Δ14/οικ.77126/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 1566/1985 , 4455/2017
ΦΕΚ: 4692/Β/11.10.2021

Υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Σχετικά Έγγραφα

Φ.14/ΦΜ/108048/Δ1/2020

Υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2020 - 2021.


Φ.14/ΦΜ/138715/Δ1/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.14/ΦΜ/108048/ Δ1/18-8-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα «Υλοποίηση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β΄3606).


Φ.14/ΚΓ/205456/Δ1/2020

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/126841/Δ1/09-08-2019 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3210Β΄/22-08-2019) «Yλοποίηση και επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2019-2020».


Φ.14/ΦΜ/126841/Δ1/2019

Υλοποίηση και επέκταση του προγράμματος "Σχολικά Γεύματα" στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2019-2020. 

Τροποποιήθηκε με την Φ.14/ΚΓ/205456/Δ1/2020, ΦΕΚ: 5116/Β/2019


Φ.14/ΦΜ/152782/Δ1/2020

Ένταξη νέων σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα” για το σχολικό έτος 2020- 2021.


Φ52/60399Δ1/2021

«Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022» ΑΔΑ:ΩΙΑΨ46ΜΤΛΗ-ΚΕΤ


Φ36/168674/Δ1/2020

Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α΄ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2020-2021.


Φ7/ΦΔ/73884/Δ1

Ρυθμίσεις βαθμολογίας Γ’ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021.


Φ52/55240/Δ1/2021

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021- 2022 ΑΔΑ: ΨΝ9Μ46ΜΤΛΗ-ΡΒ5


Φ1/60388 /Δ1/2021

«Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2021-2022 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση» ΑΔΑ:68ΑΝ46ΜΤΛΗ-Λ2Π