Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4611/2019 , ΙΚΑ/Ε/57/33/2001 , ΙΚΑ/Ε57/38/2011 , ΙΚΑ/Ε41/40/2015

Βεβαιώσεις για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων (Λογαριασμών Δημοσίων Έργων) από Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές επιχειρήσεις δημόσιας ή κοινής ωφελείας και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρα 8 παρ. 5 εδ. ε΄ του Α.Ν. 1846/51, 39 παρ. 7 του Ν.2065/92 και 60 του Ν.2676/99) – Υπενθύμιση Οδηγιών ΑΔΑ:Ω5ΤΥ46ΜΑΠΣ-ΗΓΓ

Σχετικά Έγγραφα

ΙΚΑ/Ε41/199/2009

Οι επιχειρήσεις με τις επωνυμίες Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) και Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) έχουν τον χαρακτήρα επιχειρήσεων «Κοινής Ωφελείας», κατά συνέπεια, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε΄ του Α.Ν. 1846/51, οι διατάξεις των άρθρων 39 παρ. 7 του Ν.2065/92, 54 και 59 του Ν.2676/99 και της Υ.Α. Φ21/113/4-7-00.ΣΧετ.η αριθμ.157/2009 Γν.ΝΣΚ

ΝΣΚ/552/2004

ΔΕΗ – ΟΤΕ. Υπαγωγή στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας για απάντηση σε αιτήματα πολιτών, διεκπεραίωση υποθέσεων και πρόσβασή τους σε διοικητικά έγγραφα. Δεσμεύσεις και χρηματικές κυρώσεις του άρθρου 5 του Ν 1943/1991.Η ΔΕΗ ως ανώνυμη εταιρεία δεν υπάγεται στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και ειδικώτερα στα άρθρα 4 και 5 αυτού τα οποία αφορούν απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών, διεκπεραίωση υποθέσεών τους μέσα σε ορισμένη προθεσμία και πρόσβασή τους σε διοικητικά έγγραφα, επειδή ο Κώδικας καταλαμβάνει μόνο τις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ. Στις διατάξεις αυτές όμοια δεν υπάγονται και οι φορείς που εξέρχονται από τον δημόσιο τομέα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30 του Ν 1914/1990 και 22 του Ν 1947/1991 όπως η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ, καθώς και οι δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις που συστήνονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 277 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΠΔ 410/1995). Στις δεσμεύσεις και χρηματικές κυρώσεις του άρθρου 5 του Ν 1943/1991 για μη απάντηση σε αιτήματα των πολιτών και μη διεκπεραίωση υποθέσεών τους μέσα σε ορισμένη προθεσμία δεν υπόκεινται ούτε η ΔΕΗ ούτε ο ΟΤΕ και ούτε οι παραπάνω δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις.

ΕΣ/ΤΜ.6/293/2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:Αίτηση ανάκληση της 12/2017 πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο(..)Με την αίτηση ανάκλησης προβάλλεται εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του ν.4412/2016 και ειδικότερα ότι πρόκειται για μία γνήσια προγραμματική σύμβαση που εγκαθιδρύει μια πραγματική συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων με σκοπό δια της συνένωσης των μέσων που διαθέτει ο καθένας από αυτούς την από κοινού εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους πληρούνται δε οι προϋποθέσεις της in house ανάθεσης και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/2016 (άρθρο 12 παρ.1) και δεν νοθεύει τον ανταγωνισμό. Εξάλλου στη παρούσα περίπτωση συντρέχουν οι προϋποθέσεις σύναψης προγραμματικής σύμβασης, ενώ τα ΚΕΚ ως δημοτικές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται στους επιτρεπτώς συμβαλλόμενους φορείς. Ειδικότερα η ανωτέρω δημοτική επιχείρηση είναι ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μέτοχός της είναι κατά ποσοστό 100% ο συμβαλλόμενος Δήμος και ταυτόχρονα έχοντας στους σκοπούς της την παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία και επιτήρηση χώρων αναψυχής, εκπαίδευσης, αθλητισμού και ψυχαγωγίας δύναται να συμβάλλεται κατά τον άριστα δυνατόν τρόπο με το Δήμο για την εκπλήρωση των σκοπών της ελεγχόμενης προγραμματικής σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη αλληλοσυμπληρώνουν τις αρμοδιότητές τους για την λειτουργία και επιτήρηση του διαμορφωθέντος τμήματος του παραχωρηθέντος παραλιακού μετώπου της περιοχής Λιπασμάτων, χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισμού καθώς προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών για την υλοποίηση αναγκαίων υπηρεσιών και προμηθειών. Εξάλλου οι προβλεπόμενες στο προϋπολογισμό της σύμβασης δαπάνες δεν έχουν τον χαρακτήρα ανταλλάγματος, ούτε συνδέονται με την επίτευξη κέρδους αλλά αφορούν αποκλειστικά την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου. Τέλος, συντρέχει περίπτωση παραβίαση της αρχής της ισότητας και της αρχής της ασφάλειας δικαίου δεδομένου ότι παρόμοιου περιεχομένου προγραμματικές συμβάσεις έχουν κριθεί νόμιμες κατά τον προσυμβατικό έλεγχο, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν υπήρξε πρόθεση καταστρατήγησης του νόμου.Αναβάλλει την έκδοση οριστικής απόφασης


41/241/1996

Ανακαθορισμός κατώτατων ορίων συντάξεων άμισθων ασφαλισμένων Α΄ και Β΄ τάξης του Ταμείου Νομικών.

Ν.4387/2016,ΦΕΚ-85/Α/12.5.2016 άρθρο 28 παρ.11 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28  (μέρος τρίτο) του Ν.4670/2020 - ΦΕΚ: 43/Α/28.2.2020: 11.Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 13.5.2016 και εφεξής καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 2084/1992 (Α’ 165), του άρθρου 64 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 2084/1992, της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179), το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 23 του π.δ. 913/1978 (Α’ 220), της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του π.δ. 284/1974 (Α’ 101), της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της Υ.Α. Β2/54/3/236/76/ οικ. 695/1977 (Β’329), της παραγράφου 8α του άρθρου 46 του β.δ. 29/5/25.6.58 (Α’ 96), της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του π.δ. 419/1983 (Α’ 154), του άρθρου 17 του π.δ. 419/1980 (Α’ 11), του άρθρου της 20 Υ.Α. 17481/1933 Α.Υ.Ε.Ο. (77/1933), της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 18 της Υ.Α. 31720/Σ.503/10.12.1962 (Β’ 503), της Υ.Α. Φ.43/ οικ.1135/1988 (Β’ 404), του άρθρου 1 του π.δ. 460/1989 σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 982/1979 (Α’ 239), της Υ.Α. Φ.41/241/1996 (Β’ 228), της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 (Α’ 48) σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 3029/2002 (Α’ 160), της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του π.δ. 258/2005 (Α` 316), του άρθρου 9 του π.δ. 116/ 1988 (Α’ 48), του άρθρου 6 του β.δ. 5/1955 (Α’ 18), των άρθρων 97 και 110 του π.δ. 668/1981 (Α’ 167), του άρθρου 1 του π.δ. 418/1985 (Α’ 146) και του άρθρου 14 της Υ.Α. Φ.29/1455/1977 (Β’  1028).

Ν.4670/2020 - ΦΕΚ: 43/Α/28.2.2020 άρθρο 108 Έναρξη ισχύος1.Το Πρώτο, το Δεύτερο και Τέταρτο Μέρος τίθεται σε ισχύ από την 1.3.2020.2.Το Τρίτο Μέρος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.


Φ.43/οικ.1135/1988

Αύξηση εισφορών και συντάξεων του κλάδου Συντάξεων του ΤΣΜΕΔΕ

Ν.4387/2016,ΦΕΚ-85/Α/12.5.2016 άρθρο 28 παρ.11 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28  (μέρος τρίτο) του Ν.4670/2020 - ΦΕΚ: 43/Α/28.2.2020: 11.Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 13.5.2016 και εφεξής καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 2084/1992 (Α’ 165), του άρθρου 64 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 2084/1992, της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179), το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 23 του π.δ. 913/1978 (Α’ 220), της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του π.δ. 284/1974 (Α’ 101), της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της Υ.Α. Β2/54/3/236/76/ οικ. 695/1977 (Β’329), της παραγράφου 8α του άρθρου 46 του β.δ. 29/5/25.6.58 (Α’ 96), της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του π.δ. 419/1983 (Α’ 154), του άρθρου 17 του π.δ. 419/1980 (Α’ 11), του άρθρου της 20 Υ.Α. 17481/1933 Α.Υ.Ε.Ο. (77/1933), της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 18 της Υ.Α. 31720/Σ.503/10.12.1962 (Β’ 503), της Υ.Α. Φ.43/ οικ.1135/1988 (Β’ 404), του άρθρου 1 του π.δ. 460/1989 σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 982/1979 (Α’ 239), της Υ.Α. Φ.41/241/1996 (Β’ 228), της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 (Α’ 48) σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 3029/2002 (Α’ 160), της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του π.δ. 258/2005 (Α` 316), του άρθρου 9 του π.δ. 116/ 1988 (Α’ 48), του άρθρου 6 του β.δ. 5/1955 (Α’ 18), των άρθρων 97 και 110 του π.δ. 668/1981 (Α’ 167), του άρθρου 1 του π.δ. 418/1985 (Α’ 146) και του άρθρου 14 της Υ.Α. Φ.29/1455/1977 (Β’  1028).»

Ν.4670/2020 - ΦΕΚ: 43/Α/28.2.2020 άρθρο 108 Έναρξη ισχύος1.Το Πρώτο, το Δεύτερο και Τέταρτο Μέρος τίθεται σε ισχύ από την 1.3.2020.2.Το Τρίτο Μέρος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.