ΥΠ.ΕΣ/44754/2018

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3492/2006

Σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Αριθμ.Φ.800/265/139770/2014

Σύσταση και Οργάνωση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/12/24719/2010

Υπαγωγή Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στους πρω­τοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε εφαρμογή του ν. 3852/2010.


5211/02/13/2013

Σύσταση και Οργάνωση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Πλην Υπηρεσιών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.).

ΕλΣυν.Κλ.Τμ.7/305/2017

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.Νόμιμη η ανάθεση σε τρίτο για την Διαμόρφωση Συστήματος Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου και Εκπαίδευσης Προσωπικού για τη Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου. (..) Με δεδομένα αυτά και λαμβανομένων ειδικότερα υπόψη ότι ο Δήμος … υποχρεούται να συστήσει μονάδα εσωτερικού ελέγχου με επαρκές και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό από υπαλλήλους του, ότι στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής Ανάπτυξης δεν υπάγεται η διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και ότι η σύνταξη του εγχειριδίου εσωτερικού ελέγχου απαιτεί πράγματι ειδικές γνώσεις και σχετική εμπειρία, νομίμως ο Δήμος ανέθεσε τις ως άνω υπηρεσίες σε τρίτο, καθόσον οι υπάλληλοί του δεν μπορούσαν να προβούν στην εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών. Και αυτό γιατί αντικείμενο των επίμαχων υπηρεσιών ήταν η εκπαίδευση των ίδιων των υπαλλήλων, η κατάρτιση και καθοδήγησή τους στη διεξαγωγή του ελέγχου, ακριβώς λόγω της μη εξειδίκευσής τους σε σχετικά ζητήματα.


Δ10Β/1053970/1672/ΕΞ2013

Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού.

(Τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε  με την Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013 ΦΕΚ 1094/Β/2013 .Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ10Β 1053970/1672 ΕΞ 2013/29.3,2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 801Β΄)περί «Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα,του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνώνκαι πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού» και κωδικοποίηση αυτής.)


21679/2013

ΘΕΜΑ: Παροχή επιχορηγήσεων προς τρίτους από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Ν.1405/1983

Επέκταση της διαδοχικής ασφάλισης στους εργαζομένους με μετακινούνται από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και αντίστροφα και άλλες διατάξεις


ΔΑΔ/Φ.1/11/43143/2019

Τροποποίηση της ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/12/24719/ 25-11-2010 (ΦΕΚ 1867/Β΄/2010) υπουργικής απόφασης «Υπαγωγή Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε εφαρμογή του ν. 3852/2010».


31220/2007

Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (STAGE) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού. 

ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ ΕΞ2015/7.4.2015 απόφασης παραχώρησης, με αντάλλαγμα,
του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού, (ΦΕΚ 578/Β΄).