Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 34/1995 , 715/1979

Αν η μονομερής, εκ μέρους του e-ΕΦΚΑ, λύση της μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Τμήματος Ηλιούπολης του τ. Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 3 του π.δ. 715/1979, όπως ισχύει, ή βάσει των διατάξεων του άρθρου 43 του π.δ. 34/1995, όπως ισχύει, και 2) ποιες από τις ανωτέρω διατάξεις θα επικαλείται στο εξής ο e-ΕΦΚΑ για τη μονομερή λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου.(...)Η πρόωρη λύση από τον e-ΕΦΚΑ, ως μισθωτή, της μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Τμήματος Ηλιούπολης του τ. Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) θα πραγματοποιηθεί βάσει του άρθρου 36 παρ. 4 του π.δ. 715/1979.

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/115/2021

Δυνατότητα ή μη, ανανέωσης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικών επιστημόνων, κατ’ άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 και ακαδημαϊκών υποτρόφων, κατ’ άρθρο 29 παρ. 7 του ν. 4009/2011, σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο ή ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος από τη λήξη των αρχικών ή ανανεωθεισών συμβάσεων.(....)Είναι επιτρεπτή η ανανέωση συμβάσεων διδασκόντων, κατ’ άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 και ακαδημαϊκών υποτρόφων, κατ’ άρθρο 29 παρ. 7 του ν. 4009/2011, για το αντίστοιχο εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, κατά το οποίο διδάσκεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, το ανατεθέν σ’ αυτούς μάθημα, ενώ δεν είναι δυνατή η ανανέωση των συμβάσεων αυτών, για το αντίστοιχο εξάμηνο του μεθεπόμενου ακαδημαϊκού έτους, σε περίπτωση, δηλαδή, που μεσολαβεί ένα ακαδημαϊκό έτος χωρίς απασχόλησή τους (ομόφωνα).


ΝΣΚ/182/2018

Διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου του ΕΦΚΑ, κατά τις διατάξεις του π.δ/τος 715/1979.α) Δύναται να διενεργηθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου του ΕΦΚΑ, κατά τις διατάξεις του π.δ/τος 715/1979, για το οποίο έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση περί απόδοσης μισθίου, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εκτελεστεί, με την προϋπόθεση ότι στη διακήρυξη του διαγωνισμού θα τεθεί όρος, ότι το μίσθιο δεν είναι ελεύθερο και ότι η σύμβαση μίσθωσης θα ξεκινήσει μετά την απελευθέρωση του μισθίου. (πλειοψ.) β) Το δικαίωμα εκτέλεσης της απόφασης απόδοσης μισθίου παραγράφεται μετά από 20 έτη, οφείλει όμως ο ΕΦΚΑ να εκτελέσει άμεσα την τελεσίδικη απόφαση, προκειμένου να μπορεί να υλοποιηθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. (πλειοψ.) 


ΝΣΚ/197/2016

Μισθωτική σύμβαση κυλικείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 715/1979 - Δυνατότητα αποδοχής αιτήματος του μισθωτή για την πρόωρη λύση της.Δεν είναι κατά νόμο δυνατή η αποδοχή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας του αιτήματος της μισθώτριας του κυλικείου του Πανεπιστημίου για την πρόωρη λύση της από 29-8-2014 μισθωτικής σύμβασης, η οποία συνήφθη κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 715/1979. ΑΠΟΔΕΚΤΗ


ΝΣΚ/64/2021

Εάν το υπ’ αρ. πρωτ. 583/2-5-2006 πιστοποιητικό σπουδών της Σχολής Κινηματογράφου Τηλεόρασης «ΚΕΑ-ΜΠΕΛΛΟΥ» που κατέθεσε στην ΕΡΤ ΑΕ ο υπάλληλος Π.Π. του Δ., αποτελεί νόμιμο τίτλο σπουδών, δηλαδή πτυχίο ή δίπλωμα Σκηνοθέτη αναγνωρισμένης σχολής τουλάχιστον τριετούς (3) μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, όπως απαιτούσε το άρθρο 9 (Β) Κλάδοι Καλλιτεχνικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΚΤΕΠ) του ισχύοντος κατά το χρόνο της μονιμοποίησης του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της ΕΡΤ ΑΕ, για την ένταξη υπαλλήλου στην ειδικότητα του σκηνοθέτη.(...)Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο ΓΝΣ και για τον νομικό και δικαστικό χειρισμό των υποθέσεων υλικής αρμοδιότητας της ΓΓΕΕ του πρώην ΥΨΗΠΤΕ απέχει από την έκδοση γνωμοδότησης, καθόσον το εν θέματι ερώτημα απασχολεί την ΕΡΤ ΑΕ, η επί της οποίας άσκηση εποπτείας, εκ μέρους του ερωτώντος Υφυπουργού, δεν αρκεί από μόνη της, για την ενεργοποίηση της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας του ΝΣΚ.


ΝΣΚ/29/2021

Ερωτήματα σχετικά με την επίκληση ανωτέρας βίας, λόγω της πανδημίας Covid-19, από την μισθώτρια εταιρεία της ξενοδοχειακής μονάδας ΕΣΠΕΡΙΑ, ιδιοκτησίας του e ΕΦΚΑ, κατά την εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης εκμίσθωσης, καθώς και σχετικά με τις περαιτέρω πρακτικές συνέπειες της επίκλησης ανωτέρας βίας στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και περί του εάν υφίσταται η υποχρέωση της Διοίκησης του e ΕΦΚΑ να ενεργοποιήσει τις διατάξεις του άρθρου 44 του π.δ/τος 715/1979, και εάν η Διοίκηση του e ΕΦΚΑ υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα εταιρείας, η οποία συμμετείχε στον διαγωνισμό για την εκμίσθωση της ξενοδοχειακής μονάδας ΕΣΠΕΡΙΑ, για τη χορήγηση αντιγράφων, όλων των εγγράφων, τα οποία, ενδεχομένως, να έχει εκδώσει ο e ΕΦΚΑ στα πλαίσια της εκτέλεσης της επίμαχης σύμβασης μίσθωσης.(...)ατά την αληθή έννοια των συμφωνηθέντων στις διατάξεις του άρθρου 14 της σύμβασης του e ΕΦΚΑ με τη μισθώτρια εταιρεία, για την εκμίσθωση του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το αθηναϊκό ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ, ως λόγος ανώτερης βίας που μπορεί να δικαιολογήσει, για όσο χρόνο διαρκεί η ανωτέρα βία, την παράταση του συμβατικού χρόνου εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της μισθώτριας εταιρείας, θεωρείται και η εν γένει κανονιστική δράση της Πολιτείας για τον περαιτέρω περιορισμό της διασποράς του ιού Covid-19, ενώ δεν απαιτείται η τήρηση οιουδήποτε συστατικού τύπου για την αποδοχή της συνδρομής της ανωτέρας βίας, αλλά αρκεί, ως διαπιστωτική πράξη, η σχετική απόφαση του ΔΣ του e ΕΦΚΑ. Επίσης, η μισθώτρια εταιρεία δεν δύναται να επανέρχεται με το αίτημα της αναγνώρισης της συνδρομής ανωτέρας βίας και εντεύθεν της παράτασης του προβλεπόμενου, στη σύμβαση, χρόνου για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών της, κάθε φορά που η κανονιστικώς δρώσα Πολιτεία λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό της περαιτέρω διάδοσης του ιού Covid-19, ενώ για το ζήτημα της χρονικής ισχύος των τραπεζιτικών εγγυητικών επιστολών, τις οποίες αυτή προσκόμισε, πρέπει να συμφωνηθεί και να επιτευχθεί η παράταση της χρονικής ισχύος των εγγυητικών επιστολών για ίσο χρόνο, με την παράταση των επενδυτικών και των λοιπών συμβατικών εργασιών της αναδόχου εταιρείας. Περαιτέρω, η Διοίκηση του e ΕΦΚΑ δεν δύναται να προβεί στην ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του π.δ/τος 715/1979, για την κήρυξη της μισθώτριας ως έκπτωτης, καθόσον αυτές δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην προκειμένη περίπτωση, αλλά δύναται, προς τούτο, να προσφύγει στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων και, συμπληρωματικά, στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ/τος 34/1995. Τέλος, η Διοίκηση του e ΕΦΚΑ δεν δύναται να ικανοποιήσει το αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «NEWS WORLD INVESTMENTS SARL», για την χορήγηση αντιγράφων, όλων των εγγράφων, τα οποία, ενδεχομένως, να έχει εκδώσει ο e ΕΦΚΑ στα πλαίσια της εκτέλεσης της επίμαχης σύμβασης μίσθωσης, καθόσον αυτό τυγχάνει αόριστο.


Φ.951.1/86/3984/Σ.102748/2013

Aποδοχή της υπ’ αριθμ. 334/2013 Γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία για τον δημόσιο διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, που προκηρύχθηκε την 10.3.2011 από το ΜΤΝ για την παραχώρηση διαχείρισης (MANAGEMENT) - εκμετάλλευσης του επί των οδών Ερμού αριθ. 15 - Πετράκη και Σκόπα ακινήτου του, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΠΔ 60/2007 και συνεπώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί και το άρθρο 25 αυτού, αλλά έχει εφαρμογή, ως προς διαδικαστικό ζήτημα της διεξαγωγής του διαγωνισμού για την επιλογή του μισθωτή, το ΠΔ 715/79, ενώ ως προς τα ουσιαστικά ζητήματα της μέλλουσας να συναφθεί σύμβασης μίσθωσης, μεταξύ των οποίων η χρονική της διάρκεια, το Π.Δ. 34/1995.


ΝΣΚ/137/2020

Εάν η σύναψη σύμβασης μεταξύ κεφαλαιουχικής εταιρείας, της οποίας ο κύριος μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος έχει εκλεγεί στο αξίωμα του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, και της Περιφέρειας εντός της οποίας ο ανωτέρω έχει εκλεγεί, δημιουργεί ασυμβίβαστο του αξιώματος αυτού με τη συγκεκριμένη ιδιότητα.(...) Τα κωλύματα (και τα ασυμβίβαστα) που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 117 του ν. 3852/2010 για την εκλογή των περιφερειακών αρχών, ισχύουν, κατ’ αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 77 του ίδιου νόμου, αναλογικώς, και αναφορικά με αξίωμα του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, που θεσμοθετήθηκε από τη διάταξη του άρθρου 179. Με την, αναλογικώς εφαρμοζόμενη, διάταξη του άρθρου 77, με την οποία θεσπίσθηκε, το όμοιας αποστολής και αρμοδιοτήτων με το ανωτέρω, αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, γίνεται ευθεία παραπομπή στο άρθρο 14 του ν. 3852/2010, έτσι ώστε τα σε αυτό προβλεπόμενα κωλύματα (και ασυμβίβαστα) για την εκλογή των δημοτικών αρχών, να ισχύουν και για το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Επομένως, η σύναψη σύμβασης μεταξύ κεφαλαιουχικής εταιρείας και της Περιφέρειας, εντός της οποίας κατέχει το αξίωμα του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης πρόσωπο, με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο ανώτερο του 5%, [περίπτωση ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 3852/2010], δημιουργεί ασυμβίβαστο με το αξίωμα αυτό (ομόφωνα).


ΝΣΚ/231/2018

Δυνατότητα συνέχισης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου του ΕΦΚΑ, μετά τη συνταξιοδότηση του μισθωτή, με τη μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης του μισθωτή στην κόρη του.Η μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του ΕΦΚΑ δύναται να συνεχισθεί και μετά τη συνταξιοδότηση του μισθωτή με τη μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης από τον μισθωτή στην κόρη του, με συνδυασμό εκχώρησης και αναδοχής χρέους, κατόπιν συναίνεσης του εκμισθωτή (ΕΦΚΑ). (πλειοψ.)


ΠΟΛ 1017/2013

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση του εισοδήματος που αποκτά ο εκμισθωτής ακινήτου, στο οποίο έχουν γίνει βελτιώσεις και προσθήκες από τον μισθωτή, κατά την πρόωρη λύση της μίσθωσης.

ΕΣ/ΚΛ Ζ/87/2018

Μίσθωση ακινήτου :Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, η υπό σύναψη σύμβαση αποτελεί σύμβαση μίσθωσης ακινήτου και δεν αφορά σε κατασκευή δημόσιου έργου, προμήθεια αγαθών ή παροχή δημόσιας υπηρεσίας, με συνέπεια να μην υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως εκ τούτου, απαραδέκτως υποβάλλεται για έλεγχο ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου.