Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3648/2008 , 3205/2003

1) Εάν εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 65/1968, όπως έχουν αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3648/2008 και των με αριθμούς 2012186/1255/0022/15-7-1993 και Φ.840/3/128672/Σ.574/31-3-2014 Αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, με τις οποίες προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης εκπαίδευσης και μηνιαίου επιδόματος στους δημόσιους υπαλλήλους και στους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Άμυνας και της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου και καθορίζονται τα σχετικά με την καταβολή των παροχών αυτών ζητήματα. 2) Σε καταφατική περίπτωση ποια θα είναι η βάση υπολογισμού των παραπάνω παροχών.(....)1) Για τους δημόσιους υπαλλήλους, σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Αμύνης, οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 65/1968, όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 16 ν. 3648/2008, καθώς και η κ.υ.α. με αριθμό 2012186/1255/0022/15-7-1993 έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του Μέρους Β΄ του ν. 4336/2015, στο ρυθμιστικό πεδίο του οποίου και υπάγονται (ομόφωνα). 2) Οι παραπάνω διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν για τους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Αμύνης και της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου και επομένως αυτοί δικαιούνται αποζημίωσης εκπαίδευσης ή μηνιαίου επιδόματος, με τις προϋποθέσεις που οι διατάξεις αυτές προβλέπουν και στα οριζόμενα, κατά περίπτωση, ποσοστά (κατά πλειοψηφία). 3) Βάση υπολογισμού των παραπάνω παροχών αποτελεί ο μηνιαίος βασικός μισθός των βαθμών της κλίμακας της ιεραρχίας κάθε σπουδαστή, όπως αυτός προσδιοριζόταν στο άρθρο 50 του ν. 3205/2003 και ίσχυε μετά την αναπροσαρμογή του με το άρθρο 5 περ. β του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3670/2008 (κατά πλειοψηφία).

Σχετικά Έγγραφα

Ν 3648/2008

Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις


Φ.300/108/216814/Σ.4027/2019

Ακαδημαϊκή συνεργασία της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, της Σχολής Εθνικής Άμυνας και των Σχολών Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)  


N 3200/2003

Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.


Ν.4732/2020

Κύρωση της Συμφωνίας Απόκτησης και Αμοιβαίας Εξυπηρέτησης (Εφαρμοστική Διευθέτηση) μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών εκπροσωπούμενου από την Υπηρεσία Αμύνης Διοικητικής Μέριμνας – Ενέργειας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας εκπροσωπούμενου από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό σχετικά με τον αμοιβαίο εφοδιασμό καυσίμων.


Ν.4733/2020

Κύρωση της Συμφωνίας Απόκτησης και Αμοιβαίας Εξυπηρέτησης (Εφαρμοστική Διευθέτηση) μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών εκπροσωπούμενου από την Υπηρεσία Αμύνης Διοικητικής Μέριμνας – Ενέργειας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας εκπροσωπούμενου από την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία σχετικά με τον αμοιβαίο εφοδιασμό καυσίμων.


4110/20.4.2016/2016

Έγκριση του νέου Κανονισμού Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/2015

Ρύθμιση διαδικαστικών Θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).


2/39035/0022/2008

Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Γενικού Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.


4008/2015

Έγκριση του Κανονισμού Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).(Καταργήθηκε με την υπ'αριθμ.4302/2018, ΦΕΚ-606/Β/22.2.2018.)


ΝΣΚ/266/2012

Υπαγωγή υπαλλήλων, αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ. και Ε.Σ.Τ.Α., στη μισθολογική ρύθμιση του άρθρου 41 του Ν. 3844/2010.Οι (διοικητικοί) υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν διοριστεί στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως απόφοιτοι της 20ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της 3ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά την θέση σε ισχύ του ΠΔ 184/2009, δυνάμει του οποίου μεταφέρθηκε η Υπηρεσία αυτή στην οργανωτική δομή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 41 παρ.1 του Ν. 3844/2010. (ομοφ.)