Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4732/2020
ΦΕΚ: 192/Β/02.10.2020

Κύρωση της Συμφωνίας Απόκτησης και Αμοιβαίας Εξυπηρέτησης (Εφαρμοστική Διευθέτηση) μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών εκπροσωπούμενου από την Υπηρεσία Αμύνης Διοικητικής Μέριμνας – Ενέργειας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας εκπροσωπούμενου από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό σχετικά με τον αμοιβαίο εφοδιασμό καυσίμων.

Σχετικά Έγγραφα

Ν.4733/2020

Κύρωση της Συμφωνίας Απόκτησης και Αμοιβαίας Εξυπηρέτησης (Εφαρμοστική Διευθέτηση) μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών εκπροσωπούμενου από την Υπηρεσία Αμύνης Διοικητικής Μέριμνας – Ενέργειας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας εκπροσωπούμενου από την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία σχετικά με τον αμοιβαίο εφοδιασμό καυσίμων.


N.4460/2017

Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων με το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στον Τομέα Ανταλλαγής και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάμεων και άλλες διατάξεις.


N 4660/2020

Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.


N.4433/2016

Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης σχετικά με την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηματοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιμακίου του NATO για τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)] προς υποστήριξη του NATO, μεταξύ του Υπουργού Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Ομοσπονδια κού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας,του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού και άλλες διατάξεις.


Ν.4536/2018

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Καναδά και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Δανίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Εσθονίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης (SHAPE), όσον αφορά στη χρηματοδότηση του σχεδιασμού και της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων για το Διεθνές Σχολείο του SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως άνω Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των ιδίων Συμμετεχόντων μετά της Διακοίνωσης Ένταξης όσον αφορά στη συμμετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας στο ως άνω Μνημόνιο Κατανόησης.


ΕΣ/ΤΜ.4/107/2011

Προμήθεια αλεύρου-ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, οι εντελλόμενες με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δαπάνες δεν είναι νόμιμες, διότι η συνολική δαπάνη για την προμήθεια αλεύρου, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 40.875 ευρώ, το οποίο υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 15.000 ευρώ, μέχρι το οποίο είναι κατά νόμο επιτρεπτή η απευθείας ανάθεση προμήθειας, πολλώ μάλλον που στην προκειμένη περίπτωση για προμήθεια αλεύρου, για το ίδιο έτος 2009, και από τον ίδιο προμηθευτή, έχουν ήδη θεωρηθεί και πληρωθεί τα 786, 2457 και 3462 οικονομικού έτους 2009, χρηματικά εντάλματα του Ειδικού Λογιστηρίου στο ΥΠΕΘΑ, συνολικού ποσού 40.330 ευρώ ενώ από τα επικαλούμενα στοιχεία δεν προκύπτει ότι ο Π.Ο.Ν. προέβη στη διενέργεια διαγωνισμού, όπως όφειλε για να προμηθευτεί τις συγκεκριμένες ποσότητες αλεύρου και να τις διαθέσει στα οικεία πολεμικά πλοία. Περαιτέρω, ο ισχυρισμός του Πολεμικού Ναυτικού, ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους 2009 δεν κατέστη δυνατός ο εφοδιασμός του Πολεμικού Ναυτικού με αλεύρι μέσω του στρατού Ξηράς (διαγωνισμοί Υπουργείου Ανάπτυξης) δεν συνιστά απρόβλεπτη περίσταση κατά την έννοια του νόμου, που να δικαιολογεί την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Τέλος, ούτε το Πολεμικό Ναυτικό  επικαλείται, ούτε από τα προσκομιζόμενα στοιχεία και λοιπά έγγραφα προκύπτει ότι η προμήθεια του αλεύρου αυτού από τον Π.Ο.Ν. έγινε ύστερα από διαγωνισμό που διενήργησε ο Π.Ο.Ν. για τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού, κατ΄ εφαρμογή της σχετικής πρόβλεψης του κανονισμού λειτουργίας του. Όμως, όπως προκύπτει από το Φ.800/28/10/3.6.2010 έγγραφο του Διοικητή Κ.ΕΦ.Ν. που επισυνάπτεται στο προαναφερόμενο έγγραφο επανυποβολής των επίμαχων χρηματικών ενταλμάτων, τα αρμόδια όργανα του Πολεμικού Ναυτικού δεν έδρασαν με πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων, αλλά επειδή πεπλανημένα, πλην συγγνωστά υπέλαβαν ότι μπορούσαν να προβούν στις σχετικές απευθείας αναθέσεις, λόγω μη ολοκλήρωσης του ανοικτού διαγωνισμού και ενόψει της επιτακτικής ανάγκης τροφοδότησης των Πολεμικών Πλοίων με άρτο και ως εκ τούτου τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα, τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν λόγω συγγνωστής πλάνης, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2010, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνουν, δεν πρέπει να θεωρηθούν.