Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4009/2011 , 4452/2017

Προθεσμία υποβολής αίτησης μονιμοποίησης Επίκουρης Καθηγήτριας, διορισθείσας επί τετραετή θητεία.(...)Η αίτηση Επίκουρης Καθηγήτριας για τη μονιμοποίησή της, η οποία υποβλήθηκε εντός έξι μηνών από τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας της στη βαθμίδα αυτή και, πάντως, πριν τη συμπλήρωση της τετραετούς θητείας για την οποία διορίσθηκε, είναι εμπρόθεσμη, ενόψει του ενδεικτικού χαρακτήρα της προθεσμίας του άρθρου 30 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 4452/2017 και του ευλόγου χρόνου υποβολής της (ομόφωνα).

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/56/2020

Λήψη ή μη υπόψη χρόνου ερευνητικής δραστηριότητας υποψηφίου για εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Α.Ε.Ι., που έχει διεξαχθεί πριν τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος.(...)Η τριετής εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής ή η συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα που τίθεται ως προϋπόθεση, διαζευκτικώς ή/και συνδυαστικώς με τις προϋποθέσεις της τριετούς αυτοδύναμης διδασκαλίας ή του τριετούς αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου, για την εκλογή μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, πρέπει να έχει διανυθεί και διεξαχθεί μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος.


ΝΣΚ/78/2019

Δυνατότητα χορήγησης άδειας χωρίς αποδοχές σε Λέκτορα ΑΕΙ με θητεία – Προσμέτρηση του χρόνου της άδειας χωρίς αποδοχές στο ανώτατο όριο παραμονής (επταετία) του Λέκτορα με θητεία.Άδεια χωρίς αποδοχές επιτρέπεται να χορηγηθεί σε Λέκτορα ΑΕΙ με θητεία, υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 27 του ν. 4009/2011. Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές δεν συνυπολογίζεται στο χρονικό διάστημα των επτά ετών από τη δημοσίευση της πρυτανικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάληψη των καθηκόντων του, κατά το οποίο μπορεί να ζητήσει τη μονιμοποίησή του στη βαθμίδα του Λέκτορα ή την εξέλιξή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.


ΝΣΚ/98/2017

Εξέλιξη Λέκτορα με θητεία στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή A.E.Ι, μετά τις 11-5-2016, ημέρα έναρξης ισχύος του ν. 4386/2016. Κατάσταση : Αποδεκτή. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4386/2016 (ήτοι τη δημοσίευσή του στην ΕτΚ, στις 11-5-2016) και μετά, οι Λέκτορες με θητεία μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Α.Ε.Ι., για πρώτη φορά, με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην ΕτΚ της πράξης του οικείου Πρύτανη για το διορισμό τους στη βαθμίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησής τους (ομοφ.).


ΕλΣυν.Κλ.Τμ.1/260/2017

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ..:Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγινα δεκτά ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι για την καταβαλλόμενη αποζημίωση δεν προκύπτει ότι έχει προηγηθεί αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Πανεπιστήμιο, ενόψει και του ότι το τελευταίο βεβαιώνει με το από 29.9.2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του, ότι για την κάλυψη αυτής χρησιμοποιήθηκαν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών. Κατά συνέπεια, η επίμαχη δαπάνη δεν εντέλλεται κατά παράβαση της παραγράφου γ΄ του άρθρου 58 του ν. 4386/2016 (με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 6 του ν. 4009/2011 και αναριθμήθηκε σε παράγραφο 7). Εξάλλου, το ότι η συγκεκριμένη δαπάνη δεν περιλαμβάνεται στις ανεξόφλητες οικονομικές εκκρεμότητες του οικονομικού έτους 2016 του Πανεπιστημίου, δε συνεπάγεται άνευ ετέρου, ότι η πληρωμή αυτής δεν μπορεί να γίνει από το υπόλοιπο του ταμείου του Ιδρύματος, το οποίο μεταφέρθηκε στη χρήση του οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα και με την 4η τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού του για τη χρήση αυτή, όπως αβασίμως προβάλλει η Επίτροπος. Ωστόσο, η ελεγχόμενη δαπάνη παρίσταται μη νόμιμη κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο, για το λόγο ότι οι συμβάσεις πρόσληψης των φερόμενων ως δικαιούχων των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής αναρμοδίως υπογράφονται από τον Κοσμήτορα της Σχολής .., αντί του Πρύτανη του Ιδρύματος, ο οποίος κατά τον κρίσιμο χρόνο ήταν αποκλειστικά αρμόδιος για την υπογραφή συμβάσεων πρόσληψης ακαδημαϊκών υποτρόφων του Ιδρύματος, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙΙ της παρούσας. Πλην, όμως, λαμβάνοντας υπόψη ότι: 1) η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως αυτή ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο υπογραφής των συμβάσεων, δεν διελάμβανε ρητή πρόβλεψη σχετικά με το αρμόδιο για την υπογραφή των συμβάσεων πρόσληψης ακαδημαϊκών υποτρόφων όργανο, ενώ, αντιθέτως, μετά από την αντικατάστασή της από την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017, προβλέπει ρητά σχετική αρμοδιότητα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, καθώς και 2) το Πανεπιστήμιο προσκομίζει βεβαιώσεις της υπογράφουσας με εντολή του Πρύτανη Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού της Σχολής, στις οποίες εμπεριέχονται τα βασικά στοιχεία των επίμαχων συμβάσεων και συγκεκριμένα η ανάθεση του επίμαχου διδακτικού έργου από 1.12.2016 έως 22.3.2017, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ώρες απασχόλησης είκοσι (20) εβδομαδιαίως (μερική απασχόληση), το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης των αναφερόμενων στη μείζονα σκέψη της παρούσας διατάξεων, αλλά επειδή θεώρησαν, συγγνωστώς, ότι ο Κοσμήτορας αρμοδίως υπέγραψε τις επίμαχες συμβάσεις.