Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3446/2006

Ποιες είναι οι συνέπειες που μπορεί να επιφέρει στη νομιμότητα του διοικητικού μέτρου της παρακράτησης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, το οποίο προβλέπεται προς εξασφάλιση της καταβολής του διοικητικού προστίμου της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3446/2006 (η οποία έχει ήδη αναριθμηθεί σε 7, με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4663/2020), : α) η εν στενή εννοία βεβαίωση στην αρμόδια ΔΟΥ του διοικητικού προστίμου ή η μη δυνατότητα για αυτή, λόγω παρέλευσης τυχόν αποσβεστικής προθεσμίας και β) η παραγραφή της ταμειακώς βεβαιωμένης αξίωσης από το εν λόγω διοικητικό πρόστιμο.(...)Η πάροδος της αποσβεστικής προθεσμίας για την εν στενή εννοία (ταμειακή) βεβαίωση στην αρμόδια ΔΟΥ του διοικητικού προστίμου της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3446/2006 ή η παραγραφή της αξίωσης της Περιφέρειας προς είσπραξη του ταμειακώς βεβαιωμένου προστίμου, έχει ως συνέπεια την απώλεια του νόμιμου ερείσματος του, εξασφαλιστικού της είσπραξής του, μέτρου της παρακράτησης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, έτσι ώστε αυτή να καθίσταται μη νόμιμη (ομόφωνα).

Σχετικά Έγγραφα

Γ5/56621/4539/2014

Ν. 3446/2006 - Έλεγχοι σε χώρο φορτίου οχήματος σφραγισμένο από τελωνειακή αρχή Συνημμά αρχεία:Δ33Α5021522/12-9-2014 και Δ19Β 5038443/24-10-2013(ΑΔΑ:ΩΦΛΕ1-ΦΞΠ)

ΝΣΚ/291/2016

Παραβίαση εργατικής νομοθεσίας - Διαδικασία βεβαίωσης του επιβληθέντος σχετικού προστίμου, από τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.(...)Οι Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ οφείλουν, σε περιπτώσεις παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας, να τηρούν τη διαδικασία της ταμειακής ή «εν στενή εννοία» βεβαίωσης του ποσού του επιβληθέντος προστίμου, κατά τις σχετικές διατάξεις, ακόμη και αν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση για αναστολή εκτέλεσης της πράξης επιβολής προστίμου, όταν στο διατακτικό της απόφασης αναγράφεται ότι αναστέλλει «κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσοτέρων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής αυτής», καθόσον η αναστολή δεν αφορά την ταμειακή βεβαίωση, αλλά στη λήψη αυτών των μέτρων (ομοφ.).


Αριθμ. οικ. 78387/6468/2015

Καθορισμός του τρόπου πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέλους, των οργάνων, της διαδικασίας και του τρόπου πληρωμής του προστίμου του άρθρου 18 Α΄ του Ν. 3446/ 2006 (Α΄ 49) από τους ιδιοκτήτες οχημάτων στα οποία δεν έχει διενεργηθεί περιοδικός τεχνικός έλεγχος εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, της διαδικασίας εντοπισμού τους και κάθε άλλης λεπτομέρειας αναγκαίας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού


ΝΣΚ/22/2015

Αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση του Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), προκειμένου να εκτελεστεί η υπ’ αριθμ. α4513/11-11-2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, που ακύρωσε την υπ’ αριθμ. 6508/26-8-2009 πράξη ταμειακής βεβαίωσης της ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, λόγω μη νόμιμης συγκρότησης του νόμιμου τίτλου.
Αρμόδια Υπηρεσία για την σύνταξη του Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), προκειμένου να χωρήσει συμμόρφωση στη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση (υπ’ αριθμ. α4513/2010 Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά) είναι η αρχή, η οποία είχε προβεί στην υπό ευρεία έννοια βεβαίωση, δηλαδή, στην έκδοση της πράξης του προστίμου, η οποία στη συνέχεια θα αποστείλει το ΑΦΕΚ στη ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, προκειμένου η τελευταία να προβεί στη διαγραφή της οικείας ταμειακής βεβαίωσης. (ομοφ.)


59057/4754/2015

Παράταση της πρώτης καταληκτικής προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 18Α του ν. 3446/2006 (Α΄49) όπως αυτό προστέθηκε με την υποπαράγραφο Δ.8. «Ρύθμιση του ν. 3446/2006 (Α’ 49)» της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β’ του ν. 4336/2015 (Α’ 94) (ΑΔΑ:Ρ4ΘΙ465ΦΘΘ-ΨΗΡ )


Γ5/οικ15051/1120/2014

ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου (MKE) του ν. 3446/2006.ΑΔΑ: ΒΙΚΣ1-01Ξ

Α11/38680/4372/2011

Θέμα: Έλεγχοι νομιμότητας κυκλοφορίας φορτηγών - Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α' 49) - Ταχυμεταφορές (courier) - Χαρακτηριστικά του ταχυδρομικού αντικειμένου

ΝΣΚ/145/2017

Διαγραφή βεβαιωθέντων και μη εισπραχθέντων ποσών καταλογιστικών πράξεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 68 του ν. 4386/2016.Αρμόδια υπηρεσία για τη διαγραφή των υπαγομένων στην ρύθμιση του άρθρου 68 του ν. 4386/2016 βεβαιωθέντων και μη εισπραχθέντων ποσών, είναι η Δ.Ο.Υ. που διενήργησε την εν στενή εννοία βεβαίωσή τους, χωρίς να απαιτείται να προηγηθεί πράξη τροποποιητική ή ανακλητική της καταλογιστικής αποφάσεως (ομοφ.).


Γ454/16072/1683/13/2013

Διευκρινήσεις σχετικά με τους ελέγχους της νομιμότητας των οδικών επιβατικών μεταφορών από τα κατά τόπους Μ.Κ.Ε. - Μη δυνατή η αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος 

ΝΣΚ/107/2019

Αν η Υπηρεσία οφείλει, μετά την έκδοση της απόφασης απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου του ν. 4177/2013, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ταμειακή βεβαίωση από τη Φορολογική Διοίκηση του συνόλου του επιβληθέντος προστίμου ή να αναμείνει την πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου και σε περίπτωση εμπρόθεσμης άσκησης αυτής ή/ και άσκησης αίτησης αναστολής, να προβεί σε ενέργειες για τη βεβαίωση του είκοσι τοις εκατό (20%) του επιβληθέντος προστίμου.(..)Η Υπηρεσία οφείλει μετά την έκδοση της απόφασης απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου του ν. 4177/2013, να αναμείνει την πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου και σε περίπτωση εμπρόθεσμης άσκησης αυτής ή/ και άσκησης αίτησης αναστολής, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη βεβαίωση του συνολικού ποσού του επιβληθέντος προστίμου, είναι δε άλλο θέμα το γεγονός ότι στην περίπτωση αυτή μπορεί να εισπραχθεί μόνο ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του επιβληθέντος προστίμου, ενώ στην περίπτωση της μη άσκησης προσφυγής μπορεί να εισπραχθεί το σύνολο του προστίμου αυτού (ομόφ.).