Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4266/2014
ΦΕΚ: 135/Α/10.06.2014

Α) «Κύρωση των τροποποιήσεων: αα) της Σύμβασης για την Οδική Κυκλοφορία και της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που συμπληρώνει τη Σύμβαση, αβ) της Σύμβασης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που συμπληρώνει τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο για τις Διαγραμμίσεις της οδού που συμπληρώνει την Ευρωπαϊκή Συμφωνία» και Β) Κωδικοποίηση των διατάξεων των ως άνω Συμβάσεων σε ενιαίο κείμενο.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

71538/2868/1997

Αποδοχή της αναθεώρησης του 1995 της «Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων ADR».


Αριθμ. Φ.101/40062/4881/2007

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 50941/40/1990 (ΦΕΚ Β 104) υπουργικής απόφασης, για την αποδοχή του πρωτοκόλλου τροποποίησης του 1993 της «Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR».

ΥΠΕΣ/46096/2008

Αποδοχή της αρ.323/2008 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.). Στην έννοια της συντήρησης από τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού των οδών της αρμοδιότητάς τους, περιλαμβάνεται η αποκατάσταση των βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας της οδού (στηθαία, νησίδες ασφαλείας σήμανση κ.ο.κ.).

ΠΔ 106/2007

Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους.


N.3363/2005

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, του Μνημονίου Συμφωνίας που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφ’ ενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφ’ ετέρου, καθώς και της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής της ως άνω Συμφωνίας.


24070/359/2020

Ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ΑΔΑ:6ΖΡΒ465ΧΘΞ-ΟΚ4


E.2014/2019

«Κοινοποίηση της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνία


Ν.4347/2015

Κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών−μελών τους αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου και του Πρακτικού Διόρθωσης αυτής.


Ν 4707/2020

Κύρωση της Συνολικής και Ενισχυμένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών - Μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου.


Ν.4341/2015

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σχετικά με τη συνεργασία και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελληνική Δημοκρατία.