25018οικ. /2020

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 21803/2016 , 4194/2013
ΦΕΚ: 2474/Β/22.06.2020

Διενέργεια της δοκιμασίας επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων για το έτος 2020 .

Σχετικά Έγγραφα

21803/2016

Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας.


21809/2016

Τροποποίηση της με αριθ. 21803/21−3−2016 απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας».


ΝΣΚ/23/2017

Δυνατότητα διορισμού ως δικηγόρων πτυχιούχων νομικής αλλοδαπών πανεπιστημίων, επιτυχόντων στον πανελλήνιο διαγωνισμό δικηγόρων, στους οποίους είχε επιτραπεί η συμμετοχή στον διαγωνισμό, παρά το ότι οι αιτήσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών τους προσόντων εκκρεμούσαν στην Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας.(...)Παρά τη διαπίστωση ότι κάποιοι πτυχιούχοι νομικής αλλοδαπών πανεπιστημίων, έλαβαν μέρος και πέτυχαν στον πανελλήνιο διαγωνισμό δικηγόρων, καίτοι οι αιτήσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών τους προσόντων εκκρεμούσαν στην Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν δύναται να αρνηθεί το αίτημά τους περί διορισμού τους ως δικηγόρων, επειδή δεσμεύεται από την σχετική προς τούτο απόφαση του Δ.Σ. του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εκτός αν αυτή ανακληθεί, κατά τους όρους ανακλήσεως των παράνομων διοικητικών πράξεων (ομοφ.)


67001/2015

Καθορισμός παραβόλου διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων.


23672οικ/2016

Συμπλήρωση − Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 67514οικ./14−9−2015 απόφασης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων (Β΄ 2014).


29917/2017

Συμπλήρωση-Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ.67514οικ./14-9-2015 απόφασης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων (Β΄ 2014), όπως ισχύει».


88588/2014

Πρακτική άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

29157οικ/2016

Συμπλήρωση−Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 67514οικ./14−9−2015 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων (Β΄ 2014), όπως ισχύει».


67514/2015

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων.(Τροποποιήθηκε με την αριθμ.76275/2015,ΦΕΚ-2306/Β/26.10.2015, με την αριθμ.23672οικ./2016, ΦΕΚ 890/Β/1.4.2016,  με την αριθμ. 29157οικ./2016, ΦΕΚ 1009/Β/12.4.2016 και με την αριθμ. 29917/2017, ΦΕΚ 1428/Β/26.4.2017)


ΝΣΚ/35/2018

Έκδοση διαπιστωτικής πράξης περί αποβολής της δικηγορικής ιδιότητας – Ζητήματα εφαρμογής διατάξεων νέου ή προγενέστερου κώδικα δικηγόρων. (Κατάσταση : Αποδεκτή) Για την επιβολή του διοικητικού μέτρου αποβολής της δικηγορικής ιδιότητας δικηγόρου, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης του, για ένα από τα προβλεπόμενα στο κώδικα δικηγόρων ποινικά αδικήματα και την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κώδικα που ισχύει κατά τον κρίσιμο χρόνο της επέλευσης του αμετακλήτου, το οποίο αποτελεί και τη μόνη προϋπόθεση για την έκδοσή της και δεν ασκούν επιρροή οι διατάξεις του προηγούμενου κώδικα δικηγόρων, που ίσχυαν κατά το χρόνο τέλεσης του αδικήματος.