Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4186/2013

Υποχρέωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για συμμόρφωση προς ακυρωτική δικαστική απόφαση ως προς όλες τις διοικητικές και οικονομικές συνέπειες. Καταβολή αποδοχών λόγω αναδρομικού διορισμού σε θέση Επίκουρου Καθηγητή. Έναρξη παραγραφής σχετικής απαίτησης. Συμψηφισμός των αποδοχών που δικαιούται να λάβει το μέλος Δ.Ε.Π., λόγω αναδρομικού διορισμού του, με τυχόν αποδοχές που αποκόμισε λόγω της υπηρεσίας του στο Ίδρυμα στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών.(...)Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σε συνέχεια της έκδοσης διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη, με την οποία μετατράπηκε αναδρομικώς η προσωποπαγής θέση που κατείχε η Ε.Α., ως Καθηγήτρια Εφαρμογών, σε μόνιμη τακτική θέση Επίκουρης Καθηγήτριας, υποχρεούται, στο πλαίσιο της πλήρους συμμόρφωσής του με την ακυρωτική απόφαση, να καταβάλει στην Ε.Α. τις αποδοχές που αντιστοιχούν στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου στον οποίο ανατρέχει η μετατροπή της θέσης της ως Επίκουρης Καθηγήτριας και του χρόνου κατά τον οποίο εξελίχθηκε στη βαθμίδα αυτή, συμψηφίζοντας στο ποσό αυτό ότι η τελευταία έλαβε κατά το ανωτέρω διάστημα, υπηρετούσα στο Ίδρυμα ως Καθηγήτρια Εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση και λαμβανομένου υπόψη ότι η σχετική αξίωση της Ε.Α. για λήψη αναδρομικών αποδοχών, γεννήθηκε σε χρόνο που ταυτίζεται με το χρόνο έκδοσης της πράξης αποκατάστασής της και δεν έχει υποπέσει στην προβλεπόμενη από το άρθρο 49 του ν.δ/τος 496/1974 διετή παραγραφή (ομόφωνα).

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/80/2020

Προθεσμία υποβολής αίτησης μονιμοποίησης Επίκουρης Καθηγήτριας, διορισθείσας επί τετραετή θητεία.(...)Η αίτηση Επίκουρης Καθηγήτριας για τη μονιμοποίησή της, η οποία υποβλήθηκε εντός έξι μηνών από τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας της στη βαθμίδα αυτή και, πάντως, πριν τη συμπλήρωση της τετραετούς θητείας για την οποία διορίσθηκε, είναι εμπρόθεσμη, ενόψει του ενδεικτικού χαρακτήρα της προθεσμίας του άρθρου 30 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 4452/2017 και του ευλόγου χρόνου υποβολής της (ομόφωνα).


ΝΣΚ/103/2019

Υποχρέωση ή μη, άμεσης συμμόρφωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε ακυρωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εκδοθείσα στα πλαίσια ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας μη μονιμοποίησης Επίκουρης Καθηγήτριας, ενόψει της άσκησης αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης αυτής.(..)Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας νομιμοποιείται να απέχει από κάθε ενέργεια, που θα συνιστά συμμόρφωσή του προς ακυρωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εκδοθείσα στα πλαίσια του, κατ’ άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3549/2007, ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας μη μονιμοποίησης Επίκουρης Καθηγήτριας, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης αναστολής εκτέλεσης αυτής (ομόφ.).


ΝΣΚ/56/2021

Εάν στα πλαίσια πλήρους συμμόρφωσης σε ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε απόφαση διορισμού σε θέση Επίκουρου Καθηγητή, υφίσταται υποχρέωση του ΕΚΠΑ για ανάκληση επιγενόμενης πράξης διορισμού σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.(...)Εάν στα πλαίσια πλήρους συμμόρφωσης σε ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε απόφαση διορισμού σε θέση Επίκουρου Καθηγητή, υφίσταται υποχρέωση του ΕΚΠΑ για ανάκληση επιγενόμενης πράξης διορισμού σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.


ΝΣΚ/203/2020

Δυνατότητα μετακίνησης Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ.5 περ.α΄ και η΄ του ν. 4009/2011.(...)Η Π.Σ. Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας δεν μπορεί να μετακινηθεί στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διότι δεν έχει συμπληρώσει τριετία στη βαθμίδα της κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 16 παρ.5 περ.α΄ του ν. 4009/2011, ενώ δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της περ.η΄ της ίδιας παραγράφου του άρθρου αυτού.


ΕΣ/Τ1/171/2006

Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως διδακτικό προσωπικό σε Πανεπιστήμιο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του πδ 407/80, νόμιμα λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών της από τη δεύτερη θέση, καθόσον δεν λαμβάνει τις αποδοχές της οργανικής της θέσης (καθηγήτριας), λόγω της νόμιμα χορηγηθείσας άνευ αποδοχών άδειας απουσίας (ανατροφής τέκνου) από τα καθήκοντά της, και συνεπώς για όσο χρόνο διαρκεί η ανωτέρω άδεια, δεν εμπίπτει στον περιορισμό των αποδοχών της (30%) από τη δεύτερη θέση (αρθ. 24 ν. 2530/1997).


ΝΣΚ/53/2021

Εάν στα πλαίσια πλήρους συμμόρφωσης σε ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε απόφαση διορισμού σε θέση επίκουρου καθηγητή, υφίσταται υποχρέωση του ΕΚΠΑ για ανάκληση επιγενόμενης πράξης διορισμού σε θέση αναπληρωτή καθηγητή.(...)Δύο αντίθετες ισοψηφήσασες γνώμες σχετικά με το εάν στα πλαίσια πλήρους συμμόρφωσης σε ακυρωτική απόφαση του ΔΕΑ, με την οποία ακυρώθηκε απόφαση διορισμού σε θέση επίκουρου καθηγητή, υφίσταται υποχρέωση του ΕΚΠΑ για ανάκληση επιγενόμενης πράξης διορισμού σε θέση αναπληρωτή καθηγητή. Παραπομπή στην Α΄ Τακτική Ολομέλεια του ΝΣΚ.


ΝΣΚ/67/2021

Επιτρεπτό ή μη μετακίνησης μόνιμης Επίκουρης Καθηγήτριας από το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.(...)Είναι επιτρεπτή κατ’ άρθρο 16 παρ. 5 περ. α΄ του ν. 4009/2011 η μετακίνηση της μόνιμης Επίκουρης Καθηγήτριας Ε.Κ., από το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενόψει του επιτρεπτού της μετακίνησης μελών ΔΕΠ μεταξύ των ΑΕΙ των Νομών Θεσσαλονίκης και Αττικής και της συμπλήρωσης πενταετούς υπηρεσίας της στο Τμήμα και τριετούς υπηρεσίας της στην βαθμίδα που υπηρετεί, με την τήρηση των διαδικαστικών και τη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 5 του ως άνω άρθρου (κατά πλειοψηφία).


ΝΣΚ/27/2020

Υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφωθεί σε ακυρωτική απόφαση πλήρως ως προς όλες τις διοικητικές συνέπειες. Καταβολή αποζημίωσης λόγω αναδρομικού διορισμού. Δυνατότητα συμψηφισμού των αποδοχών που δικαιούται να λάβει μέλος ΔΕΠ λόγω αναδρομικού διορισμού, με τυχόν εισοδήματα που απέκτησε κατά το χρονικό διάστημα έως την έκδοση της πράξης αναδρομικού διορισμού του.(...)1) Η υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφωθεί σε ακυρωτική απόφαση πλήρως και ως προς όλες τις διοικητικές συνέπειες, τόσο από πραγματικής όσο και από νομικής άποψης, ώστε ο διοικούμενος να τεθεί στη θέση που εξαρχής θα ήταν εάν δεν είχε μεσολαβήσει η νομίμως ακυρωθείσα πράξη της Διοίκησης και χωρίς δέσμευση από το χρόνο που στο μεταξύ διέδραμε, πηγάζει απευθείας από το Σύνταγμα. Συνεπώς, για την καταβολή των αποδοχών, τις οποίες ο δικαιωθείς και αναδρομικά διορισθείς σε θέση μέλους ΔΕΠ δικαιούται να λάβει στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται κάποια άλλη διαδικασία ή νέα δικαστική απόφαση. 2) Δεν υφίσταται περίπτωση συμψηφισμού των αποδοχών που δικαιούται να λάβει με τυχόν εισοδήματα που ο αιτών απέκτησε κατά το διάστημα που μεσολάβησε έως την έκδοση της νέας πράξης αναδρομικού διορισμού του, τόσο διότι η ωφέλεια αυτή δεν συνδέεται αιτιωδώς με το ζημιογόνο γεγονός, όσο και κυρίως διότι τα μέλη ΔΕΠ δύνανται να ασκούν και άλλου είδους έργο ή ελευθέριο επάγγελμα κατά το χρόνο που είναι διορισμένοι, σύμφωνα με το νόμο.


ΝΣΚ/276/2016

Ανάκληση διαπιστωτικής πράξης περί αποχής καθηκόντων καθηγήτριας Α.Ε.Ι. κατόπιν θέσπισης νέου νομοθετικού πλαισίου – Αρμόδιο όργανο για την διαπίστωση της άρσης αυτοδίκαιης αργίας καθηγητή Α.Ε.Ι., συνεπεία εφαρμογής νέων διατάξεων. (...)α) Μετά την θέση σε ισχύ του άρθρου 67 του ν. 4415/2016, που τροποποίησε τα άρθρα 331 παρ. 2 του ν. 5343/1932 και 26 παρ. 1 του π.δ. 160/2008, πρέπει να επιστρέψει στην ενεργό υπηρεσία, αναδρομικά από 6.9.2016, Καθηγήτρια Α.Ε.Ι. για την οποία είχε εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Παιδείας περί υποχρεωτικής αποχής από τα καθήκοντά της, λόγω καταδίκης της για συκοφαντική δυσφήμιση. β) Οι πρυτανικές αποφάσεις περί αυτοδίκαιης αργίας Καθηγητή Α.Ε.Ι. που είχαν εκδοθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 103 του Υ.Κ. δεν μπορούν να διατηρηθούν σε ισχύ, μετά την κατάργηση των περιπτώσεων 1-9 της υποπαραγράφου Ζ3 της Παραγράφου Ζ του Άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, την τροποποίηση του άρθρου 103 του Υ.Κ. από το άρθρο 3 του ν. 4325/2015 και τη διάταξη της παρ. 8 του ίδιου άρθρου. Για την επάνοδο του Καθηγητή στην ενεργό υπηρεσία πρέπει να εκδοθεί πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία θα διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λήξη ισχύος των σχετικών αποφάσεων του Πρύτανη από 26.5.2015 και η επάνοδός του στα καθήκοντά του, από την ίδια ημερομηνία.


ΝΣΚ/97/2011

Συμμόρφωση Διοικήσεως σε ακυρωτική δικαστική απόφαση – Αναδρομικός διορισμός υπαλλήλου.Ο διορισμός υπαλλήλου σε εκτέλεση αμετάκλητης ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου. Η Διοίκηση οφείλει να διορίσει αυτόν αναδρομικά από τότε που παραλείφθηκε ο διορισμός του και συγκεκριμένα από την ημερομηνία διορισμού των λοιπών επιτυχόντων του σχετικού πίνακα με όλες  τις συνακόλουθες έννομες συνέπειες, μεταξύ των οποίων τόσο αυτές που αφορούν στην υπηρεσιακή του κατάσταση και εξέλιξη όσο και εκείνες που αφορούν στην αναδρομική καταβολή των αποδοχών, τις οποίες δεν εισέπραξε και που θα είχε εισπράξει αν είχε αναλάβει πράγματι υπηρεσία από την ημερομηνία του αναδρομικού διορισμού.