθέν τίμημα του συμβατικού αντικειμένου συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του ματαιωθέντος διαγωνισμού, αφού αυτά είναι κατά κύριο λόγο τα στοιχεία που αποτελούν τη βάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και διαμόρφωσης των υποβαλλόμενων προσφορών, γ) δεν συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης που να δικαιολογούν την ανάθεση των επίμαχων υπηρεσιών με την ως άνω εξαιρετική διαδικασία, δεδομένου ότι ήταν γνωστό στην αιτούσα ότι στις 11.12.2010 έληγε η ισχύς των προαναφερθεισών συμβάσεων με την εταιρεία «… Α.Τ.Ε.» και την κοινοπραξία «… ΑΕ», αντίστοιχα, επομένως ήταν ευχερής η πρόβλεψη ότι ο διενεργηθείς την 2.12.2010 διαγωνισμός θα ήταν αδύνατο να ολοκληρωθεί εγκαίρως, ακόμα και αν είχαν υποβληθεί σ’ αυτόν προσήκουσες προσφορές.(...)Για τους λόγους αυτούς Δέχεται, κατά πλειοψηφία, την ως άνω αίτηση και την υπέρ αυτής παρέμβαση. Αναθεωρεί την 1784/2011 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕλΣυν/Κλ.4/153/2015

ΜΕΛΕΤΕΣ:Μη νόμιμη η καταβολή συμβατικής αμοιβής από Νοσοκομείο σε μηχανολόγο- μηχανικό για τη σύνταξη σχεδίων ανακαίνισης και επισκευής των μαγειρείων του Νοσοκομείου, καθόσον: α) η σύμβαση με τον ανωτέρω μηχανολόγο-μηχανικό έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3316/2005 και, ως εκ τούτου, η ανάθεσή της με προσφυγή στη μη προβλεπόμενη από το νόμο αυτό διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού δεν είναι νόμιμη, ούτε μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη υπό το πρίσμα του άρθρου 10 του ίδιου νόμου (διαδικασία με διαπραγμάτευση) του οποίου δεν συνέτρεχαν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις, αφού δεν αποδείχθηκε συνδρομή κατεπείγουσας ανάγκης, ούτε η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης υπολείπεται των 30.000 ευρώ, ώστε να εξεταστεί αν συντρέχει επείγουσα περίπτωση του εδαφίου στ' του άρθρου αυτού, β) μεταξύ των δικαιολογητικών δεν περιλαμβάνεται πρακτικό παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής που να βεβαιώνει και την καλή εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου, όπως, άλλωστε, απαιτείται και από τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 1 και 35 παρ. 4 του π.δ. 394/1996 που, ανεξαρτήτως νομιμότητας της όλης διαδικασίας, αναφέρεται ως εφαρμοστέο στο προοίμιο της από 27.9.2007 διακήρυξης και γ) δεν προηγήθηκε ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις του π.δ. 465/1975, η οποία θα έπρεπε, ακολούθως και υπό την ισχύ του π.δ. 113/2010, να εγγραφεί σε αντίστοιχο κωδικό αριθμό του οικείου προϋπολογισμού (έτους 2011) και, στη συνέχεια, επί μη εκτελέσεώς της, να ανατρέπεται με σχετικές ανακλητικές αποφάσεις και να αναλαμβάνεται εκ νέου κάθε νέο οικονομικό έτος (2012, 2013 και 2014) μέχρι τη ζητούμενη ήδη εξόφλησή της κατά το τρέχον οικονομικό έτος.


ΕλΣυν/ΣΤ Κλ/86/2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:Mε τα δεδομένα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη τη 13782/8.9.2011 βεβαίωση του Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου ....., σύμφωνα με την οποία, κατά του κύρους του διαγωνισμού δεν εκκρεμούν ένδικα βοηθήματα ή μέσα ή αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, το Κλιμάκιο διαπιστώνει τα εξής: Α) Ο επίμαχος διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων από το ως άνω Νοσοκομείο διενεργήθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 3580/2007, καθώς από  τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η επίμαχη προμήθεια δεν εντάχθηκε στο προβλεπόμενο από το εδ. α΄ του άρθρου 3 του προαναφερόμενου νόμου Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2010 (ΚΥΑ 1/1.2.2010, ΦΕΚ 99 Β΄), ούτε στο τροποποιητικό αυτού (ΚΥΑ 12440/28.9.2010, ΦΕΚ 1580 Β΄), καθώς αυτό του έτους 2009, δεν υλοποιήθηκε. Συνεπώς, η προμήθεια του επαναληπτικού διαγωνισμού 001/2010, έπρεπε να είχε ενταχθεί στο ως άνω Πρόγραμμα, έστω και μεταγενέστερα στο τροποποιητικό αυτού. Επιπρόσθετα, δεν προκύπτει ρητή ανάθεση από την Ε.Π.Υ. για την διενέργεια του επίμαχου διαγωνισμού (αρχικού και επαναληπτικού) από το ίδιο το Νοσοκομείο ούτε όμως και προηγούμενη έγκριση της ανάθεσης αυτής από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 εδαφ. α΄ και 7 του ίδιου ως άνω νόμου. Η δε εγκύκλιος 6005/28.3.2009 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν συνιστά αιτιολογημένη απόφαση ανάθεσης στο ...... για την κατ’ εξαίρεση διεξαγωγή του διαγωνισμού για την πραγματοποίηση της επίμαχης προμήθειας τροφίμων  (βλ. σχετ. Ελ. Συν. Πράξη IV Τμ. 192/2011), ενώ η όμοια 23844723.12.2009 εγκύκλιος της Ε.Π.Υ. (σχετικά με τον επαναληπτικό διαγωνισμό 001/2010) αφορά στη συνέχιση των διαγωνισμών των φορέων του άρθρου 9 ήδη υποβληθέντων αιτημάτων, «υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες περί προμηθειών του Δημοσίου».  Β) Η επιτροπή του διαγωνισμού συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 7 του ν. 3580/2007, που ορίζει ότι όταν η Ε.Π.Υ. αναθέτει, σύμφωνα με τ’ ανωτέρω την κατ’ εξαίρεση διενέργεια του διαγωνισμού στον ίδιο το φορέα του άρθρο 9 του ως άνω νόμου, καθορίζει και την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η κατά τα ανωτέρω μη νόμιμη συγκρότηση της επιτροπής του διαγωνισμού έχει ως συνέπεια να πάσχουν ακυρότητα όλες οι πράξεις της και να καθίσταται εκ του λόγου τούτου νομικά πλημμελής η όλη διαδικασία του ελεγχόμενου διαγωνισμού. Γ) Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των εταιρειών που στον ελεγχόμενο διαγωνισμό αναδείχθηκαν ανάδοχοι, προέκυψε ότι η εταιρεία…. δεν προσκόμισε την προβλεπόμενη στο άρθρο 1 παρ. 2 στοιχ. β΄ του π.δ. 82/1996 αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων αυτής και με τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, καθώς αυτή που προσκόμισε φέρει ημερομηνία 31.10.2008. Η ανωτέρω έλλειψη καθιστά, σύμφωνα με τη σκέψη ΙV που προηγήθηκε, απαράδεκτη την προσφορά της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας, μη νόμιμη τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και συνεπώς μη νόμιμη την κατακύρωση υπέρ αυτής των ειδών Νο 30-35, 37, 95, καθόσον πρόκειται για υποχρέωση που απορρέει ευθέως από τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 και προβλεπόταν ρητά από τον όρο 2 Α στοιχ. 10 της διακήρυξης αυτής. Δ) Μη νομίμως η ασκηθείσα από την εταιρεία ...... ..... Α.Ε. – .....Α.Ε. προδικαστική προσφυγή απορρίφθηκε ως απαράδεκτη με την 13/22.12.2010 απόφαση του Δ.Σ. του ......, χωρίς να εξεταστούν οι αιτιάσεις της, αφού σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην υπ’ αριθμ. V σκέψη, και ενόψει του συνταγματικά προστατευόμενου δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης, η Διοίκηση όφειλε να εξετάσει τις αιτιάσεις αυτής, αφού η ως άνω εταιρεία αποκλείστηκε από τη συνέχεια του διαγωνισμού, ύστερα από θετικό πρακτικό ως προς τη συμμετοχή της κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών, μετά από προσφυγή τρίτης συμμετέχουσας εταιρείας (….), χωρίς να προκύπτει ότι η τελευταία κοινοποίησε στη θιγόμενη εταιρεία την προσφυγή της, ούτε ότι οι απόψεις της θιγόμενης ακούστηκαν από τη Διοίκηση. Η προσφυγή όμως αυτή ήταν αβάσιμη, αφού το ποσό της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής της ως άνω εταιρείας ……-….. ήταν μικρότερο από το οριζόμενο στη διακήρυξη, λόγω μη συνυπολογισμού σ’ αυτή του ποσού του Φ.Π.Α., όπως ορθά διαπίστωσε το Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την 13/22.12.2010 απόφασή του. Εξάλλου οι προβαλλόμενες από την προσφεύγουσα αιτιάσεις κατά της συμμετοχής της εταιρείας … επ’ αφορμής της δικής της προσφυγής, απαραδέκτως προβλήθηκαν, αφού η προσφεύγουσα δεν προσέβαλε το θετικό πρακτικό του Δ.Σ. που αφορούσε στη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής της εν λόγω εταιρείας, όπως έπραξε η τελευταία σε βάρος της. Και Ε) Μη νομίμως, κατά τα άρθρα 24 και 25 του π.δ. 60/2007 η αναθέτουσα αρχή προσέφυγε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά τη Β΄ Επαναληπτική Διαδικασία συλλογής προσφορών για τα είδη Νο 1 (άρτος), 3 (αρτίδια) και 4 (λαγάνες), καθώς η εν λόγω διαδικασία επαναλήφθηκε με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, λόγω αύξησης της προϋπολογισθείσας δαπάνης από την αρχικώς προβλεφθείσα 48.223 ευρώ σε 68.000 ευρώ, ήτοι αύξηση 41%. Συνεπώς, είναι μη νόμιμη όλη η μετέπειτα διαδικασία, καθώς και η κατακύρωση των ως άνω ειδών με την 12/20-7-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου στις εταιρείες ....... και ΑΦΟΙ ....... Η πλημμέλεια δε αυτή, πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση με την υπό στοιχείο Α πλημμέλεια που αφορά στη μη ένταξη  της συγκεκριμένης προμήθειας τροφίμων στο Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και συνακόλουθα τη μη πρόβλεψη συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης και τιμή μονάδας για τα συγκεκριμένα είδη, ενώ από τα στοιχεία του φακέλου, δεν προκύπτει ο δικαιολογητικός λόγος  αύξησης της αρχικώς προϋπολογισθείσας κατά το ως άνω ποσοστό. Συνακόλουθα, για τους υπό στοιχεία Α και Β λόγους κωλύεται η υπογραφή και των δέκα υποβληθέντων σχεδίων σύμβασης μεταξύ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου ..... και των ανωτέρω αναφερόμενων αναδόχων. Επιπρόσθετα η υπογραφή των υπό έλεγχο σχεδίων σύμβασης μεταξύ του ως άνω Νοσοκομείου και της εταιρείας «…..» κωλύεται για τον επιπλέον στο υπό στοιχείο Γ αναφερόμενο λόγο. Τέλος, η υπογραφή των υπό έλεγχο σχεδίων σύμβασης μεταξύ του ...... και των εταιρειών «…...» και «…Ε.» κωλύεται και για τον επιπλέον στο υπό στοιχείο Ε αναφερόμενο λόγο.        


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/326/2017

Νομιμότητα σχεδίου σύμβασης.. με αντικείμενο την εκμετάλλευση τριών (3) τακτικών αεροπορικών γραμμών(..)Δεδομένου ότι η προσφεύγουσα εταιρεία έχει εγγράφως δεσμευτεί σύμφωνα με το άρθρο 7 την παράγραφο 1 το εδάφιο γ) της Συγγραφής Υποχρεώσεων ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού, γνωρίζει δε και την απαίτηση υποβολής της φορολογικής ενημερότητας κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30-05-2017, επομένως η με αριθμό πρωτοκόλλου 63388691/31-05-2017 φορολογική ενημερότητα από την ΦΑΕ Αθηνών με βεβαιωμένη φορολογική ενημερότητα από 31-05-2017 δεν πληροί τον όρο της Συγγραφής Υποχρεώσεων. (…). Το ανωτέρω Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής εγκρίθηκε με τη Δ1/Β/18107/3975/5.9.2017 απόφαση του Υπουργού ...και απορρίφθηκε η 10.8.2017 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας (..)Η μη αποδοχή του υποβληθέντος αποδεικτικού ενημερότητας, όπως το περιεχόμενο αυτού διευκρινίστηκε με το ως άνω έγγραφο της ΑΑΔΕ, και ο εντεύθεν αποκλεισμός της εταιρείας «...» για έλλειψη στα δικαιολογητικά συμμετοχής καθιστούν κενό γράμμα την παρεχόμενη, από το άρθρο 7 παρ. 1 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, δυνατότητα της εκ των υστέρων προσκόμισης των λοιπών, πλην της εγγυητικής επιστολής, δικαιολογητικών συμμετοχής, δηλαδή και του αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη στη φορολογική Διοίκηση, το οποίο χορηγείται ηλεκτρονικά...Επομένως, η υποχρεωτική υποβολή μέσω του διαδικτύου αίτησης της εταιρείας «...» μετά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών (30.5.2017) και πάντως εντός της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω πενθήμερης προθεσμίας για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, ενέργεια που οπωσδήποτε δεν απαγορευόταν από το άρθρο 7 παρ. 1 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση, εν τοις πράγμασι, να οδηγήσει στη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, με το οποίο να βεβαιώνεται ότι η εταιρεία ήταν φορολογικά ενήμερη στις 30.5.2017, δηλαδή σε προγενέστερο, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για τη χορήγησή του, χρονικό σημείο, χωρίς όμως τούτο να σημαίνει ότι κατά το προηγούμενο αυτό χρονικό σημείο η εταιρεία δεν ήταν ενήμερη. Για το λόγο αυτό άλλωστε η Επιτροπή Διαγωνισμού, με την από 13.6.2017 επιστολή του Προέδρου της προς την εταιρεία «...», ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με την ύπαρξη στις 30.05.2017 ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δημόσιο, χωρίς πάντως να τάξει σχετική προθεσμία, δημιουργώντας σε αυτήν την εύλογη πεποίθηση ότι το 63388691/31.5.2017 αποδεικτικό ενημερότητας νομίμως υποβλήθηκε, δεδομένου ότι τυχόν συμπλήρωση ή διευκρίνιση αυτού δεν θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια τη μεταγενέστερη αντικατάσταση ή την υποβολή, το πρώτον, εγγράφου απαιτούμενου εξαρχής από την πρόσκληση υποβολής προσφορών και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων (..)Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν του ως άνω εγγράφου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η εταιρεία «...» δεν θα μπορούσε να προσκομίσει νέο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, δεδομένου ότι για κάθε πράξη, για την οποία απαιτείται η προσκόμιση του εν λόγω πιστοποιητικού, εκδίδεται ένα και μόνο αποδεικτικό ενημερότητας (βλ. άρθρο 1 παρ. 2 της ΠΟΛ.1274/2013), η δε φορολογική ενημερότητα της εταιρείας στις 30.5.2017 διευκρινίστηκε πράγματι με το 34689/23.6.2017 έγγραφο της ΑΑΔΕ. (Η ΕΣ/ΤΜ.6/302/2018 με την οποία δεν ανακλήθηκε η παρούσα, αναθεωρήθηκε με την ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ/ΕΠΤΑΜ/805/2018


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/29/2020

Καταβολή αναδρομικών μισθοδοσίας...Με δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο κρίνει ότι μη νομίμως ο φερόμενος ως δικαιούχος του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος πληρωμής υπάλληλος προήχθη με την από 5.11.2018 απόφαση του Δημάρχου ... κατά δύο (2) Μ.Κ., αφού η απόφαση αυτή ερείδεται επί της 14/2/30.3.2018 πλημμελώς αιτιολογημένης γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. Νομού ..., ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που προσκόμισε με το αντικείμενο της απασχόλησής του στις υπηρεσίες του Δήμου. Και τούτο διότι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν αξιολόγησε για την εν λόγω κρίση του, ως όφειλε, το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος, σε σχέση με το αντικείμενο στο οποίο αυτός απασχολείται κατά τις οργανικές διατάξεις της Υπηρεσίας του, παρά αρκέστηκε στη γενική αναφορά ότι το σχετιζόμενο με τη διοίκηση πρόγραμμα σπουδών με τη διπλωματική εργασία του εν λόγω μεταπτυχιακού είναι «απόλυτα συναφές» με το πτυχίο και τα αντικείμενα απασχόλησης που έχουν ανατεθεί στον υπάλληλο, τα οποία, εξάλλου, ουδόλως σχετίζονται, σύμφωνα με όσα ήδη εκτέθηκαν, με τη διοίκηση των πολιτισμικών μονάδων. Ειδικότερα, τα Κ.Ε.Π. κατά τον Ο.Ε.Υ. απλώς μεσολαβούν μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και των πολιτών, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις απαιτούμενες από το νόμο και κατά περίπτωση εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες συλλογής εγγράφων και δικαιολογητικών για την ικανοποίηση των νομίμων αιτημάτων των πολιτών κατ’ οικονομία χρόνου και φόρτου εργασίας (ΚΠΕΔ στο Ι Τμ.  232/2018). Συνεπώς, οι αρμοδιότητές τους δεν δύναται να συσχετισθούν με το γνωστικό αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων», το οποίο περιλαμβάνει τις εξής Θεματικές Ενότητες: Α. Οι διαστάσεις των πολιτισμικών φαινομένων, Β. Πολιτιστική πολιτική και διοίκηση, Γ. Οικονομία του Πολιτισμού και Δ. Πολιτιστική επικοινωνία [βλ. και σχετ. αριθ. Β1/685/8.10.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Δημιουργία θεματικών ενοτήτων στις Σχολές του ... Πανεπιστημίου», Β΄ 1101 - Διορθ. Σφαλμ. Β΄ 290/1999, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Β1/156/17.5.2000, Β΄ 709, όμοια], ήτοι εμπίπτει σε πεδίο αρμοδιοτήτων που δεν περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων που κατά τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου ... ανήκουν στο Αυτοτελές Τμήμα Κ.Ε.Π. ή και στο Γραφείο Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου (βλ. άρθρο 5ο του Ο.Ε.Υ. περί της αρμοδιότητας διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης του Δημοτικού Συμβουλίου), απορριπτομένων ως αβασίμων όλων των περί του αντιθέτου προβαλλόμενων με το έγγραφο επανυποβολής ισχυρισμών. Η κατά τα ανωτέρω πλημμέλεια άλλωστε δεν θα μπορούσε σε κάθε περίπτωση να θεραπευθεί με την προσκομιζόμενη 17/1/25.10.2019 νεότερη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. Νομού .... Η τελευταία, έστω και αν εκδόθηκε υπό τον τίτλο και τη μορφή της «ορθής επανάληψης» της αρχικής 14/2/30.3.2018 γνωμοδότησης, δεν περιορίσθηκε σε απλή διόρθωση ή απάλειψη γραφικών ή λογιστικών σφαλμάτων της ούτε προκύπτει ότι συντάχθηκε προς άρση της διάστασης μεταξύ του πράγματι σκοπούμενου περιεχομένου της και της αποτυπωθείσας στο κείμενό της εισήγησης (πρβλ. ΣτΕ 3891/2000). Αντιθέτως, επιχειρεί, κατ’ ουσίαν, να αναπληρώσει την κατά τ’ άλλα ελλείπουσα κατά τον κρίσιμο χρόνο, ήτοι πριν την έκδοση της απόφασης του Δημάρχου περί προώθησης του φερόμενου ως δικαιούχου κατά δύο Μ.Κ., πλήρη και επαρκή αιτιολογία ως προς τη συνάφεια του αποκτηθέντος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του τελευταίου, σε σχέση με το αντικείμενο της απασχόλησής του στο Δήμο.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/104/2018

Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης:α)Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 της Κ.Υ.Α. 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/30.12.2008, για Νοσοκομεία δυναμικότητας από 251 έως 450 κλίνες, όπως είναι το Γενικό Νοσοκομείο ....., το οποίο διαθέτει 256 οργανικές κλίνες (βλ. άρθρο 4 του Οργανισμού του), η σύνθεση της ομάδας έργου του αναδόχου, στον οποίο δύνανται να ανατεθούν οι επίμαχες εργασίες λογιστικής υποστήριξης, θα περιλαμβάνει υποχρεωτικώς τέσσερα άτομα (4) και συγκεκριμένα, έναν Λογιστή – Φοροτεχνικό με επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξεως, δύο Λογιστές – Φοροτεχνικούς με επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξεως και έναν Αναλυτή – Προγραμματιστή, πτυχιούχο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., και β) ότι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 9687/25.6.2018 έγγραφο της Προϊσταμένης του Οικονομικού Τμήματος του Νοσοκομείου, στο Τμήμα αυτό κατά τον κρίσιμο χρόνο υπηρετούσαν τουλάχιστον ένας (1) νεοδιόριστος δόκιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, πτυχιούχος Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ένας (1) υπάλληλος Κλάδου ΤΕ Λογιστικής, ένας (1) υπάλληλος Κλάδου ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων και επτά (7) υπάλληλοι Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, δεν προκύπτει έλλειψη προσωπικού σε τέτοια έκταση, ώστε να δικαιολογείται η ανάθεση των επίμαχων υπηρεσιών σε τρίτο. Ειδικότερα, το ήδη υπηρετούν προσωπικό κλάδου ΠΕ και ΤΕ του Νοσοκομείου, που διαθέτει κατάλληλα προσόντα για την εκτέλεση των επίμαχων εργασιών λογιστικής υποστήριξης, καλύπτει το, κατά την οικεία νομοθεσία, απαιτούμενο για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών από τρίτο ιδιώτη, ενώ, σε κάθε περίπτωση, η στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος του Νοσοκομείου με άτομα που διαθέτουν τα κατάλληλα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για την εκτέλεση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του εν λόγω Τμήματος αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση των αρμοδίων οργάνων του. (…)Συνεπώς, ο πρώτος λόγος διαφωνίας του Αναπληρωτή Επιτρόπου είναι βάσιμος. Περαιτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι: α) Κατά τα γενόμενα δεκτά στη σκ. ΙV, μη νομίμως παραλείφθηκε, κατά τη διενέργεια του επίμαχου συνοπτικού διαγωνισμού, η έναρξη της διαδικασίας του οποίου έλαβε χώρα μετά τις 6.12.2016, η χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δηλώσεως (ΤΕΥΔ), που προβλέπεται στην 158/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ενώ, αντ’ αυτού χρησιμοποιήθηκε η υπεύθυνη δήλωση του 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75). Εντούτοις, όμως, η συγκεκριμένη παράλειψη δεν κρίνεται ουσιώδης, καθώς δεν προβάλλεται με τον σχετικό λόγο διαφωνίας ότι η αναδειχθείσα ως ανάδοχος εταιρεία δεν πληρούσε κάποια από τις προϋποθέσεις νόμιμης συμμετοχής της στον διενεργηθέντα διαγωνισμό. Επιπλέον, η εν λόγω παράλειψη οφείλεται στην πεπλανημένη, πλην όμως συγγνωστή, πεποίθηση των αρμοδίων οργάνων του Νοσοκομείου ότι δεν ήταν υποχρεωτική η χρήση του Τ.Ε.Υ.Δ. στον εν λόγω διαγωνισμό, η οποία (πεποίθηση) οφειλόταν σε παρερμηνεία σχετικής πληροφορίας που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων του φακέλου, η οποία όμως αναφερόταν σε συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. β) Όπως βασίμως, επίσης, προβάλλεται με τον τρίτο λόγο διαφωνίας, από τα επισυναπτόμενα στο χρηματικό ένταλμα δικαιολογητικά δεν προκύπτει, έστω και στοιχειωδώς, ο τρόπος υπολογισμού της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Η παντελής αυτή έλλειψη τεκμηρίωσης (που δεν αμφισβητείται άλλωστε με το έγγραφο επανυποβολής του εντάλματος) αντίκειται στις προμνησθείσες στη σκέψη ΙΙΙ διατάξεις του ν. 4412/2016, που υποχρεώνουν τις αναθέτουσες αρχές σε σαφή καθορισμό του είδους, της ποσότητας και του τρόπου υπολογισμού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των υπηρεσιών. Σημειωτέον, δε, ότι η μη τήρηση της ανωτέρω υποχρεώσεως δεν αναπληρώνεται από το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη δεν υπερβαίνει την αναφερόμενη στην Κ.Υ.Α. 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/30.12.2008, δαπάνη για νοσοκομεία ίδιας δυναμικότητας με το Νοσοκομείο ....., καθώς στην εν λόγω Κ.Υ.Α. προσδιορίζεται μόνο η ανώτατη προϋπολογισθείσα αξία των υπηρεσιών για κάθε Μονάδα Υγείας, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών κλινών. Περαιτέρω, όσον αφορά την προβλεπόμενη στη διακήρυξη και την από 9.3.2017 σύμβαση δυνατότητα παρατάσεως των επίμαχων υπηρεσιών για ένα (1) ακόμη έτος με σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, βασίμως μεν προβάλλεται από τον διαφωνούντα Αναπληρωτή Επίτροπο ότι ο σχετικός όρος δεν είναι νόμιμος, καθώς δεν έχει συνυπολογισθεί στην προϋπολογισθείσα αξία της συμβάσεως και η αξία της παρατάσεως, εντούτοις όμως η παράλειψη αυτή δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης, η οποία δεν απορρέει από την ενεργοποίηση του όρου αυτού της συμβάσεως. Ειδικότερα, η μη νομιμότητα του όρου αυτού δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επίμαχης συμβάσεως για το χρονικό διάστημα από 9.3.2017 έως 8.3.2018, ενώ, σε περίπτωση ενεργοποιήσεώς του από τα μέρη, η νομιμότητα της σχετικής δαπάνης θα ελεγχθεί προληπτικά στο πλαίσιο του ελέγχου του 1ου λογαριασμού της παρατάσεως. Σε κάθε, δε, περίπτωση, ελλείψει συνυπολογισμού της αξίας της παρατάσεως στη συνολική αξία της επίμαχης συμβάσεως, ο όρος σχετικώς με τη δυνατότητα παρατάσεως της συμβάσεως για ένα ακόμη έτος, ερμηνεύεται ως παρέχων τη δυνατότητα στα μέρη να προβούν σε χρονική μόνο παράταση της συναφθείσας συμβάσεως, χωρίς επέκταση του αντικειμένου της με πρόσθετο συμβατικό τίμημα. Κατόπιν τούτων, αλυσιτελώς προβάλλεται με τον τρίτο λόγο διαφωνίας ότι, συνυπολογιζομένης και της αξίας της παρατάσεως, έπρεπε να διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός. γ) Κατά παράβαση των παρατιθεμένων στη σκέψη VIII διατάξεων, με την από 1.12.2016 απόφαση αναλήψεως υποχρεώσεως, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την έκδοση της διακηρύξεως του διενεργηθέντος διαγωνισμού, εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 3.000 ευρώ, το οποίο υπολειπόταν της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Επιπλέον, οι επακολουθήσασες αναλήψεις υποχρεώσεως ποσών 12.648 ευρώ (στις 15.3.2017) και 29.000 ευρώ (στις 29.5.2017), αφενός μεν δεν καλύπτουν το σύνολο του συμβατικού τιμήματος ποσού 48.236,00 ευρώ (με ΦΠΑ), με κατανομή του ποσού αυτού στα έτη 2017 και 2018, αφετέρου, δε, είναι μεταγενέστερες της συνάψεως της επίμαχης συμβάσεως, η οποία έλαβε χώρα στις 9.3.2017. Επομένως, είναι βάσιμος κατά τούτο ο τέταρτος λόγος διαφωνίας, ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών πλημμελειών που προβάλλονται από τον Αναπληρωτή Επίτροπο και σχετίζονται με το λόγο αυτό. δ) Όπως βασίμως προβάλλεται με τον έκτο λόγο διαφωνίας, δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των δικαιολογητικών που συνοδεύουν το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα, η ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ τόσο του πρωτογενούς, όσο και του εγκεκριμένου αιτήματος, για τη σύναψη της επίμαχης συμβάσεως παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012. ε) Κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με τον έκτο λόγο διαφωνίας, δεν προκύπτει ότι το Νοσοκομείο, πριν από την υπογραφή της από 9.3.2017 συμβάσεως με την αναδειχθείσα ως ανάδοχο εταιρεία, κοινοποίησε την κατακυρωτική απόφαση του διενεργηθέντος συνοπτικού διαγωνισμού (6/6.3.2017 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου) στη δεύτερη μειοδότρια εταιρεία («…..»), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 (βλ. σκέψη V). Εντούτοις, όμως, λαμβαν