Αριθμ.Φ.800/265/139770/2014

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3492/2006 , 721/1970
ΦΕΚ: 3465/β/23.12.2014
Σύσταση και Οργάνωση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

5211/02/13/2013

Σύσταση και Οργάνωση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Πλην Υπηρεσιών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.).

115223/2021

Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4622/2019.


26293/Δ1.8614/2020

Έναρξη λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.


7095/2020

Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, στο Υπουργείο Τουρισμού.

Καταργήθηκε με την 12158/2021- ΦΕΚ: 3397/Β/28.7.2021 


Π.Δ.109/2019

Σύσταση Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικού Προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 


249991/2007

Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) για τη Χρηματοδότηση Ερευνητικών Προγραμμάτων και Μελετών του ΥΠΕΘΑ»


Φ.800/182/131516/ Σ. 1341/2016

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 249991/18-05-2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη Χρηματοδότηση Ερευνητικών Προγραμμάτων και Μελετών του ΥΠΕΘΑ» (ΦΕΚ Β΄846), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


26193/Δ1.8581/2020

Οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.


Φ.800/415/142352/Σ.4133/2016

Μεταφορά αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Ειδικού Λογιστηρίου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), στο Τμήμα Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ) του ΥΠΕΘΑ - Σύσταση αυτοτελούς Γραφείου Δημοσιονομικού Ελέγχου – Σύσταση αυτοτελούς Γραφείου Προώθησης Εντολών Μεταφοράς Πιστώσεων, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ) του ΥΠΕΘΑ και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους


ΥΠ.ΕΣ/44754/2018

Σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης