ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/7/οικ.19392/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4369/2016 , 4735/2016

Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΡΟΥΣ Β΄ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Ν. 4369/2016, και συμπλήρωση διατάξεων με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 4735/2020 (Α’ 197). ΑΔΑ: ΨΗΩΦ46ΜΤΛ6-ΚΞΤ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ.31809/2017

Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΡΟΥΣ Β΄ -ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Ν. 4369/2016, με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4489/2017 «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις–Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις».(ΑΔΑ:66ΗΘ465ΧΘΨ-ΖΒΧ)


ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/ 753/οικ.7513/2017

Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ /33) – ΜΕΡΟΣ Β’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή.(ΑΔΑ:ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ)


11168/2017

Εφαρμογή του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ 33) – ΜΕΡΟΣ Β’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (αρ. 14-21) στον ΕΟΤ, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ. 36 του Ν. 4489/2017 (ΦΕΚ 140/Α/21-09-2017).(ΑΔΑ:ΨΣΖΤ469ΗΙΖ-7ΓΗ)


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/563/οικ.30936/2016

Μεταβολή του φορέα διορισμού των περιλαμβανομένων σε οριστικούς πίνακες διοριστέων κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4369/2016  (Α' 33) (ΑΔΑ:78ΚΕ465ΦΘΕ-9ΔΧ)


Α.Π. Φ.80000/οικ.9981/411/2016

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 55 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33, Α΄) (ΑΔΑ:Ω969465Θ1Ω-Ο1Λ )


Φ.80000/οικ.9455/395/2016

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 61, του ν.4369/2016 (Α΄33).(ΑΔΑ:7ΜΞ3465Θ1Ω-993)


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/32/οικ.17115/2018

Τροποποίηση διατάξεων του ν.4369/2016 για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της αξιολόγησης  προσωπικού.(ΑΔΑ:Ψ37Ρ465ΧΘΨ-ΦΚΒ )


ΝΣΚ/6/2020

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 τταρ. 1 του ν. 4369/2016, και του εκδοθέντος κατ’ εξουσιοδότηση αυτού π.δ. 69/2016, για τη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της ανάλογης εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 25-27 του ν. 4369/2016.Οι διατάξεις του άρθρου 98 του ν. 3528/2007, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 4369/2016, και του εκδοθέντος κατ’ εξουσιοδότηση αυτού π.δ. 69/2016, εφαρμόζονται για τη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων των κλάδων Πτυχιούχων Διοικητικών, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Διοικητικών Γραμματέων και Επιμελητών του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της ανάλογης εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 25-27 του ν. 4369/2016 (πλειοψ.). Σχετική η υπ’ αριθ. 256/2016 γνωμοδότηση Α΄ Τμήματος ΝΣΚ.


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/493/οικ.9776/2016

Καθορισμός της διαδικασίας μεταβολής του φορέα διορισμού των περιλαμβανομένων σε οριστικούς πίνακες διοριστέων κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4369/2016 (Α΄33).


ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2349/οικ.19511/2016

Συγκέντρωση στοιχείων για την κατάταξη των υπαλλήλων και τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων βάσει των διατάξεων του ν. 4369/2016.(ΑΔΑ:6ΨΤΕ465ΦΘΕ-Χ60)