Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4182/2013

Εάν μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών, ως εποπτεύουσα αρμόδια Αρχή, στις περιπτώσεις που είναι ανέφικτος ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου κοινωφελούς ιδρύματος του ν. 4182/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του, να προβαίνει στο διορισμό, εκτός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και των μελών αυτού, με εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 1 του παραπάνω νόμου.(...)Ο Υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί, όπως προκύπτει από τη γραμματική και τη συστηματική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 16 παρ.1 του ν. 4182/ 2013, να προβαίνει, ως εποπτεύουσα Αρχή, στο διορισμό, εκτός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος, και των μελών αυτού στις περιπτώσεις που είναι ανέφικτος ο διορισμός τους (ομόφωνα).

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/215/2018

Εφαρμογή ή μη της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 4182/2013 σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία είχαν διορισθεί ως εκτελεστές διαθήκης, εκκαθαριστές, διαχειριστές κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών, με τις προγενέστερες του ν. 4182/2013 διατάξεις και δεν έχουν ολοκληρώσει το έργο τους, με την έγκριση οριστικής λογοδοσίας.​Η έγκριση οριστικής λογοδοσίας προσώπων τα οποία είχαν διορισθεί ως εκτελεστές διαθήκης, εκκαθαριστές, διαχειριστές κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών, με τις προγενέστερες του ν. 4182/2013 διατάξεις και δεν έχουν ολοκληρώσει το έργο τους, αποτελεί προϋπόθεση για τον εκ νέου διορισμό τους, υπό την ισχύ του ν. 4182/2013. (ομόφ.)


ΝΣΚ/40/2020

Συμμόρφωση της αρμόδιας Αρχής του άρθρου 1 παρ.4 ν.4182/2013 με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις ως προς τη σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ιδρύματος, με τροποποίηση του οργανισμού του.(...)1) Η αρμόδια Αρχή του άρθρου 1 παρ.4 ν.4182/2013 οφείλει να συμμορφωθεί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, κατά το σκέλος αυτών που επηρεάζουν τη διοίκηση του κοινωφελούς ιδρύματος, και να τροποποιήσει τον οργανισμό του ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αυτού, με την έκδοση τροποποιητικού π.δ. και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ακύρωση συμβολαιογραφικής πράξης, τροποποιητικής της συστατικής, όσο και την αναγνώριση της εγκυρότητας ιδιόγραφης διαθήκης του ιδρυτή (ομόφωνα). 2) Σε εκτέλεση δε των διατάξεων της παραπάνω διαθήκης, πρέπει να οριστούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος τα πρόσωπα που με αυτή καθορίζονται από τον ιδρυτή-διαθέτη, χωρίς να συνιστά κώλυμα η τυχόν παραίτηση των μελών αυτών σε προγενέστερο χρόνο, ενώ ελλείποντος, λόγω θανάτου, μέλους του Δ.Σ. η πλήρωση της θέσης του θα γίνει από την αρμόδια Αρχή, κατά τα άρθρα 16, 17 και 19 του ν.4182/2013 (ομόφωνα). 3) Μη νόμιμη παρίσταται απόφαση της αρμόδιας Αρχής περί διορισμού νέου Διοικητικού Συμβουλίου, διότι έρχεται σε αντίθεση προς τον ισχύοντα οργανισμό του ιδρύματος και δεν έχει έρεισμα στο νόμο. Σε περίπτωση δε ανάκλησής της, η οποία ανάγεται στη διακριτική ευχέρεια της Αρχής, καθίσταται άνευ αντικειμένου η έκδοση απόφασης παύσης των μελών του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι αναβιώνουν οι πράξεις περί ορισμού του και, έως την έγκριση και δημοσίευση του τροποποιητικού π.δ., η διοίκηση του ιδρύματος ασκείται από αυτό (ομόφωνα).


ΝΣΚ/118/2019

Θέματα σχετικά με την παραγραφή κοινοχρήστων δαπανών σχολαζουσών κληρονομιών και αμοιβών κηδεμόνων.α) Για την παραγραφή των κοινοχρήστων δαπανών σχολάζουσας κληρονομίας εφαρμόζεται το άρθρο 249 του Α.Κ., β) η παραγραφή αυτή αρχίζει από το τέλος του έτους στο οποίο αφορούν οι κοινόχρηστες δαπάνες, γ) αρμόδια αρχή είναι η κατ’ άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 4 του ν. 4182/2013 κατά περίπτωση, δηλ. είτε ο Υπουργός Οικονομικών είτε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και δ) οι αμοιβές και οι δαπάνες των κηδεμόνων υπάγονται στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 του Αστικού Κώδικα (ομόφ.).


ΝΣΚ/110/2019

Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του ν.4182/2013 για τη ρύθμιση των εννόμων σχέσεων κληρονομούμενου, ο οποίος δεν είχε ελληνική ιθαγένεια, ούτε κατοικία ή διαμονή στην Ελλάδα.(...)Για τη ρύθμιση των εννόμων σχέσεων του κληρονομούμενου (τύχη περιουσίας που κατέλειπε στην Ελλάδα) δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ελληνικής έννομης τάξης και συγκεκριμένα οι διατάξεις του ν.4182/2013.


ΝΣΚ/105/2017

Αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου. Εφαρμογή ή μη του Ν. 4182/2013 σε εκκρεμείς υποθέσεις. Σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4182/2013, υποθέσεις αναγνώρισης του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου, για τις οποίες έχουν κατατεθεί αιτήσεις με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς του άρθρου 1869 ΑΚ και οι οποίες δεν έχουν εκδικαστεί μέχρι σήμερα ή επί των οποίων εκδόθηκε μη οριστική απόφαση του δικαστηρίου της κληρονομίας, που διατάσσει δημοσίευση πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 1869 ΑΚ, επιβάλλεται να εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση και ο καθοριζόμενος με αυτή τρόπος δημοσίευσης πρόσκλησης. Στις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκαν εντολές από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την υποβολή αίτησης αναγνώρισης του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου, βάσει του προγενέστερου νομοθετικού καθεστώτος, αλλά πριν κατατεθούν οι σχετικές αιτήσεις στο δικαστήριο, ετέθη σε ισχύ ο νόμος 4182/2013, η αρμόδια διεύθυνση, εφόσον ενημερωθεί ότι δεν εκκρεμεί σχετική αίτηση, δύναται να ενεργοποιήσει άμεσα την προβλεπόμενη από το άρθρο 61 παρ. 5 του ν. 4182/2013 διαδικασία (ομοφ.).


ΝΣΚ/332/2016

Αρμόδιο όργανο για την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών υπέρ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.) και του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.)(...)Ο Υπουργός Οικονομικών είναι αρμόδιος για την αποδοχή ή αποποίηση περιουσιών, δηλαδή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, που καταλείπονται υπέρ των Ταμείων Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.) και Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.), στα οποία αποδίδεται το προϊόν της εκκαθάρισης κατά το άρθρο 32 του ν. 4182/2013. Η αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών για την αποδοχή ή αποποίηση δωρεών με ή χωρίς όρο προς το Δημόσιο υφίσταται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την αξία των δωρούμενων και από το εάν η παράδοση στο Δημόσιο των κινητών πραγμάτων που δωρίζονται σε αυτό με ιδιωτικό έγγραφο ή και χωρίς αυτό, καθιστά τη σύσταση της δωρεάς ισχυρή, κατά το άρθρο 498 ΑΚ.


ΝΣΚ/217/2018

Αν η μετάθεση του χρόνου έναρξης καταβολής μισθώματος, εμπίπτει στην έννοια της αναπροσαρμογής του μισθώματος, κατ’ άρθρο 24 παρ.10 του ν. 4182/2013.Η τροποποιητική μισθωτικής συμβάσεως, σύμβαση για μετάθεση του χρόνου έναρξης καταβολής του μισθώματος, δεν συνιστά μεν περίπτωση αναπροσαρμογής μισθώματος και δεν ρυθμίζεται από το άρθρο 24 παρ.10 του ν. 4182/2013, αλλά η σύμβαση μπορεί να συναφθεί υπό τους όρους των σχετικών διατάξεων του Α.Κ., οπότε εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη της παρ.10 του άρθρου 24 του ν. 4182/2013, καθόσον αφορά στην υποβολή της τροποποιητικής σύμβασης στην αρμόδια Αρχή προς έγκριση. (ομόφ.)


10756/2020

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων καταβολής αμοιβής σε πρόσωπα που καταδεικνύουν περιουσιακά στοιχεία του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α').


ΔΙΑΣΦ/Φ3/89/1066113/2014

Ασφαλιστική αντιμετώπιση των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας “ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ”, τα οποία πριν το διορισμό τους στις θέσεις αυτές υπάγονταν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ»(ΑΔΑ:Ω8ΙΞ4691Ω3-ΨΚ7) 

ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014

Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν.4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»ΑΔΑ: ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3