26293/Δ1.8614/2020

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4622/2019
ΦΕΚ: 2862/Β/14.07.2020

Έναρξη λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

οίκ. 46716/28/2020

Κανονισμός Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 


26193/Δ1.8581/2020

Οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.


ΝΣΚ/73/2021

Διαδικαστικά θέματα διεξαγωγής της προκαταρκτικής εξέτασης και της ένορκης διοικητικής εξέτασης από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 39 του ν. 4622/2019.(..)1) Μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 και την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχουν καταργηθεί οι διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του ν. 3528/2007, καθ’ ό μέρος αφορούν στα όργανα διεξαγωγής της προκαταρκτικής εξέτασης και της ένορκης διοικητικής εξέτασης, εξακολουθούν όμως να έχουν συμπληρωματική εφαρμογή καθ’ ό μέρος ρυθμίζουν διαδικαστικά θέματα διεξαγωγής της προκαταρκτικής εξέτασης και της ένορκης διοικητικής εξέτασης (ομόφωνα). 2) Κατά την έννοια των μεταβατικών διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 13 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019, ο υπάλληλος στον οποίο έχει ανατεθεί η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή ένορκης διοικητικής εξέτασης, πριν την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, συνεχίζει και ολοκληρώνει αυτή με την έκδοση σχετικού πορίσματος, όσον αφορά στην ένορκη διοικητική εξέταση και προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 125 του Υ.Κ., όσον αφορά στην προκαταρκτική εξέταση, η δε Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύει τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης και της ένορκης διοικητικής εξέτασης μέχρι την περάτωσή τους (κατά πλειοψηφία). Στην περίπτωση που έχει διαπιστωθεί η ανάγκη διενέργειας ένορκης διοικητικής εξέτασης πριν την έναρξη της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, αλλά δεν έχει ανατεθεί σε υπάλληλο μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας, η ένορκη διοικητική εξέταση διενεργείται από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ομόφωνα).


139240/Υ1/2020

Έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ως Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.


14978/ΕΞ2020/2020

Έναρξη Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/237518/6051/2020

Καθορισμός δομής και αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και έναρξη λειτουργίας αυτής.


81764/2020

Καθορισμός της δομής, των αρμοδιοτήτων και της στελέχωσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εσωτερικών και έναρξη Λειτουργίας αυτής.


115223/2021

Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4622/2019.


7678/2020

Έναρξη λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Υπουργείου Τουρισμού.


38151 ΕΞ 2021

Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης .