Συμβάσεις Ν.4506/2017-Ν.4430/2016

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4430/2016

Συμβάσεις καθαριότητας εστίασης, σίτισης και φύλαξης  N.4506/2017- ΦΕΚ: 191/Α/12.12.2017   και   Ν.4430/2016- ΦΕΚ: 205/Α/2016 -

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΒ3Η/οικ16489/2019

Ανατιμολόγηση αποζημιούμενων σκευασμάτων ειδικής διατροφής και εξαίρεση από την αποζημίωση σκευασμάτων ειδικής διατροφής

Τροποποιηθηκε με την   ΔΒ3Η 78/76/ΟΙΚ.4308/2021- ΦΕΚ: 835/Β/3.3.2021  1278/711/2020- ΦΕΚ: 4635/Β/21.10.2020 -2/2020 ΦΕΚ: 3285 Β/06.08.2020  1602/617/2020- ΦΕΚ: 452/Β/13.02.2020 875/572/2019, ΦΕΚ: 3385/B/31.8.2019, την ΔΒ3Η/οικ.39437/2019, ΦΕΚ: 4086/Β/8.11.2019 την 1569/615/2019, ΦΕΚ: 4754/Β/24.12.2019 


Φ.253/85476/Α5/2015

Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.

Τροποποιήθηκε με τις Φ.253/97174/Α5/2019- ΦΕΚ: 2442/Β/20.6.2019 -Φ.253/83130/Α5/2019- ΦΕΚ: 1909/Β/28.05.2019 -Φ.253/43922/Α5/2019- ΦΕΚ: 1204/Β/10.4.2019 Φ.253/2647/Α5/2019- ΦΕΚ: 115/B/2019 ,Φ.253/42878/Α5/2018- ΦΕΚ: 1052/Β/2018 ,Φ.253/140547/Α5/2018- ΦΕΚ: 3726/Β/2018 ,Φ.253/74004/Α5/2017- ΦΕΚ: 1654/B/2017 ,Φ.253/24567/Α5/2017- ΦΕΚ: 678/Β/2017 ,Φ.253/69272/Α5/2016- ΦΕΚ: 1423/B/2016 ,Φ.253/139500 /Α5/2016- ΦΕΚ: 2744/B/2016 ,Φ.253/131781/Α5/2016- ΦΕΚ: 2824/Β/2016

 


7012/6/103/2009

Στολή Αστυνομικού Προσωπικού.

ΤΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ 7012/6/103-ξζ΄/2021- ΦΕΚ: 204/Β/25.1.2021 7012/6/103-ξα/2020 ΦΕΚ: 3942/Β/15.09.2020  7004/5/18-ν/18/2018- ΦΕΚ: 927/Β/2018 - 7012/6/103-νζ/2017 - ΦΕΚ: 2568/B/2017  7012/6/103-λε/2015 - ΦΕΚ: 2001/B/2015  7012/6/103-η/2010 - ΦΕΚ: 21/B/2010 7012/6/103-λα/2014 - ΦΕΚ: 111/B/2014  7012/6/114-α/2012 - ΦΕΚ: 1652/B/2012  7012/6/111-στ/2012 - ΦΕΚ: 1861/B/2012  7012/6/117-β΄/2012 - ΦΕΚ: 2543/B/2012


Φ.253/142542/Α5/2017

Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν.  4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ  Φ.253/11825/Α5/2020- ΦΕΚ: 347/Β/7.2.2020 -Φ.253/97158/Α5/2019 - ΦΕΚ: 2462/Β/21.6.2019.  Φ.253/80503/Α5/2019- ΦΕΚ: 1907/Β/28.05.2019 -Φ.253/43688/Α5/2019 - ΦΕΚ: 1118/Β/4.4.2019 Φ.253/43914/Α5/2019 - ΦΕΚ: 1118/Β/4.4.2019 -Φ.253/2609/Α5/25.1.2019- ΦΕΚ: 115/Β/2019,Φ.253/139496/Α5/31.8.2018- ΦΕΚ: 3729/Β/2018 Φ.253/39391/Α5/23.3.2018- ΦΕΚ: 982/Β/2018 ,Δ.ΣΦ-ΦΕΚ-1353/2018, 


31630/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017

Τροποποιήθηκε με τις ΥΠ.ΕΣ/70991/6.12.2018,  17278/8.3.2019, ΥΠ.ΕΣ/27250/2019 ΥΠ.ΕΣ/39083/2019


64/3/2013

Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Η παρούσα απόφαση τροποποιείται και κωδικοποιείται  με την  90/2/13.1.2014/2014, ΦΕΚ: 190/Β/2014, Στην συνέχεια η 90/2/13.1.2014/2014 καταργήθηκε με την 133/2/2014- ΦΕΚ: 3508/Β/29.12.2014 αργότερα  και η 133/2/2014- ΦΕΚ: 3508/Β/29.12.2014 καταργήθηκε με την 218/2/2016- ΦΕΚ: 3404/Β/21.10.2016


42558/5591/2002

Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

Καταργήθηκε με την 7737/939/2013- ΦΕΚ: 302/Β/14.02.2013. Στην συνέχεια η 7737/939/2013 καταργήθηκε με την  49462/538/18/2019 - ΦΕΚ: 1172/Β/9.4.2019 


Π.Δ.49/1995

Τεχνικός έλεγχος οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 77/143/ΕΟΚ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις οδηγίες 88/449/ΕΟΚ, 91/225/ΕΟΚ, 91/328/ΕΟΚ, 92/54/ΕΟΚ και 92/55/ΕΟΚ.

Το π.δ. 49/1995 καταργήθηκε με την Αριθ. Φ2/64580/2288/1999- ΦΕΚ: 1523/Β/27.7.1999.Στην συνέχεια η Αριθ. Φ2/64580/2288/1999 καταργήθηκε με την Αριθ. 37566/5116/10/2012 - ΦΕΚ: 87/Β/30.01.2012 η οποία Αριθ. 37566/5116/10/2012 καταργήθηκε με την 49372/3352/2017- ΦΕΚ: 2726/Β/4.8.2017 

 

 


1100330/1954/ΔΜ/2008/ΠΟΛ 1133/2008

Καθορισμός νέας εθνικής ονοματολογιας οικονομικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008). (Τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1146/2011, ΠΟΛ 1221/2013, ΠΟΛ 1238/2013, 1061748/987/ΔΜΒ΄/2009, ΦΕΚ 1285 Β/30-6-2009, ΠΟΛ.1170/2017 1134/2018,  Α .1189/2019- ΦΕΚ: 1676/Β/14.5.2019, Α.1128/2020- ΦΕΚ: 2475/Β/22.6.2020 , την  A.1260/2020, ΦΕΚ: 5296/Β/02.12.2020 και με την Α.1122/2021- ΦΕΚ: 2287/Β/1.6.2021


Αριθ. Γ2/4321/1988

Καθορισμός λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των σχολικών εργαστηρίων και των ειδικοτέρων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.

Η παρούσα αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου με την Γ2/6098/2001  ΦΕΚ: 1588/Β/30.11.2001, στην συνέχεια η Γ2/6098/2001  ΦΕΚ: 1588/Β/30.11.2001 αντικαταστάθηκε με   την  96004/Δ4/2015 - ΦΕΚ: 1318/Β/1.7.2015 η οποία έχει τροποποιηθεί  με την Φ24α/141494/Δ4/2017- ΦΕΚ: 2994/Β/31.8.2017  η οποία και αυτή έχει τροποποιηθεί με την Φ24α/104878/Δ4/2019- ΦΕΚ: 2759/Β/3.7.2019