Φ36/168674/Δ1/2020

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 1566/1985 , 4610/2019
ΦΕΚ: 5485/Β/11.12.2020

Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α΄ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Φ7/ΦΔ/73884/Δ1

Ρυθμίσεις βαθμολογίας Γ’ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021.


Φ.7/ΦΜ/67997/ΓΔ4/2020

Ρυθμίσεις βαθμολογίας τριμήνων στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020.


Φ.14/ΦΜ/108048/Δ1/2020

Υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2020 - 2021.


Δ14/οικ.77126/2021

Υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022.


Φ.14/ΦΜ/138715/Δ1/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.14/ΦΜ/108048/ Δ1/18-8-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα «Υλοποίηση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β΄3606).


Φ.6/55081/Δ1/2020

Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021»ΑΔΑ: 6ΦΞΕ46ΜΤΛΗ-Χ9Γ 


Φ.6/ 22511/Δ1/2021

«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22» ΑΔΑ:6ΩΗ346ΜΤΛΗ-7Ν7


73226/Δ6/2020

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2020-2021.


Φ4/57738/ΓΔ4/2021

Αξιολόγηση «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021.


Φ52/60399Δ1/2021

«Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022» ΑΔΑ:ΩΙΑΨ46ΜΤΛΗ-ΚΕΤ