Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4549/2018 , 4727/2020 , 4623/2019 , 2/18649/0025/2020
ΦΕΚ: 4506/Β/13.10.2020

Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Δημιουργίας Ηλεκτρονικού Φακέλου Δικαιολογητικών (e-repository) και Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων Καταπτώσεων Δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/9/2020

Προσδιορισμός των υπαγόμενων στην έννοια των, προ αμέσου παραγραφής του μέρους Γ’ της με αριθμό 2/76040/00257/9.10.2019 Α.Υ.Ο., υποβαλλόμενων αιτημάτων κατάπτωσης εγγύησης και διαδικασία επιστροφής των λοιπών.(...)α) Από τα υποβληθέντα την 27.11.2019 έγχαρτα αιτήματα καταπτώσεων δόσεων δανείων που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μπορούν να υπαχθούν στην, προβλεπόμενη στο μέρος Γ’ της με αριθμό 2/76040/00257/9.10.2019 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, εξαίρεση της έγχαρτης υποβολής δικαιολογητικών, τα υποκείμενα σε παραγραφή εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την αποδοχή της παρούσας γνωμοδότησης (ομόφωνα). β) Η επιστροφή των μη υποκείμενων σε παραγραφή αιτημάτων και των δικαιολογητικών αυτών, μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίδοση από δικαστικό επιμελητή, χωρίς να αποκλείεται και η απευθείας παραλαβή αυτών από εξουσιοδοτημένο από την τράπεζα πρόσωπο (κατά πλειοψηφία).