Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 3294/Β/19.09.2017

Έγκριση σχεδίου σύμβασης παράτασης της από 31.07.1995 Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της εταιρείας “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.” και της εταιρείας “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.” και παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Οικονομικών για υπογραφή αυτής.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Ν 4802/2021

Κύρωση της σύμβασης μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων λόγω εισφοράς σε είδος έναντι αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου μεταξύ αφενός του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. και αφετέρου της Ελληνικό – Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου Α.Ε.


Ν. 2338/1995

Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυση της εταιρείας "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.", έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις


33/2016

Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.


Π.Δ.67/2008

Κύρωση της από 29.6.2007 Συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανώνυμης Εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών», για την τροποποίηση των τμημάτων 1, 2 και 4 του Παραρτήματος 1 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ), η οποία κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου ν. 2338/ 1995 (Α΄ 202).


ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/114545/10967/2020

Ανάθεση στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε (ΤΑΙΠΕΔ) της διεξαγωγής για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δημόσιου μεταλλείου Λάρυμνας και του δημόσιου μεταλλείου Λουτσίου και ρύθμιση λοιπών θεμάτων δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020.


ΓΔΟΠ 0000102 ΕΞ 2013

Παράταση της προθεσμίας μεταγραφής εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων που περιέρχονται και μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) με αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων

2/97892/0025/2012

«Καθορίζουμε τον ειδικότερο τρόπο προσδιορισμού και λογιστικής αποτύπωσης των λειτουργικών εξόδων και των διοικητικών δαπανών που αφαιρούνται από το τίμημα σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 2 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α' 152), λογιστικής αποτύπωσης των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, της ειδικότερης διαδικασίας μεταφοράς του τιμήματος στον ειδικό λογαριασμό, της ειδικότερης διαδικασίας και του τρόπου μεταφοράς του τιμήματος, όταν αυτό προέρχεται από αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου δημόσιας επιχείρησης ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.»,


Μ.Α.Δ.Κ.Α 0000657/2016

Παράταση της προθεσμίας για την έκδοση και καταχώριση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», αναφορικά με τα ακίνητα που περιήλθαν σε αυτή με τις υπ αριθμ. 243/7.11.2013 (Β΄ 2883/14.11.2013), 244/19.11.2013 (Β΄ 3025/28.11.2013), 247/4.3.2014 (Β΄ 571/7.3.2014) και 253/21.7.2014 (Β΄ 2001/22.7.2014) αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.), καθώς και αναφορικά με τα ακίνητα κυριότητας της υπό εκκαθάριση δημόσιας επιχείρησης «ΔΕΠΟΣ» που περιήλθαν στην ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ δυνάμει του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014).


2/78782/0025/2013

Τροποποίηση/ κωδικοποίηση της υπ' αριθ. 2/97892/0025/19.1.2012 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου προσδιορισμού και λογιστικής αποτύπωσης των λειτουργικών εξόδων και των διοικητικών δαπανών που αφαιρούνται από το τίμημα σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152), λογιστικής αποτύπωσης των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, της ειδικότερης διαδικασίας μεταφοράς του τιμήματος στον ειδικό λογαριασμό, της ειδικότερης διαδικασίας και του τρόπου μεταφοράς του τιμήματος, όταν αυτό προέρχεται απαξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου δημόσιας επιχείρησης ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.».


N.4594/2019

Κύρωση της από 24 Ιανουαρίου 2019 Σύμβασης Παράτασης της «Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου», που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου 1995 και κυρώθηκε με τον ν. 2338/1995 (Α’ 202).